Молитва б окуджавы

Подробное и точное описание: Молитва б окуджавы - святые тексты собранные из всех уголков мира на одном сайте.

На странице представлен текст песни «Молитва» из альбома «Grand Collection» группы Булат Окуджава.

Пока земля еще вертится,
Пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому
Чего у него нет:
Умному дай голову,
Трусливому дай коня,
Дай счастливому денег
И не забудь про меня.
Пока земля еще вертится, —
Господи, твоя власть! —
Дай рвущемуся к власти
Навластвоваться всласть.
Дай передышку щедрому
Хоть до исхода дня,
Каину дай раскаянье
И не забудь про меня.
Я знаю — ты все умеешь,
Я верую в мудрость твою,
Как верит солдат убитый,
Что он прживает в раю.
Как верит каждое ухо
Тихим речам твоим,
Как веруем и мы сами,
Не ведая, что творим.
Господи, мой боже,
Зеленоглазый мой!
Пока земля еще вертится
И это ей странно самой,
Пока еще хватает
Времени и огня,
Дай же ты всем понемногу
И не забудь про меня.

„МОЛИТВА”
Булат Шалвович Окуджава (1924-1997 г.)
Перевод с русского языка на болгарский язык: Красимир Георгиев

Щом още земята ни светла е, щом още е ярък ден,
Господи мой, дай ти всекиму да не е от нищо лишен:
ум дай в главата на мъдрия, на плахия кон да дадем,
дай пари на щастливия. И не забравяй за мен.

Щом още земята ни ведра е, Господи, в твоя е власт –
на властника дай влияние, да се навластва в сласт,
дай почивка на щедрия до края на този ден.
Каин дари с разкаяние. И не забравяй за мен.

Аз зная: ти всичко можеш, че мъдър си вярвам докрай,
тъй вярва убитият воин, че с подвига чака го рай,
тъй всяко ухо почита Божия плам незрим,
тъй вярваме ние самите, незнаейки що творим!

Господи, мой Боже, зеленооки мой,
щом може Земята тревожно да търси размах и покой,
щом още в гръдта й са жарки време и огън свещен,
дай ти на всички по-малко. И не забравай за мен.
Дай ти на всички по-малко. И не забравай за мен!

Штом о́ште земя́та ни све́тла е, штом о́ште е я́рък де́н,
Го́споди мо́й, да́й ти все́киму да не́ е от ни́што лише́н:
у́м дай в глава́та на мъ́дрия, на пла́хия ко́н да даде́м,
да́й пари́ на штастли́вия. И́ не забра́вяй за ме́н.

Штом о́ште земя́та ни ве́дра е, Го́споди, в тво́я е вла́ст –
на вла́стника да́й влия́ние, да се́ навла́ства в сла́ст,
да́й почи́вка на ште́дрия до кра́я на то́зи де́н.
Ка́ин дари́ с разкая́ние. И́ не забра́вяй за ме́н.

Аз зна́я: ти вси́чко мо́жеш, че мъ́дър си вя́рвам докра́й,
тъй вя́рва уби́тият во́ин, че с по́двига ча́ка го ра́й,
тъй вся́ко ухо́ почи́та Бо́жия пла́м незри́м,
тъй вя́рваме ни́е сами́те, незна́ейки што́ твори́м!

Го́споди, мо́й Бо́же, зеленоо́ки мо́й,
штом мо́же Земя́та трево́жно да тъ́рси разма́х и поко́й,
штом о́ще в гръдта́ й са жа́рки вре́ме и о́гън свеште́н,
да́й ти на вси́чки по-ма́лко. И́ не забра́вай за ме́н.
Да́й ти на вси́чки по-ма́лко. И́ не забра́вай за ме́н!

Превод от руски език на български език: Красимир Георгиев

Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет,
Господи, дай же Ты каждому, чего у него нет:
Мудрому дай голову, трусливому дай коня,
Дай счастливому денег. И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится, Господи, – Твоя власть! –
Дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть,
Дай передышку щедрому хоть до исхода дня.
Каину дай раскаянье. И не забудь про меня.

Я знаю: Ты все умеешь, Я верую в мудрость Твою,
Как верит солдат убитый, что он проживает в раю,
Как верит каждое ухо тихим речам Твоим,
Как веруем и мы сами, не ведая, что творим!

Господи, мой Боже, зеленоглазый мой,
Пока Земля еще вертится, И это ей странно самой,
Пока еще хватает времени и огня,
Дай же Ты всем понемногу. И не забудь про меня.
Дай же Ты всем понемногу. И не забудь про меня!

* (перевод с русского языка на английский язык: Людмила Пургина)

While the Earth is rounding, while the light is a glare,
God, please, give for everyone all things, that they don’t have.
To a wise man, please, give a wise head, to a coward – give a steed,
To a happy man – give a gold sack. And don’t forget ’bout me.

While earth is silently rounding, God, all power Thine!,
Let those, who like the power, to satiate rule in their life,
Let’s give to a lavish man – breathing-space to day’s end, to coming evening,
Let give to Kain – the repetance. And don’t forget ’bout me.

I know: You are so mighty, I believe in Your wit,
As soldier killed trusts in Paradise, which somewhere is fated to him,
As any a silent ear believes in Your silent speech,
As all we believe, but without mind about all our deeds!

God, oh my God, with green eyes, while the Earth’s turning well,
Though It self is in doubt, how It exists in that dwell,
While it is enough time for fire and time is not over still,
Let’s give a little for everyone. And don’t forget ’bout me.

Вот и сбылась молитва – алчный хватает власть –
Все рвущиеся к власти – берут и воруют всласть.
Щедрые на Мальдивах – время идёт к закату,
Дворцы покупают, клубы – себе, а другим заплаты.
Трусливые за границу награбленное увезли,
Маски людей на лицах. А патриот в пыли.

«Господи, дай же Ты каждому, чего у него нет:
Мудрому дай голову, трусливому дай коня,
Дай счастливому денег… И не забудь про меня».
* Это попросил Булат Окуджава.

«Что же сбылось из этого?
Дурак получил власть.
Трусливый урвал кучу денег.
Счастливый же шанс пропасть.

Читайте так же:  На каком языке читать молитвы

Понятно и мне досталось.
Тревоги, ошибки, долги.
Похоже, с молитвой напутали
Архангелы, слуги твои.

А потому, о Господи,
Возьми все назад, к чертям.
И без тебя Вездесущего
Устрою я жизнь, но сам».
* Это уже моя просьба.

—————
Булат Шалвович Окуджава е руски поет, писател и бард. Има грузински произход. Роден е на 9 май 1924 г. в Москва. По време на сталинските репресии през 1937 г. баща му е обвинен в шпионаж и е екзекутиран, а майка му е интернирана за 18 години в ГУЛАГ. През 1941 г. Окуджава се записва доброволец в Червената армия и участва в сраженията. След войната завършва филология в Тбилиския университет. Работи в издателство „Млада гвардия” и в сп. „Литературная газета”. Автор е на сборниците с песни и стихове „Март великодушный” (1967 г.), „Арбат, мой Арбат” (1976 г.), „Стихотворения” (1984 г.), „Избранное” (1989 г.), „Посвящается вам” (1988 г.), „Милости судьбы” (1993 г.), „Зал ожидания” (1996 г.), „Чаепитие на Арбате” (1996 г.) и др. и на историческите романи „Бедный Авросимов” (1969 г.), „Похождения Шипова, или Старинный водевиль” (1970 г.), „Путешествие дилетантов” (1976-1978 г.), „Свидание с Бонапартом” (1983 г.), „Упразднённый театр” (1993 г.). Умира на 12 юни 1997 г. във френския град Кламар.

Поэты часто становятся героями своего времени. Они являются голосами поколения, представляют не только собственный взгляд, но отражают и тенденции настроений в обществе. «Молитва» Булата Окуджавы в этом смысле представляет интересный культурный феномен.

Каждый человек обладает собственным представлением о Высшей силе, которая заставляет деревья расти, птиц летать, а землю вертеться. Часто многие художники отрицательно относятся к религии, но имеют веру в Бога. Эти представления можно увидеть в «Молитве» Булата Окуджавы. Написана она якобы на стихи Франсуа Вийона, но на самом деле автор лишь прикрылся именем бунтаря-француза.

Вийон вполне мог написать стихотворение в виде обращения к высшей силе, поскольку его приемный отец был священником. Судьба поэта была вполне в духе социализма — он пережил суд, состоял в банде, был деклассированным элементом, чудом избежавшим несправедливой казни. Поэтому его имя на подобном стихотворении может показаться убедительным.

В то время, когда была написала песня «Молитва», Булат Окуждава никак не мог опубликовать ее в таком виде. Тема религии была под запретом. Пришлось выдумать ловкий ход, упомянув поэта из «прогнившей» Европы. Стихотворение вышло в начале 60-х, было хорошо известно. Второй пик популярности пережило во времена перестройки.

Сам автор много раз заявлял, что не верит в Бога. Однако, многие литераторы 20 века в то же время твердо были убеждены в бессмертии собственной души. Они отторгали всяческие культы, оставляя за собой право самостоятельно находить способы общения с невидимой силой. Страх перед наказанием — это не то чувство, которое способно заставить творческого человека прийти к вере. А ведь именно его зачастую навязывает религиозная практика.

Текст «Молитвы» Булат Окуджава был им самим положен на музыку, исполнен под гитару. Пели эту песню и другие российские исполнители. В нем ощущается желание узнать Творца, но слабый человеческий ум постичь Его не в силах. Он видит присутствие могучей руки в смене времен года, высокие горы и бесконечное небо — все это рисунок величайшего художника. Но сам человек способен лишь на то, чтобы сохранить собственную честь.

 • Кого же воспевает Булат Окуджава, если не Бога, в своем стихотворении «Молитва»? В центре его внимания вовсе не Творец — а люди. Каждого он считает уникальным, ценным, достойным того, чего (по недосмотру, видимо) в жизни не хватило. Просит он дать что-то каждому, и недоверчиво в конце каждого куплета напоминает о себе («не забудь про меня»).

Данное художественное произведение, несомненно, заслуживает внимания.

Пока земля еще вертится,
Пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому,
Чего у него нет:

Мудрому дай голову,
Трусливому дай коня,
Дай счастливому денег…
И не забудь про меня.

Пока земля еще вертится, —
Господи, твоя власть! —
Дай рвущемуся к власти
Навластвоваться всласть,

Дай передышку щедрому,
Хоть до исхода дня,
Каину дай раскаяние…
И не забудь про меня.

Я знаю: ты все умеешь,
Я верую в мудрость твою,
Как верит солдат убитый,
Что он проживает в раю,

Как верит каждое ухо
Тихим речам твоим,
Как веруем и мы сами,
Не ведая, что творим!

Господи, мой Боже,
Зеленоглазый мой!
Пока земля еще вертится,
И это ей странно самой,

Пока ей еще хватает
Времени и огня,
Дай же ты всем по немногу…
И не забудь про меня.

Как же мудро сказано! А вам нравится творчество Б. Окуджавы?

Молитва (Молитва Франсуа Вийона)

Молитва (автор Булат Окуджава)

Молитва Франсуа Вийона (муз. Булат Окуджава)

Молитва Франсуа Вийона (Пока земля ещё вертится /. / Господи, дай же ты каждому, чего у него нет)

Молитва (На стихи Булата Окуджавы)

Молитва («Пока земля еще вертится. «)

«Пока земля еще вертится. » (Молитва)

Андрей Макаревич и Оркестр Креольского танго

Жанна Богушевская(текст и муз Булат Окуджава)

Молитва Франсуа Вийона (музыка и слова Б.Окуджавы)

17. Молитва Франсуа Вийона (Жанна Бичевская поёт песни Булата Окуджавы — 1999)

Погудин Олег автор Булат Окуджава

Андрей Макаревич (песня Булата Окуджавы)

Молитва (стихи Франсуа Вийона)

Молитва Франсуа Вийона (из к/ф «Райские птицы»)

Молитва Франсуа Вийона (Пока Земля еще вертится. )

Молитва (Изумительно красиво долго тянет)

Молитва (Пока земля ещё вертится. )

Молитва. ПРЕКРАСНЕЙШАЯ ПЕСНЯ.

Булат Окуджава — 2008 — Лучшее. Золотая коллекция CD1

Андрей Макаревич и Оркестр Креольского Танго

Окуджава и молитва — понятия неразделимые. Почти все тексты его песен носят характер лирической исповеди.

Список художественных произведений Окуджавы довольно обширен.

Назовем лишь самые известные сборники стихов:

 • «Острова»;
 • «Веселый барабанщик»;
 • «По дороге в Тинатин»;
 • «Март великодушный».
Читайте так же:  Молитва заговор чтобы подарки дарили

Первые сочинения в прозе были посвящены детству и школе.

Особую популярность завоевали исторические романы:

 • «Бедный Авросимов»;
 • «Похождения Шипова»;
 • «Путешествие дилетантов»;
 • «Свидание с Бонапартом».

Музыкальная деятельность тоже была довольно заметной. В 1980-годах бард записал два диска-гиганта: «Песни и стихи о войне» и «Автор исполняет новые песни», куда вошли самые известные произведения.

Сначала в названии стихотворения было лишь одно слово, потом добавилось второе и получилось — «Молитва Франсуа Вийона». Эта песня стала своеобразным гимном всех бардов.

Об этом неоднократно рассказывал сам автор в своих интервью, говоря, что он сочинял эту песню едва ли не 10 лет. Сначала появились слова, а музыка три года спустя. Впервые она прозвучала в 1967 году в Москве и Париже.

Многие думают, что это перевод чужих стихов. На самом деле это не так. «Молитву» не хотели печатать в атеистическом Советском Союзе, поэтому пришлось добавить имя средневекового французского поэта. Вот так и появилась название, которое мы знаем.

Пока Земля еще вертится
Пока еще ярок свет
Господи, дай же ты каждому
Чего у него нет
Мудрому дай голову
Трусливому дай коня
Дай счастливому денег.
И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится —
Господи, твоя власть! —
Дай рвущемуся к власти
Навластвоваться всласть
Дай передышку щедрому
Хоть до исхода дня
Каину дай раскаяние.
И не забудь про меня.

Я знаю: ты все умеешь,
Я верую в мудрость твою
Как верит солдат убитый,
Что он проживает в раю
Как верит каждое ухо
Тихим речам твоим
Как веруем и мы сами
Не ведая, что творим!

Господи мой Боже,
Зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится,
И это ей странно самой
Пока ей еще хватает
Времени и огня
Дай же ты всем понемногу.
И не забудь про меня.

На первый взгляд может показаться, что это чисто религиозное произведение, поскольку оно содержит прямые обращения к Высшему существу: «Господи, мой Боже, зеленоглазый мой «, или вот еще — «Господи, дай же ты каждому, чего у него нет «.

Но это впечатление обманчиво, песня все же, в первую очередь, обращена к людям, каждый куплет заканчивается словами: «не забудь про меня».

Вот как объяснял смысл своего стихотворения сам автор:

Никакого отношения к Франсуа Вийону эта песня не имеет. Я написал стихи о себе, о своей жизни. Но в редакции не захотели это так печатать, и я назвал их «Молитва Франсуа Вийона». Но это было давно, теперь уже так не делают.

В этом видео вы услышите песню в исполнении автора.

Добавьте этот текст песни в ваш персональный список песен.

Пока Земля еще вертится
Пока еще ярок свет
Господи, дай же ты каждому
Чего у него нет
Мудрому дай голову
Трусливому дай коня
Дай счастливому денег.
И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится —
Господи, твоя власть! —
Дай рвущемуся к власти
Навластвоваться всласть
Дай передышку щедрому
Хоть до исхода дня
Каину дай раскаяние.
И не забудь про меня.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Я знаю: ты все умеешь,
Я верую в мудрость твою
Как верит солдат убитый,
Что он проживает в раю
Как верит каждое ухо
Тихим речам твоим
Как веруем и мы сами
Не ведая, что творим!

Господи мой Боже,
Зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится,
И это ей странно самой
Пока ей еще хватает
Времени и огня
Дай же ты всем понемногу.
И не забудь про меня 🙂

Для быстрого перехода к нужной песне вы можете добавлять в этот список любые тексты песен. Данный список автоматически сохраняется на вашем компьютере.

Пока земля ещё вертится,
Пока ещё ярок свет,
Господи, дай же ты каждому
Чего у него нет:
Умному дай голову,
Трусливому дай коня,
Дай счастливому денег
И не забудь про меня.

Пока земля ещё вертится, —
Господи, твоя власть! —
Дай рвущемуся к власти
Навластвоваться всласть.
Дай передышку щедрому
Хоть до исхода дня,
Каину дай раскаянье
И не забудь про меня.

Я знаю — ты всё умеешь,
Я верую в мудрость твою,
Как верит солдат убитый,
Что он прживает в раю.
Как верит каждое ухо
Тихим речам твоим,
Как веруем и мы сами,
Не ведая, что творим.

Господи, мой боже,
Зеленоглазый мой!
Пока земля еще вертится
И это ей странно самой,
Пока еще хватает
Времени и огня,
Дай же ты всем понемногу
И не забудь про меня.
Дай же ты всем понемногу
И не забудь про меня. Francois Villon’s Prayer

While the world is still turning ,
There are bright lights,
Lord, grant thou each
What it does not :
Smart give head
Timid a horse
Give fortunate money
And do not forget about me.

While the world is still spinning , —
Lord, your power ! —
Let those striving for power
Navlastvovatsya relish .
Give a break to the generous
Least for a day ,
Cain give repentance
And do not forget about me.

I know — you all know how,
I believe in your wisdom ,
How believes soldiers killed ,
That he przhivaet in paradise.
How believes each ear
Quiet your speeches ,
Like we believe, themselves ,
Not knowing what we do .

Lord, my God,
My blue eyed !
While the world is still spinning
And why it should ,
There are enough
Fire and time ,
Give you a little of everything
And do not forget about me.
Give you a little of everything
And do not forget about me.

Krolik.biz — музыкальный портал, который представляет собой огромную медиатеку, где можно слушать и качать музыку в формате mp3. На нашем ресурсе легко найти музыкальные произведения различных жанров и тематической направленности, включая драйвовый рок, изысканный джаз, мелодичное ретро, легкую классику и много чего другого! Все сборники и отдельные треки тщательно рассортированы по категориям, благодаря чему их поиск осуществляется максимально быстро. Отдельно в меню Вы сможете найти самые «горячие» музыкальные новинки и рейтинг топ-100 наиболее популярных композиций.

Читайте так же:  Молитва до самого сердца протоиерей Александр старостенко

Чтобы найти и послушать или скачать музыку достаточно использовать поисковый фильтр. В этот фильтр можно ввести имя или псевдоним исполнителя, группы, а также название композиции, причем, как на русском, так и на английском языке.

Также можно использовать поиск музыки по жанру. Это не менее эффективный и удобный способ поиска необходимого музыкального материала.

Понравившиеся композиции можно добавить в плейлист, создав собственную музыкальную коллекцию.

На нашем ресурсе у Вас будет доступ к абсолютно любому музыкальному материалу всевозможных жанров и направлений. У нас можно слушать музыку онлайн бесплатно и без регистрации. Вам достаточно выбрать интересующую Вас песню и запустить ее через встроенный плеер.

В отличие от других ресурсов мы не ставим ограничения на прослушивание музыки и не предлагаем скачивать дополнительные программы на ПК. Также Вы не столкнетесь с необходимостью отправлять какие-либо смс или вводить многочисленные капчи.

У нас Вы сможете скачать музыку бесплатно и без регистрации в неограниченном количестве — это может быть несколько треков любимого исполнителя.

Музыка на нашем портале представлена в формате mp3 — наиболее популярном и широко применимом для оценочного ознакомления формате хранения и передачи информации в цифровой форме. Данный формат поддерживается всеми ОС и современными моделями аудио- и DVD-плееров.

Согласно законодательству РФ весь музыкальный материал, представленный на этом ресурсе, предназначен только для персонального использования в ознакомительных целях. Права на упомянутые музыкальные файлы принадлежат их владельцам. После прослушивания загруженного аудиофайла Вы должны удалить его, либо же, приобрести лицензионный компакт-диск. В противном случае Вы нарушите закон об интеллектуальной собственности.

Эти стихи Булата Окуджавы написаны как обращение к Богу с просьбой позаботиться обо всех людях, дать счастья тому, ко его действительно заслуживает. «Молитва» заставляет каждого человека задуматься о своих делах, чего достоин именно он!

Булат Шалвович Окуджава — советский и российский поэт, бард, прозаик и сценарист, композитор. Автор около двухсот авторских и эстрадных песен, один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни в 1960-е—1980-е годы.

Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому, чего у него нет:
умному дай голову, трусливому дай коня,
дай счастливому денег… И не забудь про меня.
Пока Земля еще вертится, Господи, — твоя власть! —
дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть,
дай передышку щедрому хоть до исхода дня.
Каину дай раскаянье… И не забудь про меня.
Я знаю: ты все умеешь, я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый, что он проживает в раю,
как верит каждое ухо тихим речам твоим,
как веруем и мы сами, не ведая, что творим!
Господи, мой Боже, зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится, и это ей странно самой,
пока ей еще хватает времени и огня,
дай же ты всем понемногу… И не забудь про меня.

Как же мудро сказано! А вам нравится творчество Б. Окуджавы?

Мгновенно слово. Короток век. Где ж умещается человек? Как, и когда, и в какой глуши распускаются розы его души.

А что я сказал медсестре Марии, когда обнимал ее? — Ты знаешь, а вот офицерские дочки на нас, на солдат, не глядят.

Мне не хочется писать Ни стихов, ни прозы, хочется людей спасать, выращивать розы.

Вот ноты звонкие органа то порознь вступают, то вдвоем, и шелковые петельки аркана на горле стягиваются моем.

Мы приедем туда, приедем, проедем — зови не зови — вот по этим каменистым, по этим осыпающимся дорогам любви.

На арбатском дворе — и веселье и смех. Вот уже мостовые становятся мокрыми. Плачьте, дети! Умирает мартовский снег.

Окуджава и молитва — понятия неразделимые. Почти все тексты его песен носят характер лирической исповеди.

Список художественных произведений Окуджавы довольно обширен.

Назовем лишь самые известные сборники стихов:

 • «Острова»;
 • «Веселый барабанщик»;
 • «По дороге в Тинатин»;
 • «Март великодушный».

Первые сочинения в прозе были посвящены детству и школе.

Особую популярность завоевали исторические романы:

 • «Бедный Авросимов»;
 • «Похождения Шипова»;
 • «Путешествие дилетантов»;
 • «Свидание с Бонапартом».

Музыкальная деятельность тоже была довольно заметной. В 1980-годах бард записал два диска-гиганта: «Песни и стихи о войне» и «Автор исполняет новые песни», куда вошли самые известные произведения.

Сначала в названии стихотворения было лишь одно слово, потом добавилось второе и получилось — «Молитва Франсуа Вийона». Эта песня стала своеобразным гимном всех бардов.

Об этом неоднократно рассказывал сам автор в своих интервью, говоря, что он сочинял эту песню едва ли не 10 лет. Сначала появились слова, а музыка три года спустя. Впервые она прозвучала в 1967 году в Москве и Париже.

Многие думают, что это перевод чужих стихов. На самом деле это не так. «Молитву» не хотели печатать в атеистическом Советском Союзе, поэтому пришлось добавить имя средневекового французского поэта. Вот так и появилась название, которое мы знаем.

Пока Земля еще вертится
Пока еще ярок свет
Господи, дай же ты каждому
Чего у него нет
Мудрому дай голову
Трусливому дай коня
Дай счастливому денег.
И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится —
Господи, твоя власть! —
Дай рвущемуся к власти
Навластвоваться всласть
Дай передышку щедрому
Хоть до исхода дня
Каину дай раскаяние.
И не забудь про меня.

Я знаю: ты все умеешь,
Я верую в мудрость твою
Как верит солдат убитый,
Что он проживает в раю
Как верит каждое ухо
Тихим речам твоим
Как веруем и мы сами
Не ведая, что творим!

Господи мой Боже,
Зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится,
И это ей странно самой
Пока ей еще хватает
Времени и огня
Дай же ты всем понемногу.
И не забудь про меня.

Читайте так же:  Молитва от игрозависимости

На первый взгляд может показаться, что это чисто религиозное произведение, поскольку оно содержит прямые обращения к Высшему существу: «Господи, мой Боже, зеленоглазый мой «, или вот еще — «Господи, дай же ты каждому, чего у него нет «.

Но это впечатление обманчиво, песня все же, в первую очередь, обращена к людям, каждый куплет заканчивается словами: «не забудь про меня».

Вот как объяснял смысл своего стихотворения сам автор:

Никакого отношения к Франсуа Вийону эта песня не имеет. Я написал стихи о себе, о своей жизни. Но в редакции не захотели это так печатать, и я назвал их «Молитва Франсуа Вийона». Но это было давно, теперь уже так не делают.

В этом видео вы услышите песню в исполнении автора.

Пока земля ещё вертится,
Пока ещё ярок свет,
Господи, дай же ты каждому
Чего у него нет:
Умному дай голову,
Трусливому дай коня,
Дай счастливому денег
И не забудь про меня.

Пока земля ещё вертится, —
Господи, твоя власть! —
Дай рвущемуся к власти
Навластвоваться всласть.
Дай передышку щедрому
Хоть до исхода дня,
Каину дай раскаянье
И не забудь про меня.

Я знаю — ты всё умеешь,
Я верую в мудрость твою,
Как верит солдат убитый,
Что он прживает в раю.
Как верит каждое ухо
Тихим речам твоим,
Как веруем и мы сами,
Не ведая, что творим.

Господи, мой боже,
Зеленоглазый мой!
Пока земля еще вертится
И это ей странно самой,
Пока еще хватает
Времени и огня,
Дай же ты всем понемногу
И не забудь про меня.
Дай же ты всем понемногу
И не забудь про меня. Francois Villon’s Prayer

While the world is still turning ,
There are bright lights,
Lord, grant thou each
What it does not :
Smart give head
Timid a horse
Give fortunate money
And do not forget about me.

While the world is still spinning , —
Lord, your power ! —
Let those striving for power
Navlastvovatsya relish .
Give a break to the generous
Least for a day ,
Cain give repentance
And do not forget about me.

I know — you all know how,
I believe in your wisdom ,
How believes soldiers killed ,
That he przhivaet in paradise.
How believes each ear
Quiet your speeches ,
Like we believe, themselves ,
Not knowing what we do .

Lord, my God,
My blue eyed !
While the world is still spinning
And why it should ,
There are enough
Fire and time ,
Give you a little of everything
And do not forget about me.
Give you a little of everything
And do not forget about me.

Krolik.biz — музыкальный портал, который представляет собой огромную медиатеку, где можно слушать и качать музыку в формате mp3. На нашем ресурсе легко найти музыкальные произведения различных жанров и тематической направленности, включая драйвовый рок, изысканный джаз, мелодичное ретро, легкую классику и много чего другого! Все сборники и отдельные треки тщательно рассортированы по категориям, благодаря чему их поиск осуществляется максимально быстро. Отдельно в меню Вы сможете найти самые «горячие» музыкальные новинки и рейтинг топ-100 наиболее популярных композиций.

Чтобы найти и послушать или скачать музыку достаточно использовать поисковый фильтр. В этот фильтр можно ввести имя или псевдоним исполнителя, группы, а также название композиции, причем, как на русском, так и на английском языке.

Также можно использовать поиск музыки по жанру. Это не менее эффективный и удобный способ поиска необходимого музыкального материала.

Понравившиеся композиции можно добавить в плейлист, создав собственную музыкальную коллекцию.

На нашем ресурсе у Вас будет доступ к абсолютно любому музыкальному материалу всевозможных жанров и направлений. У нас можно слушать музыку онлайн бесплатно и без регистрации. Вам достаточно выбрать интересующую Вас песню и запустить ее через встроенный плеер.

В отличие от других ресурсов мы не ставим ограничения на прослушивание музыки и не предлагаем скачивать дополнительные программы на ПК. Также Вы не столкнетесь с необходимостью отправлять какие-либо смс или вводить многочисленные капчи.

У нас Вы сможете скачать музыку бесплатно и без регистрации в неограниченном количестве — это может быть несколько треков любимого исполнителя.

Музыка на нашем портале представлена в формате mp3 — наиболее популярном и широко применимом для оценочного ознакомления формате хранения и передачи информации в цифровой форме. Данный формат поддерживается всеми ОС и современными моделями аудио- и DVD-плееров.

Согласно законодательству РФ весь музыкальный материал, представленный на этом ресурсе, предназначен только для персонального использования в ознакомительных целях. Права на упомянутые музыкальные файлы принадлежат их владельцам. После прослушивания загруженного аудиофайла Вы должны удалить его, либо же, приобрести лицензионный компакт-диск. В противном случае Вы нарушите закон об интеллектуальной собственности.

„МОЛИТВА”
Булат Шалвович Окуджава (1924-1997 г.)
Перевод с русского языка на болгарский язык: Красимир Георгиев

Щом още земята ни светла е, щом още е ярък ден,
Господи мой, дай ти всекиму да не е от нищо лишен:
ум дай в главата на мъдрия, на плахия кон да дадем,
дай пари на щастливия. И не забравяй за мен.

Щом още земята ни ведра е, Господи, в твоя е власт –
на властника дай влияние, да се навластва в сласт,
дай почивка на щедрия до края на този ден.
Каин дари с разкаяние. И не забравяй за мен.

Аз зная: ти всичко можеш, че мъдър си вярвам докрай,
тъй вярва убитият воин, че с подвига чака го рай,
тъй всяко ухо почита Божия плам незрим,
тъй вярваме ние самите, незнаейки що творим!

Господи, мой Боже, зеленооки мой,
щом може Земята тревожно да търси размах и покой,
щом още в гръдта й са жарки време и огън свещен,
дай ти на всички по-малко. И не забравай за мен.
Дай ти на всички по-малко. И не забравай за мен!

Читайте так же:  Сильная молитва Матроне Московской о выздоровлении

Штом о́ште земя́та ни све́тла е, штом о́ште е я́рък де́н,
Го́споди мо́й, да́й ти все́киму да не́ е от ни́што лише́н:
у́м дай в глава́та на мъ́дрия, на пла́хия ко́н да даде́м,
да́й пари́ на штастли́вия. И́ не забра́вяй за ме́н.

Штом о́ште земя́та ни ве́дра е, Го́споди, в тво́я е вла́ст –
на вла́стника да́й влия́ние, да се́ навла́ства в сла́ст,
да́й почи́вка на ште́дрия до кра́я на то́зи де́н.
Ка́ин дари́ с разкая́ние. И́ не забра́вяй за ме́н.

Аз зна́я: ти вси́чко мо́жеш, че мъ́дър си вя́рвам докра́й,
тъй вя́рва уби́тият во́ин, че с по́двига ча́ка го ра́й,
тъй вся́ко ухо́ почи́та Бо́жия пла́м незри́м,
тъй вя́рваме ни́е сами́те, незна́ейки што́ твори́м!

Го́споди, мо́й Бо́же, зеленоо́ки мо́й,
штом мо́же Земя́та трево́жно да тъ́рси разма́х и поко́й,
штом о́ще в гръдта́ й са жа́рки вре́ме и о́гън свеште́н,
да́й ти на вси́чки по-ма́лко. И́ не забра́вай за ме́н.
Да́й ти на вси́чки по-ма́лко. И́ не забра́вай за ме́н!

Превод от руски език на български език: Красимир Георгиев

Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет,
Господи, дай же Ты каждому, чего у него нет:
Мудрому дай голову, трусливому дай коня,
Дай счастливому денег. И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится, Господи, – Твоя власть! –
Дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть,
Дай передышку щедрому хоть до исхода дня.
Каину дай раскаянье. И не забудь про меня.

Я знаю: Ты все умеешь, Я верую в мудрость Твою,
Как верит солдат убитый, что он проживает в раю,
Как верит каждое ухо тихим речам Твоим,
Как веруем и мы сами, не ведая, что творим!

Господи, мой Боже, зеленоглазый мой,
Пока Земля еще вертится, И это ей странно самой,
Пока еще хватает времени и огня,
Дай же Ты всем понемногу. И не забудь про меня.
Дай же Ты всем понемногу. И не забудь про меня!

* (перевод с русского языка на английский язык: Людмила Пургина)

While the Earth is rounding, while the light is a glare,
God, please, give for everyone all things, that they don’t have.
To a wise man, please, give a wise head, to a coward – give a steed,
To a happy man – give a gold sack. And don’t forget ’bout me.

While earth is silently rounding, God, all power Thine!,
Let those, who like the power, to satiate rule in their life,
Let’s give to a lavish man – breathing-space to day’s end, to coming evening,
Let give to Kain – the repetance. And don’t forget ’bout me.

I know: You are so mighty, I believe in Your wit,
As soldier killed trusts in Paradise, which somewhere is fated to him,
As any a silent ear believes in Your silent speech,
As all we believe, but without mind about all our deeds!

God, oh my God, with green eyes, while the Earth’s turning well,
Though It self is in doubt, how It exists in that dwell,
While it is enough time for fire and time is not over still,
Let’s give a little for everyone. And don’t forget ’bout me.

Вот и сбылась молитва – алчный хватает власть –
Все рвущиеся к власти – берут и воруют всласть.
Щедрые на Мальдивах – время идёт к закату,
Дворцы покупают, клубы – себе, а другим заплаты.
Трусливые за границу награбленное увезли,
Маски людей на лицах. А патриот в пыли.

«Господи, дай же Ты каждому, чего у него нет:
Мудрому дай голову, трусливому дай коня,
Дай счастливому денег… И не забудь про меня».
* Это попросил Булат Окуджава.

«Что же сбылось из этого?
Дурак получил власть.
Трусливый урвал кучу денег.
Счастливый же шанс пропасть.

Понятно и мне досталось.
Тревоги, ошибки, долги.
Похоже, с молитвой напутали
Архангелы, слуги твои.

А потому, о Господи,
Возьми все назад, к чертям.
И без тебя Вездесущего
Устрою я жизнь, но сам».
* Это уже моя просьба.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

—————
Булат Шалвович Окуджава е руски поет, писател и бард. Има грузински произход. Роден е на 9 май 1924 г. в Москва. По време на сталинските репресии през 1937 г. баща му е обвинен в шпионаж и е екзекутиран, а майка му е интернирана за 18 години в ГУЛАГ. През 1941 г. Окуджава се записва доброволец в Червената армия и участва в сраженията. След войната завършва филология в Тбилиския университет. Работи в издателство „Млада гвардия” и в сп. „Литературная газета”. Автор е на сборниците с песни и стихове „Март великодушный” (1967 г.), „Арбат, мой Арбат” (1976 г.), „Стихотворения” (1984 г.), „Избранное” (1989 г.), „Посвящается вам” (1988 г.), „Милости судьбы” (1993 г.), „Зал ожидания” (1996 г.), „Чаепитие на Арбате” (1996 г.) и др. и на историческите романи „Бедный Авросимов” (1969 г.), „Похождения Шипова, или Старинный водевиль” (1970 г.), „Путешествие дилетантов” (1976-1978 г.), „Свидание с Бонапартом” (1983 г.), „Упразднённый театр” (1993 г.). Умира на 12 юни 1997 г. във френския град Кламар.

Молитва б окуджавы
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here