Молитва на арамейском языке текст транскрипция

Подробное и точное описание: Молитва на арамейском языке текст транскрипция - святые тексты собранные из всех уголков мира на одном сайте.

Текст молитвы Отче наш на арамейском языке с транскрипцией и переводом.

На арамейском языке:

אַבוּן דְּבַשְׁמַיָּא
נֵתְקַדַּשׁ שְׁמָך
תּאִתֵא מַלְכּוּתָך
נֵהְוֵא צֵבְיָנָך אַיְכַּנָּא דְּבַשְׁמַיָּא אָף בַּארְעָא
הַב לַן לַחְמָא דְּסוּנְקָנַן יַוְמָנָא
וַשְׁבוּק לַן חַוְבַּיְן אַיְכַּנָּא דָּאף חְנַן שְׁבַקְן לְחַיָּבַיְן
וְלָא תַּעְלַן לְנֵסְיוּנָא אֶלָּא פַּצָּן מֵן בִּישָׁא

Транскрипция и перевод:

Аввун дбишмайя / Отче наш, иже еси на небесех!
ниткаддах шиммух / Да святится имя Твое!
тете мальчутух / Да приидет Царствие Твое;
неве совьянух / да будет воля Твоя
эйчана дбишмайя аб пара / яко на небеси и на земли.
Ха ла лахма дсунканан / Хлеб наш насущный даждь
юмана / нам днесь.
Вушюх лан хобэйн / И остави нам долги наша,
эйчана дап ахнан / якоже и мы
Шуклан хайявин / оставляем должником нашим.
вула таалан лнисьюна / И не введи нас во искушение,
элла пасан мин бишя. / но избави нас от лукавого:
мудтуль дилух хай / Яко твое есть
мальчута / царствие
ухэйла / и сила
утишбухта / и слава
л’алам алльмин. / во веки веков
Амин. / Аминь

Молитва Отче наш по-испански полностью: читать текст молитвы на испанском языке с русской транскрипцией и ударениями.

На испанском языке:

Padre nuestro que estás en los cielos,

Santificado sea tu Nombre,

Venga a nosotros tu reino,

Hágase tu voluntad así como es en el cielo, en la tierra.

El pan nuestro sustancial de cada día dánosle hoy.

Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.

No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno.

Pues tuyo es El Reino, El Poder Y la Gloria,

Ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

Транскрипция:

Па́дрэ нуэ́стро кэ эстáс эн лос съéлос,

Сантификáдо сэ́а ту Нóмбрэ,

Бэ́нга а носóтрос ту рэ́ино,

Áгасэ ту болунтáд аси́ кóмо эс эн ель съéло, эн ля тьéрра.

Эль пан нуэ́стро сустансья́л дэ кáда ди́а дáносле óй.

Пэрдóнанос нуэ́страс дэ́удас, аси́ кóмо носóтрос пердонáмос а нуэ́строс дэудóрэс.

Но́ нос дэ́хэс каэ́р эн ля тэнтасьё́н, мас ли́бранос дэль мали́гно.

Пуэ́с ту́ё эс Эль Рэ́ино, Эль Подэ́р И ля Глóрия,

Аóра и сьéмпрэ и пор лос си́глос дэ лос си́глос.

«Отче наш» — это одна из самых сильных православных молитв. Здесь она представлена на арабском языке с приложением транскрипций с ударениями.

،أَبَانَا الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ

!لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ عَلَى الأَرْضِ كَمَا هِيَ السَّمَاءِ فِي

!خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا الْيَوْمَ

،وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا !كَمَا نَغْفِرُ نَحْنُ لِلْمُذْنِبِينَ إِلَيْنَا

،وَلاَ تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ ،لَكِنْ نَجِّنَا مِنَ الشِّرِّيرِ

.لأَنَّ لَكَ
الْمُلْكَ
وَالْقُوَّةَ
وَالْمَجْدَ إِلَى الأَبَدِ

ли-таку́н ма-ши-áт-у-кá áлá ал-áрд-и камá хиа фи́ ас-самá-и!

ху́бз-а-на кафáф-а-на́ а-ṭи-нá ал-яуам-а!

уа-ахфир ла-нá дхуну́б-а-нá, камá на-хфир-у нахну ли-лму-дхниб-и-на илай-нá!

уа-лá ту-дъкхил-нá фи́ та-йрибат-ин, лакин наййи-нá мина аш-ширрíр-и,

л’анна лака́
аль-му́лка
уа-аль-яу́ваха
уа-аль-майда илá ал-абади.

li-takún ma-shi-át-u-ká álá al-árḍ-i kamá hia fī as-samá-i!

húbz-a-na kafáf-a-ná a-ṭi-ná al-yawm-a!

wa-ahfir la-ná dhunúb-a-ná, kamá na-ghfir-u naḥnu li-lmu-dhnib-i-na ilay-ná!

wa-lá tu-dkhil-ná fī ta-yribat-in, lakin nayyi-ná mina ash-shirrír-i,

l’anna laká
al-múlka
wa-al-yaúwaha
wa-al-mayda ilá al-abadi.

Одна из самых сильных и универсальных православных молитв — «Отче наш». Здесь она представлена на арамейском языке с транскрипциями и ударениями.

Авву́н дбищма́йя нитка́ддах щимму́хТэ́тэ́ Мальчу́тух

Нэ́вэ́ совья́нух эйча́на дбищма́йя аб па́ра

Ха́ ля ля́хма дсунка́нан юма́на

Вущю́кх лан хобэ́йн эйча́на дап а́хнан щу́клан хайяви́н

Ула́ тъа́лан лнисью́на, элля́ па́сан мин би́щя.

Му́дтуль ди́лух хай
Мальчу́та
Ухе́йла
Утищбу́хта
Ль а́льам алльми́н.

Avvún dbishmáyya nitkáddah shimmúhTété Mal’chútuh

Névé sov-yánuh eychána dbishmáyya ab pára

Há lya lyáhma dsunkánan yumána

Wushyúkh lan hobéyn eychána dap áhnan shúklan hayyavín

Ulá t-álan lnis-yúna, ellyá pásan min bíshya.

Múdtul’ díluh hay
Mal’chúta
Uhéyla
Utishbúhta
L’ ál’am all’mín.

Полный текст молитвы Отче наш на армянском языке и текст русскими буквами (русская транскрипция с армянского).

На армянском языке:

Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն Քո։
Եկեսցէ արքայութիւն Քո։
Եղիցին կամք Քո
որպէս յերկինս եւ յերկրի։
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր։
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս և մեք թողումք
մերոց պարտապանաց։
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս
Ամէն

Русскими буквами (транскрипция):

Айр мер вор еркинес ес,
сурб егици анун ко.
Екесце аркаютюн ко
егици камк ко
ворпес еркинес ев еркри.
Зеац мер анапазор
тур мез айсор
Ев тох мез зпартис мер
ворпес ев мек тохумк
мероц партапанац.
Ев ми танир змез и порцутюн.
Айл пркеа мез и чаре.
Зи кое аркаютюн
ев зорутюн ев парк
авитянес
Амен

  • Молитвы утренние и вечерние — 3.1 млн.
  • Молитвы ко Святому Причащению — 1.2 млн.
  • Псалмы Давидовы (иеродиакон Герман (Рябцев)) — 900.1 тыс.
  • Псалтирь (cинодальный перевод с музыкальным оформлением) — 388.9 тыс.
  • Жития святых по именам — 354.8 тыс.
  • Профессор Алексей Ильич Осипов. Лекции и беседы — 349.8 тыс.
  • Рингтоны для православных христиан — 335.8 тыс.
  • «Несвятые святые» и другие рассказы — 300.5 тыс.
  • Великий покаянный канон святого Андрея Критского. Богослужение совершает митр. Минский и Слуцкий Филарет — 255.9 тыс.

Схиархимандрит Серафим Бит-Хариби (Битбунов) и Хор монастыря тринадцати Ассирийских Отцов.
Молитвы на арамейском языке.

Copyright © 2019 Православные аудиокниги ¦&nbsp

Аввун дбишмайя / Отче наш, иже еси на небесех!
ниткаддах шиммух / Да святится имя Твое!
тете мальчутух / Да приидет Царствие Твое;
неве совьянух / да будет воля Твоя
эйчана дбишмайя аб пара / яко на небеси и на земли.
Ха ла лахма дсунканан / Хлеб наш насущный даждь
юмана / нам днесь.
Вушюх лан хобэйн / И остави нам долги наша,
эйчана дап ахнан / якоже и мы
Шуклан хайявин / оставляем должником нашим.
вула таалан лнисьюна / И не введи нас во искушение,
элла пасан мин бишя. / но избави нас от лукавого:
мудтуль дилух хай / Яко твое есть
мальчута / царствие
ухэйла / и сила
утишбухта / и слава
л’алам алльмин. / во веки веков
Амин. / Аминь

(Перевод текста песни Отче наш — (на арамейском языке) на английский #english version, на английском языке)

Transcription and translation

Аввун дбишмайя / our father, which art in heaven!
ниткаддах шиммух / hallowed be Thy name!
aunt мальчутух / Thy Kingdom come;
Neva совьянух / Thy will be done
эйчана дбишмайя AB / steam as it is in heaven and on earth.
Ha La лахма дсунканан / our daily Bread dazhd
юмана / us today.
Вушюх LAN хобэйн / And forgive us our debts,
эйчана WCT ахнан / as we
Шуклан хайявин / forgive our debtors.
Voula таалан лнисьюна / And lead us not into temptation,
Ella пасан min бишя. / but deliver us from evil:
мудтуль дилух hi / For thine is
мальчута / Kingdom
ухэйла / and the power of
утишбухта / and the glory
l Alam алльмин. / forever and ever
Amin. / Amen

Не знаете кто поет песню (на арамейском языке)? Ответ прост, это Отче наш. Найти слова к музыке, текст песни и иногда даже аккорды здесь не сложно, обычно чтобы найти песню по словам, нужно ввести в поиске пару слов из песни и нажать кнопку поиск. Можете теперь использовать текст и слова этой песни в караоке или просто подпевать, включив свой mp3 плеер. Не нужно пытатся перевести песню на русский или английский язык, перевод песни Отче наш — (на арамейском языке) уже есть на текстпесни2.ру, а скачать текст песни т.е lyrics можно выделив его мышкой.
Просмотров за все время у Отче наш — (на арамейском языке): [1855]

Аввун дбишмайя / Отче наш, иже еси на небесех!
ниткаддах шиммух / Да святится имя Твое!
тете мальчутух / Да приидет Царствие Твое;
неве совьянух / да будет воля Твоя
эйчана дбишмайя аб пара / яко на небеси и на земли.
Ха ла лахма дсунканан / Хлеб наш насущный даждь
юмана / нам днесь.
Вушюх лан хобэйн / И остави нам долги наша,
эйчана дап ахнан / якоже и мы
Шуклан хайявин / оставляем должником нашим.
вула таалан лнисьюна / И не введи нас во искушение,
элла пасан мин бишя. / но избави нас от лукавого:
мудтуль дилух хай / Яко твое есть
мальчута / царствие
ухэйла / и сила
утишбухта / и слава
л’алам алльмин. / во веки веков
Амин. / Аминь

Читайте так же:  Молитва обо всем

Аввун дбишмайя / Отче наш, иже еси на небесех!
ниткаддах шиммух / Да святится имя Твое!
тете мальчутух / Да приидет Царствие Твое;
неве совьянух / да будет воля Твоя
эйчана дбишмайя аб пара / яко на небеси и на земли.
Ха ла лахма дсунканан / Хлеб наш насущный даждь
юмана / нам днесь.
Вушюх лан хобэйн / И остави нам долги наша,
эйчана дап ахнан / якоже и мы
Шуклан хайявин / оставляем должником нашим.
вула таалан лнисьюна / И не введи нас во искушение,
элла пасан мин бишя. / но избави нас от лукавого:
мудтуль дилух хай / Яко твое есть
мальчута / царствие
ухэйла / и сила
утишбухта / и слава
л’алам алльмин. / во веки веков
Амин. / Аминь

«Завтра я, наконец, узнаю, на каком языке говорил Спаситель».

Вопрос, на каком языке молился Иисус Христос, интересен как для тех, кто любит Христа и поэтому хочет изучить подробности Его земной жизни, так и для ученых-историков. Профессор Иерусалимского университета Эммануил Тов, возглавляющий проект по изданию Кумранских рукописей Мертвого моря, считает, что в Иудее, во время земной жизни Иисуса, в синагогах, скорее всего, молились на иврите, а вне Палестины молились на греческом: там забывали родной язык, по мнению ученого, иудеи молились на иврите, а потом толковали Писание на арамейском. Такие выводы профессор делает на основании того, что в Кумране большинство рукописей написано на иврите, несколько на греческом и, совсем мало на арамейском, в основном таргумы (толкования на святое Писание) и литературные произведения.

Могут ли кумранские находки пролить свет на этот вопрос? Мы попросили ответить заведующего кафедрой библеистики МДА, доцента, протоиерея Леонида ГРИЛИХЕСА:

– Отец Леонид, есть ли ответ на вопрос, на каком языке молился Иисус Христос?

– До середины XX века существовала устойчивая научная традиция, утверждавшая, что разговорным языком в Палестине был арамейский. Иврит, конечно же, существовал в храме. Очевидно, что в академиях богословские диспуты тоже велись на иврите, причем разговорном. Но, в целом, считалось, что языком общения был арамейский.

В середине XX века стали появляться кумранские находки. Большинство этих рукописей были составлены по-еврейски, и только незначительная часть по-арамейски, поэтому ученые стали пересматривать эту позицию, признавая более широкое распространение иврита. Среди этих находок были не только литературные памятники, а так же письма, обращенные к Бар-Кохбе или принадлежащие Бар-Кохбе. Это все-таки 135 год после Р. Х.

В настоящее время библеисты считают, что, если не по всей Палестине, то, по крайней мере, в Иудее, в Иерусалиме, иврит продолжал существовать в качестве разговорного языка до II века после рождества Иисуса Христа. Иврит был языком Библии, которая задавала определенные литературные нормы, но одновременно существовал разговорный иврит. Видимо, в конце эпохи Второго храма они достаточно сильно расходились.

В иврите существует «высокий» и «низкий» стиль: есть язык письменный, литературный и есть разговорный. Такая же ситуация существует сейчас в арабских странах, где пишут на языке Корана, а разговаривают на различных диалектах.

Арамейский язык тоже представлен в большом количестве диалектов. Есть галлилейский диалект, есть самарянский диалект, очевидно, на юге Палестине тоже был свой диалект.

Христос говорил с фарисеями на иврите, а с учениками на арамейском

– На каком языке говорили люди, участвовавшие в событиях, которые описаны в Евангелии?

– В изучении каждого сюжета Библии надо учитывать коммуникативную ситуацию. Когда Иисус Христос обсуждает какие-то богословские вопросы с фарисеями и саддукеями, то, скорее всего, это мишнаитский иврит, то есть разговорный иврит, язык еврейской академии и школы.

Во время общественной проповеди (например, Нагорная проповедь), скорее всего, Он должен был ориентироваться на высокий стиль – литературный язык проповеди мог сближаться с языком Ветхого завета.

Когда Господь беседует с сирофиникиянкой, или с самарянкой, Он, очевидно, говорит по-арамейски; с учениками, наверное, тоже на арамейском.

Но это внешнее свидетельство. А можно привлечь внутреннее свидетельство, то есть обратиться к самим евангельским текстам, и попытаться их реконструировать, чтобы увидеть, на каком языке реконструкция выглядит более убедительной, т.е. на какой язык лучше «ложится» та или иная притча.

Что касается семитских слов, которые проникли в греческие тексты, то там есть и арамейские, и еврейские. В Евангелии приводятся слова Христа на кресте, например, в Евангелии от Марка: «Элои, Элои» – это транскрипция с арамейского, это же высказывание есть у Матфея – «Эли, Эли» – это с еврейского. Вариант «Лама» – это с еврейского, «Лема» – с арамейского. «Савахтани» – однозначно с арамейского, потому что это транслитерация арамейского слова «швахтани». Но в кодексе Безы есть вариант «азавтани» – калька с еврейского.

Здесь все очень сложно, нельзя уцепиться только за какое-то одно слово или одну реконструкцию и делать на этом далеко идущие выводы. Это вопрос, который может решаться, если мы привлечем огромное количество самых разнообразных данных.

Иисус Христос говорил почти стихами!

– Как сегодня исследуется вопрос, на каком языке говорил Спаситель?

– Есть исследователи, которые этим занимаются и результаты у них очень интересные: например, если сделать обратный перевод с греческого на арамейский или на иврит, то получится, что Господь говорил почти стихами!

Восстанавливаются все признаки, которые характеризуют именно семитскую поэтику: там есть ритм, аллитерация, очень характерная игра слов. Когда мы читаем Евангелие по-гречески, и при этом сравниваем язык Евангелия с языком греческой классики, то нам кажется, что язык Евангелия очень простой и безыскусный. (Отсюда возникают современные попытки перевести Евангелия на русское просторечье).

А когда мы восстанавливаем Евангелие на семитских языках, то оказывается, что Господь говорил очень красивым и вовсе не простым языком, т.е. доступным, но не низким языком.

Иоанн Креститель говорит: «Бог может из этих камней воздвигнуть сыновей Авраама», – совершенно очевидно, что предложение строится на игре именно еврейских слов: сыновья – «баним», а камни – «аваним». Эти слова отличаются только наличием или отсутствием начального алефа.

Есть масса примеров, когда именно на иврите восстанавливается какая-то интересная игра слов, а по-арамейски этого не происходит. С другой стороны, есть примеры, когда арамейская конструкция выглядит более убедительно.

Вообще, говоря о реконструкции, мы должны четко понимать, что мы пытаемся реконструировать? Есть древняя Церковная традиция, которая утверждает, что Евангелие от Матфея было написано по-еврейски, (так говорит Паппий Иерапольский в начале II века). Мы можем пытаться реконструировать этот текст – это одна задача, а совершенно другая задача попытаться реконструировать то, как это слово прозвучало в устах Спасителя. Спаситель мог сказать нечто по-арамейски, у Матфея это было записано по-еврейски, а потом переведено на греческий.

Богослужение в Иерусалимском храме шло на иврите

– Сегодня можно что-то точно сказать о языке молитвы и общения в Святой Земле во время земной жизни Спасителя? Богослужение в Иерусалимском храме и в синагогах шло на иврите?

– Богослужение в Иерусалимском храме, безусловно, шло на иврите. В синагогах читалось Пятикнижие. Оно вычитывалось за год, либо за три года, к Торе присоединялось чтение из пророков. Все читалось по-еврейски, но видно, что уже довольно рано, в эпоху второго храма, сложилась практика перевода чтений на арамейский язык. Самую раннюю датировку этой практики связывают с реформами Ездры. Он вводит еженедельное чтение писания, при нем появляется институт синагог, где каждую субботу собирается община и читается писание.

Читайте так же:  Молитвы Блаженной старице Матроне Московской

Возможно, что уже тогда эти чтения также сопровождались переводом на арамейский язык, и не просто переводом: этот арамейский таргум включает в себя определенную экзегезу (от греч. exégésis – толкование). Поэтому можно предположить, что в синагогах было двуязычное чтение: читалось Святое Писание на иврите, и потом не сам чтец, но переводчик должен был делать перевод на арамейский язык, чтобы Святое Писание было понятно слушателям. Скорее всего, он не сам делал этот перевод, а воспроизводил то, что сохранялось традицией – Таргум не был спонтанным, он отражал определенную школьную традицию понимания Писания.

– На каком языке Христос именно молился?

– В бытовой жизни использовалось двуязычие, а молился Он, скорее всего, на иврите. Молитва «Отче наш» убедительно реконструируется на иврите. Однозначно то, что она была произнесена по-семитски. На это указывает обилие притяжательных местоимений, которые очень характерны для семитской речи, и передаются там в виде суффиксов: «Отче наш… да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя» и так далее. Это семитская конструкция.

– А Нагорная проповедь была произнесена на арамейском?

– Это неизвестно, но полагаю, что тоже на иврите.

– То есть иврит был разговорным языком, ведь проповедь произносится только на том языке, который понимают люди?

– Я думаю, что окружающие люди все-таки её понимали. Спаситель говорил, скорее всего, на литературном языке, на языке Святого Писания – проповедь всегда ориентируется на высокий стиль. У Фицмаера есть большая статья «Разговорные языки Палестины», в которой он последовательно рассматривает распространение в Палестине греческого, латинского, еврейского и арамейского языков, и приходит к выводу, что иврит был разговорным языком. Но это все гипотезы. Говорят, что когда умирал историк Василий Васильевич Болотов, то он сказал: «Завтра я, наконец, узнаю, на каком языке говорил Спаситель».

Ее произносят на всех языках планеты, начиная с языка оригинала, молитва на арамейском и заканчивая бенгальским языком на мусульманском диалекте. Множество людей каждый произносят заветные строки по несколько раз в день, надеясь на помощь всевышнего в разрешении своих проблем.

Достоверных сведений, дошедших до нашего времени нет, но многие верят в древнее происхождение этой молитвы. Египетская молитва дошла до наших времен в сильно измененном виде, поэтому исследователи не могут точно сказать кто был автором. Историки продолжают искать источник происхождения.

Люди называют эту молитву Моли́тва Госпо́дня, каждый православный обязан ее знать наизусть. В древней Руси священные строки читали только на старославянском, со временем веяния изменились и церковь разрешила читать хоть на латыни. Молитва на арамейском языке была мало кому доступна из славян, из за малограмотности низших слоев, но многие принадлежавшие к знати, могли свободно читать на нем, приобщаясь к корням истории христианства. Славянская культура позволяла делать это, а люди стремились найти первоисточник их веры.

Оригиналом считается молитва отче наш на арамейском, на языке Иисуса и его последователей. Главная христианская молитва была переведена на все современные языки. В многонациональной Европе Отче Наш читают на многих языках, на польском, на испанском, на французском, на греческом,на немецком языке. Часто христиане всего мира читают молитву отче наш на латыни, одном из универсальных языков, что бы не искажать суть, при переводе на свой родной диалект.

Есть варианты переводов на армянском языке, грузинском, на азербайджанском языке. Молитва отче наш на армянском пользуется особой популярностью в Армении, это страна одна из первых стала христианской, с легкой руки царя Трдат III. Трдат III ввел христианство на своей земле в 301 году Н.Э. решив таким образом укрепить свою власть над регионом и дать людям веру в будущее. Позже, к этой религии стали присоединяться другие страны, начиная с Византии и заканчиваю всем старым светом.

Многие приходы практикуют чтение отче наш на английском именно из за его распространенности по миру. Понять славословие на этом языке не составляет труда для более чем 4 миллиардов людей, именно поэтому молитва на английском входит в топ по просмотрам видео в Интернете.

Существует разные варианты главного славословия христиан, историки считают, что первые вариации Отче Наш в Евангелии от Луки был достаточно лаконичным, но в результате переработки, тексты были доработаны, добавлены локализованные фрагменты. Происходило это по мнению историков во времена гонения христиан, религиозная литература сжигалась на кострах, вместе с манускриптами и оригиналами текстов.

Молитва отче наш на латыни — главный текст для католиков всего мира, по популярности опережает только молитва на английском. Ниже будет приведен перевод отче наш на латыни с арамейского языка.

Именно чтение Отче наш способно сохранить самообладание и надежды на разрешение проблемы. Сила главной заповеди состоит в вере в нее, благодаря ей многие люди смогли найти выход из казалось бы безвыходных ситуаций. Эти несколько строк в скорбных и печальных минутах способны вернуть обратно к жизни и начать потихоньку радоваться мелочам.

Благодаря строчкам Отче Наш, многие войны могли сражаться за свою родину, вымостив путь к победе своей кровью. Заблудившиеся путники отыскивали путь домой, начиная читать священный текст, путь их возникал из ниоткуда и вел прямиком домой. Верующие находили выходы из сложных ситуаций благодаря вере в силу слова Божьего не только 1000 лет назад, но в современном мире, полном высоких технологий. Современный мир пытается оспорить ценность веры, как таковой, но истинного верующего не собьешь с пути праведного, помните об этом.

Но не стоит забывать, святые строчки стоит читать не только в моменты скорби и сложностей, но и в радостные моменты.

Так вы даете понять всевышнему, что помните о нем не только когда вы в нужде, но и когда прибываете в радости. Не стоит пренебрегать этим, возможно вера в прочитанные текст спасет вам жизнь в подходящий момент. Жизнь длинна и непредсказуема, только Господь может знать ваш путь. Дабы обезопасит себя от невзгод последующих испытаний, запишите или распечатайте один из текстов на родном вам языке.

Псалом 22 в переводе с арамейского языка. ( Нейл Дуглас-Клотц )

P.S. Есть такой Нейл Дуглас-Клотц или Саади Шакур Чишти, он себя представляет как «суфийский доктор философии, основатель Международного Дома Танцев Всеобщего Мира» . Немалая заслуга в переводе и миссионерском распространении молитвы принадлежит именно ему. Его учение представляет собой смесь индуизма, кришнаизма, трансцендентальной медитации и мистики исламского суфизма с вкраплениями зороастризма.
Перевод, который он сделал — кроме Отче Наш, еще и Псалом 22 — это его собственный взгляд на то, как должны они звучать. Это не перевод, это его свободное изложение.

Рейтинг работы: 12
Количество рецензий: 16
Количество сообщений: 3
Количество просмотров: 19286
© 10.12.2013 Тэя Тамерис
Свидетельство о публикации: izba-2013-937330

Это перевод Нейл Дуглас-Клотц замечательное его видение Слова!Слава Богу! (расширенное)

Здесь автор не Саади Шакур Чишти. У него молитва » Отче Наш». На каких основаниях вы приплели интерпретацию с 22 Псалмом к данному индейцу мне не понятно. Не вводите людей в смуту!

Нет никаких ссылок, откуда был взят этот перевод, кто его перевел, когда и при каких обстоятельствах. От какого источника был взят арамийский текст. Полагать, что это действительный перевод с арамийского нельзя. Скорее всего его просто поэтически недавно придумал. К тому же он очень сильно не сочетается с существующим.

Читайте так же:  Молитва перед суицидом

спасибо за замечание. я добавила P.S., чтобы больше не было сомнений и нареканий. пожалуйста, прочтите.

Александр 15.11.2017 00:47:01

Скажите может быть существует перевод всей Библии напрямую с языка оригинала?

Людмила Зимина 31.05.2017 14:19:40

Этот псалом открыл для меня новое восприятие и коснулся особеным образом! Благодарна вам за эту трапезу! Да благословит вас Господь!

Если бы не БОГ то не дай БОГ

Неавторизованный пользователь 23.10.2016 11:02:22

Слава слава слава дорогому Христу.

Неавторизованный пользователь 01.10.2016 10:02:36

Нет слов , чтобы выразить восторг и радость оригинальному переводу. Слава идиному, премудрому, любящему Богу. Аллилуйя.

Неавторизованный пользователь 14.06.2016 13:41:59

А В ОРИГИНАЛЕ 22 ПСАЛОМ ЗВУЧИТ ТАК:ГОСПОДЬ МОЙ ПАСТЫРЬ Я УЖЕ НЕ В ЧЕМ НЕ НУЖДАЮСЬ

Лидия 11.11.2015 11:28:41

Одна сестра на женском служении подошла и вручила мне листик с этим псалмом, когда я его дома прочитала то оказалось, что это то, что мне нужно. Теперь этот листик лежит в моей Библии постоянно, и когда мне бывает тяжело я его читаю и Бог подкрепляет меня через него.

Оксана 18.02.2015 07:29:36

Сестра прочитала мне этот псалом на арамейском, в тот момент, когда тучи и бури сгущались в моём сознании, а Господь послал это слово и успокоил моё сердце. Слава Господу Спасителю.

Армен Церунян,Церковь»Р?СЃС…РѕРґ»Рі.РќРѕРІРѕСЃРёР±РёСЂСЃРє. 08.01.2015 20:01:40

Просто потрясающе,слов нет чтобы выразить всё что я чувствую.Слава БОГУ за вс.

Наталья 19.10.2014 08:51:37

Слава Господу, за такие благословения и за откровения в нашу жизнь!

188.114.9.28 25.07.2014 13:54:36

Очень сильный псалом. У меня как раз сейчас такой период тьмы. Я уповаю только на Бога. Потому что надеятся на свои силы и силы врачей без бога, утопия!

Avvon d-bish-maiya, nith-qaddash shim-mukh. Tih-teh mal-chootukh. Nih-weh çiw-yanukh: ei-chana d′bish-maiya: ap b′ar-ah. Haw lan lakh-ma d′soonqa-nan yoo-mana. O′shwooq lan kho-bein: ei-chana d′ap kh′nan shwiq-qan l′khaya-ween. Oo′la te-ellan l′niss-yoona: il-la paç-çan min beesha. Mid-til de-di-lukh hai mal-choota oo khai-la oo tush-bookh-ta l′alam al-mein. Aa-meen.

Абвун д-башмайо, неткаддаш шмахъ. Тетэ макультахъ. Нэйуэй зебиянохъ: айкана д-башмайо: аф бара. Хаб лан лама д-сунканан йомано. Уашбок лан хав бэин: уатайин айкана дофнан ш-бокан лахайобаин. Уэла талан ленесъона: эла патсан мин биша. Метуль деляхъи малькута уахъаила уатиш бута лаалам ольмин. Амен.

О Дышащая Жизнь! Имя Твое сияет повсюду! Высвободи пространство, чтобы посадить Твое присутствие, представь в Твоем воображении Твое «Я могу» сейчас, облеки Твое желание во всякий Свет и Форму. Прорасти через нас хлеб и прозрение на каждое мгновение. Развяжи узлы неудач, связывающие нас, как и мы освобождаем канатные веревки, которыми мы удерживаем проступки других. Помоги нам не забывать Источник, но освободи нас от незрелости не пребывать в Настоящем. От Тебя возникает всякое Видение, Сила и Песнь. От собрания до собрания. Аминь. Пусть наши следующие действия произрастают отсюда.

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
Да придет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли!
Хлеб наш насущный даждь нам днесь.
И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим,
И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого!
Яко Твое есть Царство, и сила и слава во веки! Аминь.

Примерная транскрипция и перевод

(для понимания аутентичного звучания прослушайте аудиозапись молитвы

Аввун дбишмайя / Отче наш, иже еси на небесех!

ниткаддах шиммух / Да святится имя Твое!

тете мальчутух / Да приидет Царствие Твое;

неве совьянух / да будет воля Твоя

эйчана дбишмайя аб пара / яко на небеси и на земли.

Ха ла лахма дсунканан / Хлеб наш насущный даждь

Вушюх лан хобэйн / И остави нам долги наша,

эйчана дап ахнан / якоже и мы

Шуклан хайявин / оставляем должником нашим.

вула таалан лнисьюна / И не введи нас во искушение,

элла пасан мин бишя. / но избави нас от лукавого:

Валаамский мужской хор, псалмы 148, 149, 150 «Всякое дыхание да хвалит Господа»

Псалом 148 Аллилуиа, Аггеа и Захарии 1 Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. 2 Хвалите Его, вси Ангели Его, хвалите Его, вся силы Его.…

Хор Валаамскoго монастыря, Псалом 140 («Господи, воззвах к Tебе, услыши мя»)

Господи, воззвах к Тебе, услыши мя; вонми гласу моленiя моего, внегда воззвати ми к Тебе. Да исправится молитва моя, яко кадило пред Tобою;…

Богородице, Дево, радуйся! Благодатная Марие, Господь с Тобою! Благословенна Ты в жена́х, и Благословен Плод чрева Твоего, Яко Спаса родила еси́…

Руми, «НЕ ЗАСЫПАЙ!»

Старайся силой духа усталость превозмочь, 1 У сна глухого вырвав единственную ночь! Для собственной услады проспал ты тьму ночей, Пожертвуй ночь…

Папа Римский Франциск умней всех протчих пап — решил изменить молитву «Отче наш»

Понтифик считает перевод молитвы Отче наш провокационным — переводы молитвы на европейские языки создают ложное впечатление — будто «Бог выбирает,…

I’m not scared of dying And I don’t really care If it’s peace you find in dying Well, then let the time be near If it’s peace you find in dying…

И взывали они [серафимы] друг ко другу и говорили: — «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славою Его!»…

В 743 г. до н.э. в Израиле было неспокойно — скончался иудейский царь Озия — а его наследник Ахаз принуждал подданных поклоняться наряду с Яхве и…

Меня спрашивают, как точно звучит молитва Господня «Отче наш» на арамейском. Ответить трудно, потому что. на каком арамейском? В каком произношении? В какой транскрипции?

1. Арамейский — это название целого спектра диалектов. Язык Шекспира и язык чернокожего жители Миссури наших времен — оба английские, но они мало похожи меж собой. Точно так же и арамейский Палестины первого века и литургический арамейский сирийских христиан наших дней.

2. Произношение древнего языка в любом случае — условность и реконструкция. Как правило, основных тенденции две: учиться у современных носителей этого языка (но их произношение явно изменилось) и реконструировать речь древних (но это гипотеза).

3. Транскрипция семитских языков (да и любых неблизких нам) достаточно условна. Передавать ли айин, или эмфатические согласные? И как? тут дагестанские алфавиты ближе русского. А когда копируют с английской транскрипции, лепят дурацкие ошибки, транскрибируют CH (как раз русское Х, которого в английском нет) как Ч и т.д.

Вот это — реконструкция (небесспорная) палестинского арамейского 1-го века. Тот самый язык. Сначала очень много болтовни на английском, потом тоже немало. Слушайте с 1:28.
http://www.youtube.com/watch?v=i8IJOgMVE1Q

А вот современное произношение сирийского литургического арамейского, сначала хор два раза поет текст, потом разбор с английским переводом.
http://www.youtube.com/watch?v=36GYBTzJyAU

Апостол Павел тоже испытывал некоторые затруднения:

Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. (Рим 8:26)

У Матфея текст молитвы приведен в Нагорной проповеди, которую Иисус произносит в самом начале своей миссии.
У Луки — существенно позднее, уже после Преображения.

Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш. (Лк 11:1-2)

Очевидно, что до Преображения ученики этой молитвы не знали.

У Марка и Иоанна текста молитвы вообще нет.

Читайте так же:  Молитва на рабочий стол

Если из четырех евангелистов только двое сочли нужным привести текст молитвы, при этом вступая в непримиримое противоречие относительно того, когда и при каких обстоятельствах она была впервые сообщена ученикам, если Павел, за несколько десятилетий до написания евангелий, говорит что христиане не знают как молиться, если у нас вообще нет ни единого христианского текста на арамейском, не говоря уж о том, что у нас нет текста молитвы «Отче наш» на арамейском (при том, что мы знаем, что среди религиозных людей чрезвычайно сильно желание сохранять оригинальный язык литургических текстов как можно дольше) — то возникает подозрение, что эту молитву вообще никто никогда не произносил по арамейски, что она, как и все прочие молитвы и акафисты, является продуктом христианской традиции.

С тем же успехом можно задаваться вопросом, как точно звучит «Отче наш» на санскрите.

Кстати, мне тут пришло в голову, что помимо реконструкции палестинского арамейского и современного литургического сирийского есть и еще один вариант — старо-сирийский диалект арамейского. Во-первых, на нем был написан Диатессарон, в котором наверняка был приведен текст молитвы «Отче наш». Правда, оригинальная сирийская версия Диатессарона утрачена, какие-то фрагменты модно восстановить по цитатам, но вполне вероятно, что текста «Отче наш» среди них нет. А во-вторых есть синайский палимпсест (конец 2-го века, предположительно) (см. здесь стр 43), в котором этот текст точно содержится (вот тут приведена транскрипция).

Правда, тут в любом случае речь идет о переводе с греческого, а не об оригинальном арамейском тексте. (Что, опять таки, возвращает нас к вопросу о том, почему при наличии письменности, литературной традиции, христианской религии и достаточного количества грамотных людей, в т.ч. и среди арамеоязычных христиан Леванта, никому не пришла в голову мысль сохранить для потомства текст «Отче наш» в оригинальном арамейском варианте.)

“Отче наш” – главная молитва христиан, переданная нам Самим Господом Иисусом Христом через Евангелие, на разных языках мира. Русский Отче […]

“Отче наш” – главная молитва христиан, переданная нам Самим Господом Иисусом Христом через Евангелие, на разных языках мира.

Отче наш, Иже еси на небесех!

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение,

но избави нас от лукаваго.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Азербайджанский

Ады́н мюггадда́с тутулсу́н,

Гёйда́ олдугу́ чимии́ Ерьда́ дыСаны́н ираадэ́н олсу́н.

Гюндали́к чёраыимизы́ бизя́ буджюн верь.

Биза́ борджлу́ оланлары́ багышладыгымы́з кими́ Бизи́м борджлармызы́ да багышла́.

Бизы́ сынага́ ча́йкма, ла́кин бизы́щарда́н хила́с эт.

Вэ изза́т абады́ олара́х Сани́ндыр.

áбá-на алладхи́ фи́ ас-самáуáт-и,

ли-таку́н ма-ши-áт-у-кá áлá ал-áрд-и камá хиа фи́ ас-самá-и!

ху́бз-а-на кафáф-а-на́ а-ṭи-нá ал-яуам-а!

уа-ахфир ла-нá дхуну́б-а-нá, камá на-хфир-у нахну ли-лму-дхниб-и-на илай-нá!

уа-лá ту-дъкхил-нá фи́ та-йрибат-ин, лакин наййи-нá мина аш-ширрíр-и,

Авву́н дбищма́йя нитка́ддах щимму́х

Нэ́вэ́ совья́нух эйча́на дбищма́йя аб па́ра

Ха́ ля ля́хма дсунка́нан юма́на

Вущю́кх лан хобэ́йн эйча́на дап а́хнан щу́клан хайяви́н

Ула́ тъа́лан лнисью́на, элля́ па́сан мин би́щя.

Ев ми танир змез и порцутюн.

Óнзе Фа́дэр ват ин ди хéмеле ис,

лат иу́ Нам хехáйлихт ворд.

Лат иу́ вил хески́д, соóс ин ди хéмел нет со ок оп ди áрдэ.

Хéй óнс фандáх онс дáхликсэ брот,

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Эн фэрхéйф онс онс скю́лдэ, соóс онс ок онс скюлдэнáрс ферхéйве.

Эн ля́й онс ни ин фэрсу́кин ни, мар фэрлóс онс фан ди бóсэ.

эн ди хéйрликхайт тот ин э́виххайт.

Белорусский

Ойча наш, Яки ёсць на нябёсах,

няхай прыйдзе Царства Тваё,

няхай будзе воля Твая як на небе, так и на зямли.

Хлеб наш надзённы дай нам сёння;

и даруй нам дауги нашы, як и мы даруем даужникам нашым;

и не увядзи нас у спакусу,

О́тче наш, Ко́йто си на небеса́та!

Да се свети́ Тво́ето и́ме,

да до́йде Тво́ето Ца́рство,

да бу́де Тво́ята во́ля, ка́кто на небе́то, така́ и на земя́та;

насу́щтния ни хляб дай ни днесь,

и прости́ нам ды́уговэтэ ни, ка́кто и ни́е прошта́ваме на на́шите даужни́ци,

и не воведи́ нас в изкуше́ние, но избави́ ни от лука́вия;

Ми Отья́нк, о́ки о мэ́ньек бэ́н бу́ть’,

Ла́ен мего-тэ́о окороту́д, о́минь то-мэ́нь-бэн, у́гя-фё́-дони́щ;

Ми́нданна́пи кэ́нье-иунке́т о́д-мэк ни́-кю́нк ма́,

Е́ж бу́ча́жд мэ́к-ви́т-кэ́йн-кэ́т, ми́ ки́п-пэ́н ми́-иш мекбу́-ча́-ту́н коз эллэ́нюнк вэт кэзё́к нэ́к;

И́ж нэ́-ви́гь минкэ́т кище́р ты́ж-бэ́, дэ́ са́бади́ч мэ́-го́го-ноз-тóл;

О ди́чо-ще́йк ми́ндорокке́.

Вьетнамский

Ляй Ча чунг той о чен чой;

И Ча дук нэн, о дот ну чой!

Син чо чунг той хом най ду ан ду няй;

Син т-ха той лой чо чунг той, ню чунг той кунг та кэ фан той нэт гум чунг той;

Син чо дэ чунг той би кам бё, ма ку чунг той хой дё а!

Вин хин дэо ток вэу Ча дой дой.

Голландский

́нзе Фа́дэр ди ин дэ хе́мел за́йт,

Иу́ нам во́рде хеха́йлихт,

Иу́ вил хещхи́де, оп а́рдэ зоа́лс индэ хе́мел.

Хéйф онс хéйден онс дáхеликс брот.

Ен ферхéйф онс óнзе щхюлден хэля́йк ок вáй ан а́ндэрээйн ферхéйфен.

Ен ляйд онс нит ин ферзу́кин, мар ферлóс онс фан дэ бóзэ.

Па́тэр имо́н о эн тис урани́с

Ениси́то то фэ́лима́ су ос эн урано́ кэ эпи́ тыс йи́с

Тон а́ртон имо́н тон эпиу́сион дос ими́н си́мэрон

Кэ а́фэс ими́н та офэли́мата имо́н ос кэ ими́с афи́эмэн тыс офилэ́тэс имо́н

Кэ ми́ исэнэ́гис има́с ис пиразмо́н, алла́ ри́сэ има́с апо́ ту пониру́.

Мáмао чвéно, рóмели хар цáта ши́на,

Цми́нда икáвн сахéли шéни,

И́кавн нéба шéни, ви́тартса цáта ши́на, э́гретса квéканаса зéда.

Пу́ри чвéни арсóбиса мóмец чвéн дхéс

Да момитéвен чвен тананадéбни чвéнни, ви́тарца чвен ми́вутевебт тáнамдéбта мат чвéнта,

Да ну шéмиквáнеб чвен гансацдéлса, áрамед ми́хснен чвен бороти́саган,

Раметху шени арс супхева, дзали да дидеба,

Сакхелитха мамиса да дзиса да сулитсмидиса,

Атс да марадис да укунитхи укунисамде.

Фéдар фо, ду сом э́а и Хи́млэн.

Шке дин ви́лье, сом и Хи́мле со о по ю́ан.

Гив ас и дэй ворт дáули брóда

О форлé ос во скюд, сом о ви форлéда вор скю́лдна,

О лед ас и́кке и фрéстесе, мен фри ас фра дет óнда.

Йеасэ́ ръцо́нъха ба-áретс ка-ашéр на-асá вашáмайим

Тэн-лáну хайóм лéхем хукéйну.

У-селáх лáну эт ашматéйну, ка-ашéр солехи́м анáхну ла-ашéр áшему лáну.

Вэ-áль-тевиэ́йну лидэ́й массáх, ки-и́м хатзилéйну мин-харá.

Вэха́-тифъэ́рэт ле-о́льмэ́й óлами́м.

Индонезийский

Ба́па ка́ми амби́ сорга́, Ди́кудуска́нла нама́-Му,

Джя́дилах кэхэнда́к-Му ди бу́ми сапарт́и ди сорга́.

Бы́рика́нлах ка́ми па́да ха́ри ини́ ма́канан ка́ми янг сецу́кумня́

Дан ампу́нилах ка́ми а́кан кеса́лахан ка́ми, сэпэрти́ ками́ джю́га мэнампу́ни о́ранг янг бырса́лах кэпа́да ка́ми;

Дан джя́нанла́х мамба́уа ка́ми кэ да́лам пэнджо́баа́н, тэта́пи лёпа́сканла́х ка́ми да́ри па́да янг джяха́т.

Ка́рна Унгко́лах янг ампу́ня Кра́джяа́н

Дан каму́лияа́н са́мпаи сала́ма-ла́маня.

Па́дрэ нуэ́стро кэ эстáс эн лоссъéлос,

Сантификáдо сэ́а ту Нóмбрэ,

Бэ́нга а носóтрос ту рэ́ино,

Áгасэ ту болунтáд аси́ кóмо эс эн ель съéло, эн ля тьéрра.

Эль пан нуэ́стро сустансья́л дэ кáда ди́а дáносле óй.

Пэрдóнанос нуэ́страс дэ́удас, аси́кóмо носóтрос пердонáмос ануэ́строс дэудóрэс.

Но́ нос дэ́хэс каэ́р эн ля тэнтасьё́н,

мас ли́бранос дэль мали́гно.

Аóра и сьéмпрэ и пор лос си́глос дэ лос си́глос.

Итальянский

Пáдрэ нóстро кэ сэ́й нэ́й че́ли,

си́а сантификáто иль ту́о Нóмэ,

си́а фа́тта ля туа волонта́ ко́мэ ин чéло кози́ ин тэ́рра.

Читайте так же:  Молитва чтобы выспаться

Дáчи óджи иль нóстро пáнэ сóпрасостанциáле,

э римэ́тти а нóй и нóстри дэ́бити кóмэ нóй ли римэттья́мо ай нóстри дэбитóри,

э нон пэрмэ́ттэре кэ сья́мо индóтти ин тэнтацьо́не; ма либéрачи даль мали́ньё.

Во́мэн цза́й Тяньшан дэ фу́,

Юа́нь ни́дэ ми́н бэйцзу́ньвéйшэнг,

Юа́нь ни́дэ чжи́йи́ чэн си́н юй де,

Во́мэн дэ жи́юн лян,цю ни́цзи́ньтиянь цы гэй во́мэн ;

Куа́нь мянь во́мэн дэ цзуи́ чжа́й ,

Йоужу́ во́мэн куа́нь мянь куй фу́во́мендэ жэнь; бу́яо жàн во́мэнсяньжу йоухо́, да́нь цзю во́мэнтуо́ли́ нà сé э чжэ

Жуняао, цюáнши нидэ, чжи́да́оюнюа́нь.

Ханеул-е́ гйеси́н ули-а́беоджи́

Абеоджи́уи илеум-и́ геолугхи́бичнасимйео́

Абеоджи́уи налага́ о́симйе́о

Абеоджи́уи ттеус-и́ ха́неул-есеоуа́гат-и́ тта́нг-есео́до илуео́джисо́сео́.

Онеу́л джохуие́ге ил-ё́нгха́л я́нгсиг-е́ул джюсиго́

Джохуие́ге́ джялмо́шан илеу́лджэохуига́ ё́нгсеохаони́ джэоху́иёелеу́л ёнгсеохасиго́

Джэохуи́леул юхо́г-е ппа́джиджиа́нхге хасиго́ а́г-есео гуха́сосео.

Па́тэр но́стэр, кви эс ин чэ́лис,

санктифичэ́тур но́мэн ту́ум.

фи́ат волю́нтас ту́а си́кут ин чэ́ло эт ин тэ́рра.

па́нэм но́струм квотидиа́нум да но́бис о́диэ.

ет дими́ттэ но́бис дэ́бита но́стра си́кут ет нос дими́ттимус дэбито́рибус но́стрис.

эт нэ нос инду́кас ин тэнтацио́нэм, сэд ли́бэра нос а ма́ло.

Я Бапá ками́ янг ди шу́рга,

Энгкáула Áлла янг Э́са, сэмóга Э́нгкау дисэ́мба дан дихормáти.

Энгкáула Рáджа ками́. Сэмóга Э́нгкау мемери́нта ди бу́ми, дан сепéрти ди шу́рга, кехендáк-Му ди́таáти.

Бери́ля ками́ макáнан янг ками́ перлу́кан пáда хáри и́ни.

Ампу́нкáнла кесалахáн кáми, сепéрти ками́ менгампу́ни óранг янг берсáла терха́дап кáми.

Джя́нганла биáркан ками́ кехи́ланган и́ман кети́ка дичу́баи, тетáпи селамáткáнлах кáми дарипáда куóса Си Джáхат.

Дан мули́а унту́к салáма-ламáня.

Гехáйлихт вéрде Дáйн Нáме,

Дáйн Ви́лле гешéэ, ви им Хи́ммелзо áуф Э́рдэн.

У́нзер тэ́глихес Брот гиб унс хóйте.

Унд фэрги́б унс у́нзэрэ Шульд, ви а́ух ви́а фэргэ́бен у́нзэрэн Шу́льдигерн.

Унд фию́рэ унс нихьт ин фэрзу́хун, зóндэрн эрлё́зе унс фон дем Бё́зэн.

Óйче наш, ктóрый йéстещ в нéбе,

них пщи́йдже кролéство Твóе;

них Твóя вóла спéвниа щи на жéми, так як и в нéби.

Хлéба нашéго повшеднéго дай нам джи́щай;

и пшéбач нам нáше ви́нэ, як и мы пшебачáмэ тым, ктóже пшéчив нам завини́ли;

и ни дóпушч, áбишми улéгли поку́ще, áле нас загóвай од злéго!

Португальский

Па́й Нóссу кэ эстáйз ну сэ́ус,

сантификáду сéжя у во́ссу нóми,

вэ́нья а нóс у вóссу рэ́ину,

сéжя фэ́йта вóсса вонтáджи асси́ на Тэ́рра ко́му ну Сéус.

О пóу нóссу джи́ ка́да джи́я нуз дай óжи,

пердуáй эс нóссес уфэ́нсес асси́н кóму нóс пердоэ́мос а кем нус-тéм офэнджи́ду,

нáо ноз дэ́щéйз каи́р-эм тэнтасáо

Тáтал ностру карéшче ин чéру,

фáкаса вóиа та, преку́м ин чер аса чи пи памíн.

Пы́инеа нóастра чес де тоате зилеле, ди-не-о нóуа áстацы

чи на я́рта нóуа грече́лиле нóастре преку́м ши нóи иертíм греши́тили нóстри

ши ну не дучé пе нóи ин испи́та чи не избавéште де чел рóу.

Акум ши пуруреа ши ин вéчии вечилор,

О́че наш, ко́йи си на небеси́ма,

да до́джье ца́рство Тво́е,

да бу́де во́ля Тво́я и на зе́мли ка́о и на не́бу.

Хлеб наш насу́шни дай нам да́нас,

и опро́сти нам ду́гове на́ше ка́о што и ми опра́штамо дужници́ма сво́йим,

и не уве́ди нас у искуше́нье, но изба́ви нас од зло́га.

Йер е Твое́ Царство, и сила, и слава у векове векова.

Нéхуэ сéбёнóкх áйкáно дбáшмаё́ оф бáр-о

Хаб лан лахму́ дсу́нконáн я́умону́

Уáшбук лан хаубáйн уáхтохáйн айкáнó доф ханáн шбáкан лхáёбáйн

Ло та лан лнéсъюнó éлó фáсó лан мен би́шо

Мету́л ддилóкх хи мáлкутхó

Кха́ тэ пра́-вида́-кхонг кха́ пра-о́нг тха́нг-ла́й пху́ с́-тхи́

Нэй сова́нг кхо́ хи́ пр-на́м кхо́нг пра-о́нг пэ́н тхи́ кхо́уро́п са́кка́ра́

Кхо́ хи́ пхэ́н дин кхо́нг пра́-о́нг ма́ та́нг ю́

Кхо́ хи́ пэ́н пэй та́м пра́-тха́й кхо́нг пра́-о́нг Ней со́ва́нг пэ́н джя́нг-ра́йко́ хэ́й пэ́н пай я́нг на́н ней пхэн дин ло́к

Кхо́-пра́т-ха́н а́ха́н пре́-та́м ва́н ке́ пхок кха́ пра-о́нг ней ван ни́

Ле́ кхо́ сонг ёнг ба́п пхид кхонг пхук кха́ пра-о́нг Мын пхок кха́ пра-о́нг ёк тхо́н бнда́ кхон тхи́ тха́ пхид то́ кха́ пра-о́нг

Ле кхо я́ сонг на́м пхук кха́ пра-о́нг кха́о-пай ни-ка́н тхо́д-ло́нг Пэ́ кхо хи́ пхук кха́ пра-о́нг пхон ча́к ква́м чу́-ра́й

Гю́кты олду́ гиби́, я́ризындэдэ сэни́н и́стеди́н óлсун.

Бу́гюн би́зэ гюндели́к экмéйгимизи́ вар.

Би́зэ кáрши суч ишлейéнлери бáгишладигимиз ги́би, сан де би́зим су́чларимизи бáишла.

Ая́ртылмамыза изы́н вя́рмэ. Би́зы кё́тю óландан би́зи куртáр.

Вэ гюджели́к сóнсузларé дек эни́ндыр.

Бызни́нг осмондаги́ Отамы́з!

Сени́нг муккадда́с исми́нг улу́гла́нсин.

Сени́нг Шохлиги́нг ке́лсын.

Осмондэ́ бульгани́ кябы́, Ерда́ хам Сени́нг ирода́нг баджо́ ке́лсын.

Бугунги́ рызк-рузымызны́ берги́н.

Бизга́ гнох килгянларны́ быз кечиргя́ндык, Сен хам бызни́нг гунохларымызны́ кечи́ргя́н.

Бызны́ васвасага́ дучо́р кы́лмагин, А́ммо ёву́з шайтонда́н хало́с кылги́н.

Ва шо́н-шухра́т то́ аба́д Сени́киды́р.

Отче наш, що еси на небесах,

нехай святится имья́ Твое,

нехай прийде царство Твое,

нехай буде воля Твоя, як на неби, так и на земли.

Хлиба нашего насущного, дай нам, сьогодни,

и прости нам довги наши, як и ми прощаемо винуватцям нашим

и не введи нас у випробу́вання, али вызвали нас вид лукавого.

Эради́ ту ха́монту́р-ки да а́с-ма́нэджра́-ми-шаба́д, да́р-зами́н-низэджро́-шаба́д.

Но́нэ рузони́ мо́-ро эмру́з б-мо́ бэ́дэ.

Ха́т-хоё́й мо́-ро беба́хш, чено́нкэмо́-низ кесо́ниро́ кебема́х хат-о́ кяпда́н ба́хшибе́й.

Мо́-ро а́з-ва́с ва́са-хо́ ду́ нэгя́хто́р ба́с-шари́р рахои́-дэ́,

Ва-чало́т то а́бадул о́бо́д аз о́н-нэтуст.

Иша́ меида́н, ёка́ олэ́т та́йва́йсса́!

Пы́хи́тет о́лкон си́нун ниме́си;

Ту́лкон си́нун ва́алтаку́нтаси;

Тапа́хтуко́н си́нун та́хтоси мё́с ма́ан па́алла ниинкуи́н тай́ва́сса;

А́нна мэ́йлле та́на пайвана ме́йдан ёкапа́йвайнен ле́йпамме;

Я а́нна мэ́йлле ме́йдан ве́лкаммэ а́нтэкси, ниинкуи́н мэ́кин а́ннамме а́нтэкси ме́йдан вела́ллисиллэ́ммэ;

Ала́кэ ша́ата мэ́йта ки́уса́уксэ́эн; ва́ан па́аста ме́йдат па́хаста,

Си́лла си́нун он ва́лтаку́нта

Я ку́нниа я́нка́иккисе́сти

Французский

кэ та волонтé суá фэт сюр ля тэр ком о сьéл;

дóн-ну́ ожюрдуи́ нóтрэ пан ессансьéл;

ро́мэ́-ну́ но́ дэ́т, ком ну оси́ ле рометóн а но дéбитё́р;

э нё́ ну лéс па́з-антрé дан лёпрё́в, мэ дэли́вре-ну дю малáн.

э ля глуáр, о сиэ́кле де сиэ́кле.

Тéрá нáма павитра мáнá джá-é,

Тéри́ ицчá джяисé сварга мé пу́ри́ хóти́ хаи, Ваисé паритхви́ пара бхи́ хó,

Áджя хамé утанá бхóджяна дé,Джó хамáрé ли-é áвас́ка хаи, Хамáрé апарáдха с́амá кара,

Джяисé хама ду́сарó кé апарáдхас́амá каратé хаи,

Хамáрé вис́вáса кó мата паракха парату хамé с́аитáна сé бацá.

Аура махимá садá тéрé хаим́.

Óтче нáш, йéнш йиси́ на небеси́х

Будь вóла Твá я́ко в нéби так и на земи́

Хлéб нáш вездэ́щи дещ нáм днес

А отпу́ст нáм нáше ви́ни я́кож и мы одпу́штиме нáшим вини́кóм

А неу́ведь нáс в покушéни áле збав нáс од злéго

Тэн ни имасу уарэра но Чичи йа.

Нэгауаку уа Нандзи но уа сэй то сэрарэ.

Нандзи но мунэ уа тэн ни оконауаруру га готоку, чи ни мо оконауарен.

Уа га ничийоо но катэ о конничи уарэра ни атаэтамаэ.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Уарэра ни оимэ ару моно о уарэра йурусу га готоку, уарэра но оимэ о йуруситамаэ.

Молитва на арамейском языке текст транскрипция
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here