Иисусова молитва на грузинском языке

Подробное и точное описание: Иисусова молитва на грузинском языке - святые тексты собранные из всех уголков мира на одном сайте.

Здесь представлена сильнейшая православная молитва «Отче наш» на грузинском языке.

იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა.

პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან,

რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება,
სახელითა მამისა და ძისა და სულიწმიდისა,
აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

Цми́нда икáвн сахéли шéни,

И́кавн нéба шéни, ви́тартса цáта ши́на, э́гретса квéканаса зéда.

Пу́ри чвéни арсóбиса мóмец чвéн дхéс

Да момитéвен чвен тананадéбни чвéнни, ви́тарца чвен ми́вутевебт тáнамдéбта мат чвéнта,

Да ну шéмиквáнеб чвен гансацдéлса, áрамед ми́хснен чвен бороти́саган,

Раметху шени арс супхева, дзали да дидеба,
Сакхелитха мамиса да дзиса да сулитсмидиса,
Атс да марадис да укунитхи укунисамде.

Tsmínda ikávn sahéli shéni,

Íkavn néba shéni, vítartsa tsáta shína, égretsa kvékanasa zéda.

Púri chvéni arsóbisa mómets chvén dhés

Da momitéven chven tananadébni chvénni, vítartsa chven mívutevebt tánamdébta mat chvénta,

Da nu shémikváneb chven gansatsdélsa, áramed míhsnen chven borotísagan,

Ramethu sheni ars supheva, dzali da dideba,
Sakhelitha mamisa da dzisa da sulitsmidisa,
Ats da maradis da ukunithi ukunisamde.

 • Молитвы утренние и вечерние — 3.1 млн.
 • Молитвы ко Святому Причащению — 1.2 млн.
 • Псалмы Давидовы (иеродиакон Герман (Рябцев)) — 899.8 тыс.
 • Псалтирь (cинодальный перевод с музыкальным оформлением) — 388.9 тыс.
 • Жития святых по именам — 354.7 тыс.
 • Профессор Алексей Ильич Осипов. Лекции и беседы — 349.7 тыс.
 • Рингтоны для православных христиан — 335.7 тыс.
 • «Несвятые святые» и другие рассказы — 300.4 тыс.
 • Великий покаянный канон святого Андрея Критского. Богослужение совершает митр. Минский и Слуцкий Филарет — 255.9 тыс.

Схиархимандрит Серафим Бит-Хариби (Битбунов) и Хор монастыря тринадцати Ассирийских Отцов.
Молитвы на арамейском языке.

Copyright © 2019 Православные аудиокниги ¦&nbsp

Иисусова молитва в православном учении — это молитвенное обращение к Иисусу Христу с просьбой о помиловании. Например, о прощении грехов. Иисусова молитва звучит так:

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго

Господи, Иисусе Христе, помилуй мя

Истоки Иисусовой молитвы в Евангелия: «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!» (Лк.18:13). Первое появление Иисусовой молитвы ученые относят к апофегмам Макария Египетского (ок. 300 — ок. 390). Иисусова молитва является неотъемлемой частью монашеской жизни. При таинстве пострижения в монахи, кандидату даются чётки монаха в знак его обязанности постоянно воле изъявлять Иисусову молитву. Обучение Иисусовой молитве в монастыре обязательно должно проходить под шествием опытного монаха, имеющего большой опыт этой молитвы. Особенно должно уделяться внимание обучению техники произношения молитвы. Сама техника делания была описана в Добротолюбии и Рассказах странника. Основа техники произношения Иисусовой молитве заключалась в сидение на низком стуле и особом дыхании. Наиболее простая техника делания Иисусовой молитвы, доступная обычным прихожанам, является концентрация на словах, произносимых во время Иисусовой молитвы. Святитель Игнатий также предлагал во время Иисусовой молитвы концентрироваться на верхней части сердца. Область выше левого соска. Иисусова молитва существует на многих языках мира. Наиболее известны следующие варианты Иисусовой молитвы.

Иисусова молитва на английском языке: Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, the sinner.
[Лорд Джизес Крайст, Сан ов Год, хэв мэрси он ми, зэ синнэ]

Иисусова молитва на арабском языке: أيها الرب يسوع المسيح ابن الله, إرحمني أنا الخاطئ
[Айюhа-р-Раббу Ясуу’ ал-Масииħ, Ибну-л-Лааh, ирħамнии ана-л-хаати]. В слове Ясуу’ ‘ зевный взрывной шумный согласный. ([ана-л-хаати’а] если молитва женщины).

Иисусова молитва на армянском языке: Տէր Յիսուս Քրիստոս Որդի Աստուծոյ ողորմեա ինձ մեղաւորիս
[Тэрь Һисус Кристос Ворди Астцо вогормьия индз мегаворис].

Иисусова молитва на белорусском языке: Пане Езу Хрысце, Сыне Божы, змілуйся нада мною грэшным (грэшнай). Пане змілуйся (сокращённая форма).
І соответствует русской и, остальное (в этом тексте) как по-русски.

Иисусова молитва на болгарском языке: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилвай мен грешника.
Е произносится как э. Перед э, и согласные не смягчаются (в этом тексте).

Иисусова молитва на венгерском языке: Uram Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam bűnösön!
Ударение всегда не первом слоге. É (долгая), ö, ü, ű (долгая) — особые гласные. Sz — с. S — ш.

Иисусова молитва на греческом языке: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν
[Кюриэ Иэсу Христэ, Хюиэ ту Tхэу, элээсон-мэ тон хамартолон]
τὴν ἁμαρτωλόν если молитва женщины)

Иисусова молитва на грузинском языке: უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემიწყალე მე ცოდვილი.
[Упhало Иэсо Кhристэ, Дзэо Ғтhисао, шэмиц’қалэ мэ цодвили] ц’ – резкое, ғ – украинское г, қ – горловое.

Иисусова молитва на иврите: אֲדֹונָי יַשׁוּעַ הַמַשִיחַ, בֵּן אֱלֹהִים, חָנְנֵנִי חוֹטֵא.
[Адона́й Яшу́а hаМаши́ах, Бэн hаЭлоhи́м, ханэнэ́ни хотэ́]
. помилуй мя грешную [. ханэнэни хотэ́т]
. помилуй нас грешных [. ханэнэну хоти́м]

Иисусова молитва на испанском языке: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador.
[Сэнё́р Хэсукри́сто, И́хо дэ Дио́с, тэн пьеда́д дэ ми, пэкадо́р].

Иисусова молитва на итальянском языке: Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di me peccatore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi. — Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di . — Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй.

Иисусова молитва на корейском языке: 주 예수 그리스도, 하나님의 아들이시여, 이 죄인에게 자비를 베푸소서.

Иисусова молитва на латинском языке: Domine Iesu Christe, Fili Dei, miserere mei, peccatoris.
[До́минэ Е́зу Хри́стэ, Фи́ли Дэ́и, мизэрэ́рэ мэ́и, пэкка́торис].
(peccatricis если молитва женщины) ?

Иисусова молитва на латышском языке: Kungs Jēzu Kristu, Dieva Dēls, apžēlojies par mani, grēcinieku.
[Кункс Е́эзу Кри́сту, Ди́эва Дэ́элс, а́пжээлойиэс пар ма́ни, грэ́эциниэку]

Иисусова молитва на литовском языке: Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs, nusidėjėlio(-ės). (-грешных — мн.ч.?).

Иисусова молитва на македонском языке: Господи, Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешниот (грешната — ж.р.)

Иисусова молитва на мальтийском языке: Mulej Ġesù Kristu, Iben ta’ Alla l-ħaj, ikollok ħniena minni, midneb.

Иисусова молитва на немецком языке: Herr Jesus Christus, (du) Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir (Sünder).

Иисусова молитва на нидерландском языке: Heer Jezus (Christus), Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.

Читайте так же:  Молитва пимен угрешский

Иисусова молитва на норвежском языке: Herre Jesus Krist, Guds son, miskunna deg over meg, ein syndar!

Иисусова молитва на осетинском языке: Хицау Йесо Чырысти, Хуцауы Фырт, таригъаед мын бакаен. ?

Иисусова молитва на польском языке: Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.
[Па́не Е́зу Хры́стэ, Сы́ну Бо́га, зми́вуйсен надэ́мнон, гжэшни́кем]

Иисусова молитва на португальском: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador.

Иисусова молитва на румынском языке: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul. (păcătoasa если молитва женщины)

Иисусова молитва на сербском языке: Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешног.
(Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog).

Иисусова молитва на словацком языке: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

Иисусова молитва на татарском языке: Әфәнде Гәйсә Мәсих, Аллаhы Улы! Гөнаһлы мине кызган!
Ә — средний звук между а и я. Ударения во всех словах на последнем слоге, в слове кызган — к, г глубокозаднеязычные.

Иисусова молитва на турецком языке: Rab İsa Mesih, Allahın Oğlu, günahlarımı bağışla.
Раб Иса Мэсих, Аллахын Олу, гюнахларымы баышла.

Иисусова молитва на украинском языке: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного (грішну если молитва женщины). Господи, помилуй (сокращённая форма).
[Господы Исусэ Хрыстэ, Сыну Божий, помылуй мэнэ гришного]
Г — звонкая х. (Более точно — украинская и — среднее между ы и и, а э — среднее между э и е.

Иисусова молитва на финском языке: Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua syntistä.

Иисусова молитва на французском языке: Seigneur, Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur.

Иисусова молитва на хорватском языке: Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, smiluj se meni grešnome.

Иисусова молитва на церковнославянском языке:
10—14 вв. (устав) Господи Исѹсе Христе Сыне Божиї помилѹй мѧ грѣшнаго (грѣшнѹю если молитва женщины).
с 15 в. (полуустав) Го́споди Ісу́се Христѐ Сы́не Бо́жїй поми́луй мѧ грѣшнаго (грѣшную если молитва женщины).
после Никона (полуустав) Го́споди Іису́се Христѐ поми́луй мѧ грѣшнаго (грѣшную если молитва женщины).
с 1708-1710 гг. (стар.орф.) Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя грѣшнаго (грѣшную если молитва женщины).
с 1917-1918 гг. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго (грешную если молитва женщины).

Иисусова молитва на цыганском языке (диалект русских цыган): Ра́ё Ису́со Христо́со, Чя́во Дэвлэ́скро, пота́нгинэ ман, грешнонэ́с.

Иисусова молитва на чешском языке: Pane Ježíši Kriste, Syne Boží, smiluj se nade mnou hříšným.
[Па́нэ Е́жииши Кри́стэ, Сы́нэ Бо́жии, сми́луй сэ на́дэ мно́у гжи́шныым]. В слове гжи́шныым г — звонкая х.

Иисусова молитва на шведском языке: Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig (без последнего слова «грешнаго»).

Иисусова молитва на эсперанто: Sinjoro Jesuo Kristo, Filo de Dio, indulgu min pekan. ?
[Синъёро Есу́о Кри́сто, Фи́ло дэ Ди́о, инду́льгу мин пэ́кан.]

Иисусова молитва на японском языке: 主イイスス・ハリストス、神の子よ、我、罪人を憐れみ給え。
[Шу Иисус Христос, Ками-но Ко-ё, варэ заинин-о авареми тамаэ.]

(с русской транскрипцией и переводом)

მამაო ჩვენო,
[мамао чвено]
Отче наш

რომელი ხარ ცათა შინა,
[ромели хар цата шина]
сущий на небеси

წმიდა იყავნ სახელი შენი,
[цмида икхавн сахели шени]
да святится имя твое

მოვედინ სუფევა შენი,
[моведин супфева шени]
да приидет царствие твое

იყავნ ნება შენი,
[икхавн неба шени]
да будет воля твоя

ვითარცა ცათა შინა,
[витарца цата шина]
как на небе

ეგრეცა ქვეყანასა ზედა,
[эгреца квекханаса зэда]
так и на земле

პური ჩვენი არსებისა მომეც ჩვენ დყეს,
[пури чвени арсебиса момец чвен дгес]
хлеб наш насущный дай нам на сей день

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი,
[да момитевен чвен тананадебни чвенни]
и прости нам долги наши

ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,
[витарца чвен мивутевебт танамдебта мат чвента]
как и мы прощаем должникам нашим

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა,
[да ну шемикхванеб чвен гансацделса]
и не введи нас в искушение

არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.
[арамед михсен чвен боротисаган]
но избавь нас от лукавого

[Лорд Джизес Крайст, Сан оф Год, хэв мэрси он ми, э синнэ]

 • На арабском языке : أيها الرب يسوع المسيح ابن الله, إرحمني أنا الخاطئ

[Ayyuha-r-Rabbu Yasū` al-Masīħ, Ibnu-l-Lāh, irħamnī ana-l-khāti]
([ana-l-khāti’a] если молитва женщины).

 • На армянском языке : Տէր Յիսուս Քրիստոս Որդի Աստուծոյ ողորմեա ինձ մեղաւորիս
  • [Тэрь hисус Кристос Астцо Ворди вогормирь инц мегаворис].
 • На белорусском языке : Пане Езу Хрысце, Сыне Божы, змілуйся нада мною грэшным (грэшнай). Пане змілуйся (сокращённая форма).
 • На болгарском языке : Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилвай мен грешника.
 • На венгерском языке : Uram Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam bűnösön!
 • На греческом языке : Κύριε Ἰ ησο ῦ Χριστέ, Υ ἱ έ το ῦ Θεο ῦ , ἐ λέησόν με τ ὸ ν ἁ μαρτωλόν

[Кириэ Ису Христэ, Иэ ту Thэу, элэисон-мэ тон амарталон]
( τ ὴ ν ἁ μαρτωλόν если молитва женщины)

 • На грузинском языке : უფალო იესუ ქრისტე , ძეო ღმრთისაო , შემიწყალე მე ცოდვილი .
 • На иврите : אֲדֹונָי יַשׁוּעַ הַמַשִיחַ, בֵּן אֱלֹהִים, חָנְנֵנִי חוֹטֵא.

[Адона́й Яшу́а hамаши́ах, Бэн hаЭлоhи́м, ханэнэ́ни хотэ́]
. помилуй мя грешную [. ханэнэни хотэ́т]
. помилуй нас грешных [. ханэнэну хоти́м]

 • На корейском языке : 주 예수 그리스도 , 하나님의 아들이시여 , 이 죄인에게 자비를 베푸소서 .
 • На латинском языке : Domine Iesu Christe, Fili Dei, miserere mei, peccatoris.

[ Доминэ Есу Христэ , Филии Дэи , мисэрэрэ мэи пэккаторис ].
(peccatricis если молитва женщины)

 • На македонском языке : Господи, Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешниот (грешната — ж.р.)
 • На немецком языке : Herr Jesus Christus, (du) Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir (Sünder).
 • На нидерландском языке : Heer Jezus (Christus), Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
 • На норвежском языке : Herre Jesus Krist, Guds son, miskunna deg over meg, ein syndar!
 • На польском языке : Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.
 • На португальском : Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador.
 • На румынском языке : Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul. (păcătoasa if prayed by a female)
 • На сербском языке : Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешног.

(Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog).

 • На словацком языке : Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.
 • На украинском языке : Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного (грішну если молитва женщины). Господи, помилуй (сокращённая форма).
 • На финском языке : Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua syntistä.
 • На хорватском языке : Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, smiluj se meni grešnome.
 • На церковнославянском языке :
  • 10—15 вв. Господи Ісусе Христе Сыне Божїи помил ѹ й м ѧ гр ѣ шнаго (грѣ шнѹ ю если молитва женщины).
  • с 15 в. ( Церковная реформа патриарха Никона ) Господи Іисусе Христе Сыне Божїй помилуй м ѧ гр ѣ шнаго (грѣ шную если молитва женщины).
  • с 1708-1710 гг. Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя гр ѣ шнаго (грѣ шную если молитва женщины).
  • с 1917-1918 гг. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго (грешную если молитва женщины).
 • На цыганском языке (влашское наречие) : Рай Исус Христос ле Дэвлэско Шаво, помилусар ман грешнонэс.
 • На чешском языке : Pane Ježíši Kriste, Syne Boží, smiluj se nade mnou hříšným.
 • На шведском языке : Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig (без последнего слова «грешнаго»).
Читайте так же:  Молитва об изменении судьбы в лучшую сторону

На латинском языке : Domine Iesu Christe, Filie Dei, misere mei, peccatoris.

[ Доминэ Есу Христэ , Филиэ Дэи , мисэрэ мэи , пэккаторис ]. (peccatricis если молитва женщины)

Здесь представлена сильнейшая православная молитва «Отче наш» на грузинском языке.

იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა.

პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან,

რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება,
სახელითა მამისა და ძისა და სულიწმიდისა,
აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

Цми́нда икáвн сахéли шéни,

И́кавн нéба шéни, ви́тартса цáта ши́на, э́гретса квéканаса зéда.

Пу́ри чвéни арсóбиса мóмец чвéн дхéс

Да момитéвен чвен тананадéбни чвéнни, ви́тарца чвен ми́вутевебт тáнамдéбта мат чвéнта,

Да ну шéмиквáнеб чвен гансацдéлса, áрамед ми́хснен чвен бороти́саган,

Раметху шени арс супхева, дзали да дидеба,
Сакхелитха мамиса да дзиса да сулитсмидиса,
Атс да марадис да укунитхи укунисамде.

Tsmínda ikávn sahéli shéni,

Íkavn néba shéni, vítartsa tsáta shína, égretsa kvékanasa zéda.

Púri chvéni arsóbisa mómets chvén dhés

Da momitéven chven tananadébni chvénni, vítartsa chven mívutevebt tánamdébta mat chvénta,

Da nu shémikváneb chven gansatsdélsa, áramed míhsnen chven borotísagan,

Ramethu sheni ars supheva, dzali da dideba,
Sakhelitha mamisa da dzisa da sulitsmidisa,
Ats da maradis da ukunithi ukunisamde.

 • Молитвы утренние и вечерние — 3.1 млн.
 • Молитвы ко Святому Причащению — 1.2 млн.
 • Псалмы Давидовы (иеродиакон Герман (Рябцев)) — 899.8 тыс.
 • Псалтирь (cинодальный перевод с музыкальным оформлением) — 388.9 тыс.
 • Жития святых по именам — 354.7 тыс.
 • Профессор Алексей Ильич Осипов. Лекции и беседы — 349.7 тыс.
 • Рингтоны для православных христиан — 335.7 тыс.
 • «Несвятые святые» и другие рассказы — 300.4 тыс.
 • Великий покаянный канон святого Андрея Критского. Богослужение совершает митр. Минский и Слуцкий Филарет — 255.9 тыс.

Схиархимандрит Серафим Бит-Хариби (Битбунов) и Хор монастыря тринадцати Ассирийских Отцов.
Молитвы на арамейском языке.

Copyright © 2019 Православные аудиокниги ¦&nbsp

Иисусова молитва в православном учении — это молитвенное обращение к Иисусу Христу с просьбой о помиловании. Например, о прощении грехов. Иисусова молитва звучит так:

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго

Господи, Иисусе Христе, помилуй мя

Истоки Иисусовой молитвы в Евангелия: «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!» (Лк.18:13). Первое появление Иисусовой молитвы ученые относят к апофегмам Макария Египетского (ок. 300 — ок. 390). Иисусова молитва является неотъемлемой частью монашеской жизни. При таинстве пострижения в монахи, кандидату даются чётки монаха в знак его обязанности постоянно воле изъявлять Иисусову молитву. Обучение Иисусовой молитве в монастыре обязательно должно проходить под шествием опытного монаха, имеющего большой опыт этой молитвы. Особенно должно уделяться внимание обучению техники произношения молитвы. Сама техника делания была описана в Добротолюбии и Рассказах странника. Основа техники произношения Иисусовой молитве заключалась в сидение на низком стуле и особом дыхании. Наиболее простая техника делания Иисусовой молитвы, доступная обычным прихожанам, является концентрация на словах, произносимых во время Иисусовой молитвы. Святитель Игнатий также предлагал во время Иисусовой молитвы концентрироваться на верхней части сердца. Область выше левого соска. Иисусова молитва существует на многих языках мира. Наиболее известны следующие варианты Иисусовой молитвы.

Иисусова молитва на английском языке: Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, the sinner.
[Лорд Джизес Крайст, Сан ов Год, хэв мэрси он ми, зэ синнэ]

Иисусова молитва на арабском языке: أيها الرب يسوع المسيح ابن الله, إرحمني أنا الخاطئ
[Айюhа-р-Раббу Ясуу’ ал-Масииħ, Ибну-л-Лааh, ирħамнии ана-л-хаати]. В слове Ясуу’ ‘ зевный взрывной шумный согласный. ([ана-л-хаати’а] если молитва женщины).

Иисусова молитва на армянском языке: Տէր Յիսուս Քրիստոս Որդի Աստուծոյ ողորմեա ինձ մեղաւորիս
[Тэрь Һисус Кристос Ворди Астцо вогормьия индз мегаворис].

Иисусова молитва на белорусском языке: Пане Езу Хрысце, Сыне Божы, змілуйся нада мною грэшным (грэшнай). Пане змілуйся (сокращённая форма).
І соответствует русской и, остальное (в этом тексте) как по-русски.

Иисусова молитва на болгарском языке: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилвай мен грешника.
Е произносится как э. Перед э, и согласные не смягчаются (в этом тексте).

Иисусова молитва на венгерском языке: Uram Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam bűnösön!
Ударение всегда не первом слоге. É (долгая), ö, ü, ű (долгая) — особые гласные. Sz — с. S — ш.

Иисусова молитва на греческом языке: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν
[Кюриэ Иэсу Христэ, Хюиэ ту Tхэу, элээсон-мэ тон хамартолон]
τὴν ἁμαρτωλόν если молитва женщины)

Видео (кликните для воспроизведения).

Иисусова молитва на грузинском языке: უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემიწყალე მე ცოდვილი.
[Упhало Иэсо Кhристэ, Дзэо Ғтhисао, шэмиц’қалэ мэ цодвили] ц’ – резкое, ғ – украинское г, қ – горловое.

Иисусова молитва на иврите: אֲדֹונָי יַשׁוּעַ הַמַשִיחַ, בֵּן אֱלֹהִים, חָנְנֵנִי חוֹטֵא.
[Адона́й Яшу́а hаМаши́ах, Бэн hаЭлоhи́м, ханэнэ́ни хотэ́]
. помилуй мя грешную [. ханэнэни хотэ́т]
. помилуй нас грешных [. ханэнэну хоти́м]

Читайте так же:  Сия молитва не на час не на день не на месяц

Иисусова молитва на испанском языке: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador.
[Сэнё́р Хэсукри́сто, И́хо дэ Дио́с, тэн пьеда́д дэ ми, пэкадо́р].

Иисусова молитва на итальянском языке: Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di me peccatore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi. — Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di . — Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй.

Иисусова молитва на корейском языке: 주 예수 그리스도, 하나님의 아들이시여, 이 죄인에게 자비를 베푸소서.

Иисусова молитва на латинском языке: Domine Iesu Christe, Fili Dei, miserere mei, peccatoris.
[До́минэ Е́зу Хри́стэ, Фи́ли Дэ́и, мизэрэ́рэ мэ́и, пэкка́торис].
(peccatricis если молитва женщины) ?

Иисусова молитва на латышском языке: Kungs Jēzu Kristu, Dieva Dēls, apžēlojies par mani, grēcinieku.
[Кункс Е́эзу Кри́сту, Ди́эва Дэ́элс, а́пжээлойиэс пар ма́ни, грэ́эциниэку]

Иисусова молитва на литовском языке: Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs, nusidėjėlio(-ės). (-грешных — мн.ч.?).

Иисусова молитва на македонском языке: Господи, Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешниот (грешната — ж.р.)

Иисусова молитва на мальтийском языке: Mulej Ġesù Kristu, Iben ta’ Alla l-ħaj, ikollok ħniena minni, midneb.

Иисусова молитва на немецком языке: Herr Jesus Christus, (du) Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir (Sünder).

Иисусова молитва на нидерландском языке: Heer Jezus (Christus), Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.

Иисусова молитва на норвежском языке: Herre Jesus Krist, Guds son, miskunna deg over meg, ein syndar!

Иисусова молитва на осетинском языке: Хицау Йесо Чырысти, Хуцауы Фырт, таригъаед мын бакаен. ?

Иисусова молитва на польском языке: Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.
[Па́не Е́зу Хры́стэ, Сы́ну Бо́га, зми́вуйсен надэ́мнон, гжэшни́кем]

Иисусова молитва на португальском: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador.

Иисусова молитва на румынском языке: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul. (păcătoasa если молитва женщины)

Иисусова молитва на сербском языке: Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешног.
(Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog).

Иисусова молитва на словацком языке: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

Иисусова молитва на татарском языке: Әфәнде Гәйсә Мәсих, Аллаhы Улы! Гөнаһлы мине кызган!
Ә — средний звук между а и я. Ударения во всех словах на последнем слоге, в слове кызган — к, г глубокозаднеязычные.

Иисусова молитва на турецком языке: Rab İsa Mesih, Allahın Oğlu, günahlarımı bağışla.
Раб Иса Мэсих, Аллахын Олу, гюнахларымы баышла.

Иисусова молитва на украинском языке: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного (грішну если молитва женщины). Господи, помилуй (сокращённая форма).
[Господы Исусэ Хрыстэ, Сыну Божий, помылуй мэнэ гришного]
Г — звонкая х. (Более точно — украинская и — среднее между ы и и, а э — среднее между э и е.

Иисусова молитва на финском языке: Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua syntistä.

Иисусова молитва на французском языке: Seigneur, Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur.

Иисусова молитва на хорватском языке: Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, smiluj se meni grešnome.

Иисусова молитва на церковнославянском языке:
10—14 вв. (устав) Господи Исѹсе Христе Сыне Божиї помилѹй мѧ грѣшнаго (грѣшнѹю если молитва женщины).
с 15 в. (полуустав) Го́споди Ісу́се Христѐ Сы́не Бо́жїй поми́луй мѧ грѣшнаго (грѣшную если молитва женщины).
после Никона (полуустав) Го́споди Іису́се Христѐ поми́луй мѧ грѣшнаго (грѣшную если молитва женщины).
с 1708-1710 гг. (стар.орф.) Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя грѣшнаго (грѣшную если молитва женщины).
с 1917-1918 гг. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго (грешную если молитва женщины).

Иисусова молитва на цыганском языке (диалект русских цыган): Ра́ё Ису́со Христо́со, Чя́во Дэвлэ́скро, пота́нгинэ ман, грешнонэ́с.

Иисусова молитва на чешском языке: Pane Ježíši Kriste, Syne Boží, smiluj se nade mnou hříšným.
[Па́нэ Е́жииши Кри́стэ, Сы́нэ Бо́жии, сми́луй сэ на́дэ мно́у гжи́шныым]. В слове гжи́шныым г — звонкая х.

Иисусова молитва на шведском языке: Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig (без последнего слова «грешнаго»).

Иисусова молитва на эсперанто: Sinjoro Jesuo Kristo, Filo de Dio, indulgu min pekan. ?
[Синъёро Есу́о Кри́сто, Фи́ло дэ Ди́о, инду́льгу мин пэ́кан.]

Иисусова молитва на японском языке: 主イイスス・ハリストス、神の子よ、我、罪人を憐れみ給え。
[Шу Иисус Христос, Ками-но Ко-ё, варэ заинин-о авареми тамаэ.]

[Лорд Джизес Крайст, Сан оф Год, хэв мэрси он ми, э синнэ]

 • На арабском языке : أيها الرب يسوع المسيح ابن الله, إرحمني أنا الخاطئ

[Ayyuha-r-Rabbu Yasū` al-Masīħ, Ibnu-l-Lāh, irħamnī ana-l-khāti]
([ana-l-khāti’a] если молитва женщины).

 • На армянском языке : Տէր Յիսուս Քրիստոս Որդի Աստուծոյ ողորմեա ինձ մեղաւորիս
  • [Тэрь hисус Кристос Астцо Ворди вогормирь инц мегаворис].
 • На белорусском языке : Пане Езу Хрысце, Сыне Божы, змілуйся нада мною грэшным (грэшнай). Пане змілуйся (сокращённая форма).
 • На болгарском языке : Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилвай мен грешника.
 • На венгерском языке : Uram Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam bűnösön!
 • На греческом языке : Κύριε Ἰ ησο ῦ Χριστέ, Υ ἱ έ το ῦ Θεο ῦ , ἐ λέησόν με τ ὸ ν ἁ μαρτωλόν

[Кириэ Ису Христэ, Иэ ту Thэу, элэисон-мэ тон амарталон]
( τ ὴ ν ἁ μαρτωλόν если молитва женщины)

 • На грузинском языке : უფალო იესუ ქრისტე , ძეო ღმრთისაო , შემიწყალე მე ცოდვილი .
 • На иврите : אֲדֹונָי יַשׁוּעַ הַמַשִיחַ, בֵּן אֱלֹהִים, חָנְנֵנִי חוֹטֵא.

[Адона́й Яшу́а hамаши́ах, Бэн hаЭлоhи́м, ханэнэ́ни хотэ́]
. помилуй мя грешную [. ханэнэни хотэ́т]
. помилуй нас грешных [. ханэнэну хоти́м]

 • На корейском языке : 주 예수 그리스도 , 하나님의 아들이시여 , 이 죄인에게 자비를 베푸소서 .
 • На латинском языке : Domine Iesu Christe, Fili Dei, miserere mei, peccatoris.

[ Доминэ Есу Христэ , Филии Дэи , мисэрэрэ мэи пэккаторис ].
(peccatricis если молитва женщины)

 • На македонском языке : Господи, Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешниот (грешната — ж.р.)
 • На немецком языке : Herr Jesus Christus, (du) Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir (Sünder).
 • На нидерландском языке : Heer Jezus (Christus), Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
 • На норвежском языке : Herre Jesus Krist, Guds son, miskunna deg over meg, ein syndar!
 • На польском языке : Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.
 • На португальском : Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador.
 • На румынском языке : Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul. (păcătoasa if prayed by a female)
 • На сербском языке : Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешног.
Читайте так же:  Сильная молитва о защите дома

(Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog).

 • На словацком языке : Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.
 • На украинском языке : Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного (грішну если молитва женщины). Господи, помилуй (сокращённая форма).
 • На финском языке : Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua syntistä.
 • На хорватском языке : Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, smiluj se meni grešnome.
 • На церковнославянском языке :
  • 10—15 вв. Господи Ісусе Христе Сыне Божїи помил ѹ й м ѧ гр ѣ шнаго (грѣ шнѹ ю если молитва женщины).
  • с 15 в. ( Церковная реформа патриарха Никона ) Господи Іисусе Христе Сыне Божїй помилуй м ѧ гр ѣ шнаго (грѣ шную если молитва женщины).
  • с 1708-1710 гг. Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя гр ѣ шнаго (грѣ шную если молитва женщины).
  • с 1917-1918 гг. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго (грешную если молитва женщины).
 • На цыганском языке (влашское наречие) : Рай Исус Христос ле Дэвлэско Шаво, помилусар ман грешнонэс.
 • На чешском языке : Pane Ježíši Kriste, Syne Boží, smiluj se nade mnou hříšným.
 • На шведском языке : Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig (без последнего слова «грешнаго»).

На латинском языке : Domine Iesu Christe, Filie Dei, misere mei, peccatoris.

[ Доминэ Есу Христэ , Филиэ Дэи , мисэрэ мэи , пэккаторис ]. (peccatricis если молитва женщины)

(с русской транскрипцией и переводом)

მამაო ჩვენო,
[мамао чвено]
Отче наш

რომელი ხარ ცათა შინა,
[ромели хар цата шина]
сущий на небеси

წმიდა იყავნ სახელი შენი,
[цмида икхавн сахели шени]
да святится имя твое

მოვედინ სუფევა შენი,
[моведин супфева шени]
да приидет царствие твое

იყავნ ნება შენი,
[икхавн неба шени]
да будет воля твоя

ვითარცა ცათა შინა,
[витарца цата шина]
как на небе

ეგრეცა ქვეყანასა ზედა,
[эгреца квекханаса зэда]
так и на земле

პური ჩვენი არსებისა მომეც ჩვენ დყეს,
[пури чвени арсебиса момец чвен дгес]
хлеб наш насущный дай нам на сей день

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი,
[да момитевен чвен тананадебни чвенни]
и прости нам долги наши

ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,
[витарца чвен мивутевебт танамдебта мат чвента]
как и мы прощаем должникам нашим

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა,
[да ну шемикхванеб чвен гансацделса]
и не введи нас в искушение

არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან.
[арамед михсен чвен боротисаган]
но избавь нас от лукавого

Здесь представлена сильнейшая православная молитва «Отче наш» на грузинском языке.

იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა.

პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან,

რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება,
სახელითა მამისა და ძისა და სულიწმიდისა,
აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

Цми́нда икáвн сахéли шéни,

И́кавн нéба шéни, ви́тартса цáта ши́на, э́гретса квéканаса зéда.

Пу́ри чвéни арсóбиса мóмец чвéн дхéс

Да момитéвен чвен тананадéбни чвéнни, ви́тарца чвен ми́вутевебт тáнамдéбта мат чвéнта,

Да ну шéмиквáнеб чвен гансацдéлса, áрамед ми́хснен чвен бороти́саган,

Раметху шени арс супхева, дзали да дидеба,
Сакхелитха мамиса да дзиса да сулитсмидиса,
Атс да марадис да укунитхи укунисамде.

Tsmínda ikávn sahéli shéni,

Íkavn néba shéni, vítartsa tsáta shína, égretsa kvékanasa zéda.

Púri chvéni arsóbisa mómets chvén dhés

Da momitéven chven tananadébni chvénni, vítartsa chven mívutevebt tánamdébta mat chvénta,

Da nu shémikváneb chven gansatsdélsa, áramed míhsnen chven borotísagan,

Ramethu sheni ars supheva, dzali da dideba,
Sakhelitha mamisa da dzisa da sulitsmidisa,
Ats da maradis da ukunithi ukunisamde.

 • Молитвы утренние и вечерние — 3.1 млн.
 • Молитвы ко Святому Причащению — 1.2 млн.
 • Псалмы Давидовы (иеродиакон Герман (Рябцев)) — 899.8 тыс.
 • Псалтирь (cинодальный перевод с музыкальным оформлением) — 388.9 тыс.
 • Жития святых по именам — 354.7 тыс.
 • Профессор Алексей Ильич Осипов. Лекции и беседы — 349.7 тыс.
 • Рингтоны для православных христиан — 335.7 тыс.
 • «Несвятые святые» и другие рассказы — 300.4 тыс.
 • Великий покаянный канон святого Андрея Критского. Богослужение совершает митр. Минский и Слуцкий Филарет — 255.9 тыс.

Схиархимандрит Серафим Бит-Хариби (Битбунов) и Хор монастыря тринадцати Ассирийских Отцов.
Молитвы на арамейском языке.

Copyright © 2019 Православные аудиокниги ¦&nbsp

Иисусова молитва в православном учении — это молитвенное обращение к Иисусу Христу с просьбой о помиловании. Например, о прощении грехов. Иисусова молитва звучит так:

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго

Господи, Иисусе Христе, помилуй мя

Истоки Иисусовой молитвы в Евангелия: «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!» (Лк.18:13). Первое появление Иисусовой молитвы ученые относят к апофегмам Макария Египетского (ок. 300 — ок. 390). Иисусова молитва является неотъемлемой частью монашеской жизни. При таинстве пострижения в монахи, кандидату даются чётки монаха в знак его обязанности постоянно воле изъявлять Иисусову молитву. Обучение Иисусовой молитве в монастыре обязательно должно проходить под шествием опытного монаха, имеющего большой опыт этой молитвы. Особенно должно уделяться внимание обучению техники произношения молитвы. Сама техника делания была описана в Добротолюбии и Рассказах странника. Основа техники произношения Иисусовой молитве заключалась в сидение на низком стуле и особом дыхании. Наиболее простая техника делания Иисусовой молитвы, доступная обычным прихожанам, является концентрация на словах, произносимых во время Иисусовой молитвы. Святитель Игнатий также предлагал во время Иисусовой молитвы концентрироваться на верхней части сердца. Область выше левого соска. Иисусова молитва существует на многих языках мира. Наиболее известны следующие варианты Иисусовой молитвы.

Иисусова молитва на английском языке: Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, the sinner.
[Лорд Джизес Крайст, Сан ов Год, хэв мэрси он ми, зэ синнэ]

Иисусова молитва на арабском языке: أيها الرب يسوع المسيح ابن الله, إرحمني أنا الخاطئ
[Айюhа-р-Раббу Ясуу’ ал-Масииħ, Ибну-л-Лааh, ирħамнии ана-л-хаати]. В слове Ясуу’ ‘ зевный взрывной шумный согласный. ([ана-л-хаати’а] если молитва женщины).

Читайте так же:  Как прогнать демона молитва

Иисусова молитва на армянском языке: Տէր Յիսուս Քրիստոս Որդի Աստուծոյ ողորմեա ինձ մեղաւորիս
[Тэрь Һисус Кристос Ворди Астцо вогормьия индз мегаворис].

Иисусова молитва на белорусском языке: Пане Езу Хрысце, Сыне Божы, змілуйся нада мною грэшным (грэшнай). Пане змілуйся (сокращённая форма).
І соответствует русской и, остальное (в этом тексте) как по-русски.

Иисусова молитва на болгарском языке: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилвай мен грешника.
Е произносится как э. Перед э, и согласные не смягчаются (в этом тексте).

Иисусова молитва на венгерском языке: Uram Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam bűnösön!
Ударение всегда не первом слоге. É (долгая), ö, ü, ű (долгая) — особые гласные. Sz — с. S — ш.

Иисусова молитва на греческом языке: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν
[Кюриэ Иэсу Христэ, Хюиэ ту Tхэу, элээсон-мэ тон хамартолон]
τὴν ἁμαρτωλόν если молитва женщины)

Иисусова молитва на грузинском языке: უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემიწყალე მე ცოდვილი.
[Упhало Иэсо Кhристэ, Дзэо Ғтhисао, шэмиц’қалэ мэ цодвили] ц’ – резкое, ғ – украинское г, қ – горловое.

Иисусова молитва на иврите: אֲדֹונָי יַשׁוּעַ הַמַשִיחַ, בֵּן אֱלֹהִים, חָנְנֵנִי חוֹטֵא.
[Адона́й Яшу́а hаМаши́ах, Бэн hаЭлоhи́м, ханэнэ́ни хотэ́]
. помилуй мя грешную [. ханэнэни хотэ́т]
. помилуй нас грешных [. ханэнэну хоти́м]

Иисусова молитва на испанском языке: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador.
[Сэнё́р Хэсукри́сто, И́хо дэ Дио́с, тэн пьеда́д дэ ми, пэкадо́р].

Иисусова молитва на итальянском языке: Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di me peccatore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi. — Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di . — Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй.

Иисусова молитва на корейском языке: 주 예수 그리스도, 하나님의 아들이시여, 이 죄인에게 자비를 베푸소서.

Иисусова молитва на латинском языке: Domine Iesu Christe, Fili Dei, miserere mei, peccatoris.
[До́минэ Е́зу Хри́стэ, Фи́ли Дэ́и, мизэрэ́рэ мэ́и, пэкка́торис].
(peccatricis если молитва женщины) ?

Иисусова молитва на латышском языке: Kungs Jēzu Kristu, Dieva Dēls, apžēlojies par mani, grēcinieku.
[Кункс Е́эзу Кри́сту, Ди́эва Дэ́элс, а́пжээлойиэс пар ма́ни, грэ́эциниэку]

Иисусова молитва на литовском языке: Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs, nusidėjėlio(-ės). (-грешных — мн.ч.?).

Иисусова молитва на македонском языке: Господи, Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешниот (грешната — ж.р.)

Иисусова молитва на мальтийском языке: Mulej Ġesù Kristu, Iben ta’ Alla l-ħaj, ikollok ħniena minni, midneb.

Иисусова молитва на немецком языке: Herr Jesus Christus, (du) Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir (Sünder).

Иисусова молитва на нидерландском языке: Heer Jezus (Christus), Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.

Иисусова молитва на норвежском языке: Herre Jesus Krist, Guds son, miskunna deg over meg, ein syndar!

Иисусова молитва на осетинском языке: Хицау Йесо Чырысти, Хуцауы Фырт, таригъаед мын бакаен. ?

Иисусова молитва на польском языке: Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.
[Па́не Е́зу Хры́стэ, Сы́ну Бо́га, зми́вуйсен надэ́мнон, гжэшни́кем]

Иисусова молитва на португальском: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador.

Иисусова молитва на румынском языке: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul. (păcătoasa если молитва женщины)

Иисусова молитва на сербском языке: Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешног.
(Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog).

Иисусова молитва на словацком языке: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

Иисусова молитва на татарском языке: Әфәнде Гәйсә Мәсих, Аллаhы Улы! Гөнаһлы мине кызган!
Ә — средний звук между а и я. Ударения во всех словах на последнем слоге, в слове кызган — к, г глубокозаднеязычные.

Иисусова молитва на турецком языке: Rab İsa Mesih, Allahın Oğlu, günahlarımı bağışla.
Раб Иса Мэсих, Аллахын Олу, гюнахларымы баышла.

Иисусова молитва на украинском языке: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного (грішну если молитва женщины). Господи, помилуй (сокращённая форма).
[Господы Исусэ Хрыстэ, Сыну Божий, помылуй мэнэ гришного]
Г — звонкая х. (Более точно — украинская и — среднее между ы и и, а э — среднее между э и е.

Иисусова молитва на финском языке: Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua syntistä.

Иисусова молитва на французском языке: Seigneur, Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur.

Иисусова молитва на хорватском языке: Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, smiluj se meni grešnome.

Иисусова молитва на церковнославянском языке:
10—14 вв. (устав) Господи Исѹсе Христе Сыне Божиї помилѹй мѧ грѣшнаго (грѣшнѹю если молитва женщины).
с 15 в. (полуустав) Го́споди Ісу́се Христѐ Сы́не Бо́жїй поми́луй мѧ грѣшнаго (грѣшную если молитва женщины).
после Никона (полуустав) Го́споди Іису́се Христѐ поми́луй мѧ грѣшнаго (грѣшную если молитва женщины).
с 1708-1710 гг. (стар.орф.) Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя грѣшнаго (грѣшную если молитва женщины).
с 1917-1918 гг. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго (грешную если молитва женщины).

Иисусова молитва на цыганском языке (диалект русских цыган): Ра́ё Ису́со Христо́со, Чя́во Дэвлэ́скро, пота́нгинэ ман, грешнонэ́с.

Иисусова молитва на чешском языке: Pane Ježíši Kriste, Syne Boží, smiluj se nade mnou hříšným.
[Па́нэ Е́жииши Кри́стэ, Сы́нэ Бо́жии, сми́луй сэ на́дэ мно́у гжи́шныым]. В слове гжи́шныым г — звонкая х.

Иисусова молитва на шведском языке: Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig (без последнего слова «грешнаго»).

Иисусова молитва на эсперанто: Sinjoro Jesuo Kristo, Filo de Dio, indulgu min pekan. ?
[Синъёро Есу́о Кри́сто, Фи́ло дэ Ди́о, инду́льгу мин пэ́кан.]

Видео (кликните для воспроизведения).

Иисусова молитва на японском языке: 主イイスス・ハリストス、神の子よ、我、罪人を憐れみ給え。
[Шу Иисус Христос, Ками-но Ко-ё, варэ заинин-о авареми тамаэ.]

Иисусова молитва на грузинском языке
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here