Молитва Отче наш текст на чувашском языке

Подробное и точное описание: Молитва Отче наш текст на чувашском языке - святые тексты собранные из всех уголков мира на одном сайте.

В христианской вере молитва Отче Наш – основная, самая сильная и старейшая из всех. Именно ее оставил Христос для своих апостолов, о чем упоминали в Библии — в своих Евангелия Матфей и Лука, а на стенах храма на Елеонской горе молитва и вовсе была высечена на 140 языках со всего этого мира.

Традиционно православные молитвы читаются на церковно-славянском языке, но есть версии в современной русской речи. Как еще в IX-X веках отмечал Симеон Новый Богослов, прошение только тогда достигнет Господа, когда сам просящий понимает, о чем молит Его. Если верующий христианин по всем правилам трижды в день читает Отче Наш, проговаривая «иже еси на небеси» и «да приидет царствие Твое», но делает это не от души, а потому что надо, а на самом деле не понимает, что это значит и как к этому надо идти, то молитва не будет иметь своей чудодейственной силы.

В православном христианстве из-за разницы переводов Библии и молитвы Отче Наш имеются споры и кривотолки, будто бы истинная из них только одна. Не стоит сомневаться – обе молитвы значат одно и то же, просто сказано это разными словами. Стоит прибегать к той молитве, что полностью вам понятна и близка, и тогда она защитит вас и вашу семью от невзгод и подарит Божье благословение.

Текст молитвы Отче наш на арамейском языке с транскрипцией и переводом.

На арамейском языке:

אַבוּן דְּבַשְׁמַיָּא
נֵתְקַדַּשׁ שְׁמָך
תּאִתֵא מַלְכּוּתָך
נֵהְוֵא צֵבְיָנָך אַיְכַּנָּא דְּבַשְׁמַיָּא אָף בַּארְעָא
הַב לַן לַחְמָא דְּסוּנְקָנַן יַוְמָנָא
וַשְׁבוּק לַן חַוְבַּיְן אַיְכַּנָּא דָּאף חְנַן שְׁבַקְן לְחַיָּבַיְן
וְלָא תַּעְלַן לְנֵסְיוּנָא אֶלָּא פַּצָּן מֵן בִּישָׁא

Транскрипция и перевод:

Аввун дбишмайя / Отче наш, иже еси на небесех!
ниткаддах шиммух / Да святится имя Твое!
тете мальчутух / Да приидет Царствие Твое;
неве совьянух / да будет воля Твоя
эйчана дбишмайя аб пара / яко на небеси и на земли.
Ха ла лахма дсунканан / Хлеб наш насущный даждь
юмана / нам днесь.
Вушюх лан хобэйн / И остави нам долги наша,
эйчана дап ахнан / якоже и мы
Шуклан хайявин / оставляем должником нашим.
вула таалан лнисьюна / И не введи нас во искушение,
элла пасан мин бишя. / но избави нас от лукавого:
мудтуль дилух хай / Яко твое есть
мальчута / царствие
ухэйла / и сила
утишбухта / и слава
л’алам алльмин. / во веки веков
Амин. / Аминь

Полный текст молитвы Отче наш по-итальянски: читать Отче наш на итальянском языке в русской транскрипции с ударениями.

На итальянском языке:

Padre nostro che sei nei cieli,

sia santificato il tuo nome,

sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane sóprasostanziale

e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori

e non permettere che siamo indotti in tentazione; ma liberaci dal maligno.

Poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli.

Русская транскрипция:

Пáдрэ нóстро кэ сэ́й нэ́й че́ли,

си́а сантификáто иль ту́о Нóмэ,

си́а фа́тта ля туа волонта́ ко́мэ ин чéло кози́ ин тэ́рра.

Дáчи óджи иль нóстро пáнэ сóпрасостанциáле,

э римэ́тти а нóй и нóстри дэ́бити кóмэ нóй ли римэттья́мо ай нóстри дэбитóри,

э нон пэрмэ́ттэре кэ сья́мо индóтти ин тэнтацьо́не; ма либéрачи даль мали́ньё.

Пойкэ́ ту́о э иль рэ́ньё, ля потэ́нца, э ля глóриа нэй сэ́коли.

Buď vůle Tvá jak v nebi tak i na zemi

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes

A odpusť nám naše viny jakoz i my odpouštíme naším viníkům

A neuveď nás v pokušení ale zbav nás od zlého

Neboť tvé je
království
i moc
i sláva navěky.

Будь вóла Твá я́ко в нéби так и на земи́

Хлéб нáш вездэ́щи дещ нáм днес

А отпу́ст нáм нáше ви́ни я́кож и мы одпу́штиме нáшим вини́кóм

А неу́ведь нáс в покушéни áле збав нáс од злéго

Нéбо твé е
Крáловстви
И моц
И слáва навéки.

Bud vóla Tvá yáko v nébi tak i na zemí

Hléb násh vezdéshi desh nám dnes

A otpúst nám náshe víni yákozh i mi odpúshtime náshim viníkóm

A neúved nás v pokushéni ále zbav nás od zlégo

Nébo tvé ye
Královstvi
I mots
I sláva navéki.

9[. ]Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;

10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

11 хлеб наш насущный дай нам на сей день;

12 и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

Ѿч҃е на́шъ и҆́же є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ, да ст҃и́тьсѧ и҆́мѧ твоѐ: Да прїи́детъ црⷭ҇твїе твоѐ: да бꙋ́детъ во́лѧ твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ на нб҃сѝ и҆ на землѝ: Хлѣ́бъ на́шъ насꙋ́щный да́ждь на́мъ дне́сь: И҆ ѡ҆ста́ви на́мъ до́лги на́шѧ, ꙗ҆́кѡ и҆ мы̀ ѡ҆ставлѧ́емъ должникѡ́мъ на́шымъ: И҆ не введѝ насъ въ напа́сть, но и҆зба́ви на́съ ѿ лꙋка́вагѡ: ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇твїе и҆ си́ла и҆ сла́ва во вѣ́ки. А҆ми́нь.

Источник: «Das Gebet des Herrn in den Sprachen Russlands» («The Lord’s Prayer in the languages of Russia»), St. Petersburg, 1870. [1]

Ѿче на́шъ иже еси на н[е]б[е]се[хъ], да с[вѧ]ти́тсѧ и́мѧ Твое́, да прїидетъ ц[а]рствїе Твое́, да буде[тъ] волѧ Твоѧ́, ѧко на н[е]б[е]си и на земли́. Хлѣ́бъ на́шъ насущныи да́ждъ на́мъ дне́сь и оста́ви на́мъ дол[ъ]гы на́ша, ѧко и мы оставлѧ́емъ дол[ъ]жникомъ на́ши[мъ] и не в[ъ]веди на́съ в напа́сть но изба́ви на[съ] ѿ лука́ваго.

ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ
ܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ
ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܐܪܥܐ
ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ
ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝ̈ܢ
ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝ̈ܢ
ܘܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ
ܐܠܐ ܦܨܢ ܡܢ ܒܝܫܐ
ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
ܐܡܝܢ܀

ϫⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ: ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ: ⲙⲁⲣⲉⲥⲓ̀̀ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ: ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ‘̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⲧ̀ⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ: ⲡⲉⲛⲱⲓⲕ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲁⲥϯ ⲙⲏⲓϥ ⲛⲁⲛ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲟⲛ ⲛⲁⲛ ⲉ̀ⲃⲟⲗ: ⲙ̀ⲫ̀ⲣⲏϯ ϩⲱⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲭⲱ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲛ ⲉⲣⲱⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲉⲛⲧⲉⲛ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ: ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ: ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲉⲛⲟ̅ⲥ̅. Ϫⲉ ⲑⲟⲕ ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ Ϯϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ̀ⲱⲟⲩ ϣⲁ ̀ⲉⲛⲉϩ. Ⲁⲙⲏⲛ.

Читайте так же:  Вечерняя молитва читать дома

Пылпомышто улшо мемнан Ачий, Тыйын лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо; Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат пылпомышсо гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым тачылыкым мыланна пу. Кудалте мемнан язык-шамычнам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыштым кудалтымына гаяк, языкышке мемнам ит пурто, осал дечын мемнам утаре.

我们在天上的父, 愿你的名被尊为圣, 愿你的国来临, 愿你的旨意承行于地,如于天。 我们的日用粮,求你今天赐给我们; 宽免我们的罪债,犹如我们宽免亏负我们的人; 不要让我们陷入诱惑, 但救我们脱离那邪恶者。 阿们。 我們在天上的父, 願你的名被尊為聖, 願你的國來臨, 願你的旨意承行於地,如於天。 我們的日用糧,求你今天賜給我們; 寬免我們的罪債,猶如我們寬免虧負我們的人; 不要讓我們陷入誘惑, 但救我們脫離那邪惡者。 阿們。

Pa̯ter nseros cemeni, e̯neo̯men tou̯os e̯estu cu̯entos, o̯regi̯om teu̯em guemtod a̯ed ns, u̯elmenom teu̯om dhidhee̯setod cemeni ertique, e̯edom nserom a̯egheres deo̯ nsmebhos a̯eghei̯ tosmei̯ lee̯ todque a̯egosnes nsera̯, so lee̯mos scelbhos nserbhos. Neque peretod ns, tou trea̯tod ns a̯po peuces. Teu̯e e̯senti o̯regi̯om, mea̯ghti decromque bhegh a̯entom. E̯estod.

Pa̯ter nseros cemeni, e̯neo̯men tou̯os e̯estu ise̯ros, o̯regi̯om teu̯em guemtod a̯ed nsmens, ghuelonom teu̯om dhidhee̯setod cemeni de eri, e̯edom nserom a̯egheres deo̯ nsmebhos tosmei̯ a̯eghei̯ dee̯ lee̯ a̯egosnes nsera̯, so lee̯mos scelbhos nserbhos. Neque u̯edhe nasmens bhi perendom, tou bhegue nsmens melguod. Teu̯e e̯senti o̯regi̯om, mea̯ghti e̯ed deci̯om e̯neu̯ a̯entom. E̯estod.

Pa̯ter nos, i̯os nebhesu e̯essi, e̯neo̯men toi̯ i̯agi̯ethod, o̯regi̯om toi̯ guemtod, u̯eltis toi̯ bhu̯atod, quee̯ nebhesi tee̯ dhghemque. Cesmi nos di̯eu̯i nasmebhi dinibhoe̯nea̯s deo̯, nasmebhique nos quea̯ melos tela̯ dee̯ nos u̯ei̯que meltrons tolna̯mes. Meque nos e̯en pere̯i̯ pipors, a̯eti nos loi̯god lue̯dhi. Teu̯om ghe o̯regi̯om teu̯e̯os cleu̯osque a̯ed a̯oi̯um e̯esti.

Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое;
Да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесе́х!
Да святится имя Твое, да прии́дет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя, яко на небеси́ и на земли́.
Хлеб наш насущный да́ждь нам дне́сь;
И оста́ви нам до́лги наша, якоже и мы оставляем должнико́м нашим;
И не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лукаваго.

Отче наш, Иже еси на Небесех! Смотри, каким образом Он тотчас ободрил слушателя и в самом начале вспомнил о всех благодеяниях Божиих! В самом деле, тот, кто называет Бога Отцом, одним этим наименованием исповедует уже и прощение грехов, и освобождение от наказания, и оправдание, и освящение, и искупление, и сыноположение, и наследие, и братство со Единородным, и дарование духа, так как не получивший всех этих благ не может назвать Бога Отцом. Итак, Христос двояким образом воодушевляет Своих слушателей: и достоинством называемого, и величием благодеяний, которые они получили.

Когда же говорит на Небесех, то этим словом не заключает Бога на небе, но отвлекает молящегося от земли и поставляет его в превыспренних странах и в горних жилищах.

Далее, этими словами Он научает нас и молиться за всех братьев. Он не говорит: «Отче мой, Иже еси на Небесех», но — Отче наш, и тем самым повелевает возносить молитвы за весь род человеческий и никогда не иметь в виду собственных выгод, но всегда стараться о выгодах ближнего. А таким образом и вражду уничтожает, и гордость низлагает, и зависть истребляет, и вводит любовь — мать всего доброго; уничтожает неравенство дел человеческих и показывает полное равночестие между царем и бедным, так как в делах высочайших и необходимейших мы все имеем равное участие. Действительно, какой вред от низкого родства, когда по небесному родству мы все соединены и никто ничего не имеет более другого: ни богатый более бедного, ни господин более раба, ни начальник более подчиненного, ни царь более воина, ни философ более варвара, ни мудрый более невежды? Бог, удостоивший всех одинаково называть Себя Отцом, чрез это всем даровал одно благородство.

Итак, упомянув об этом благородстве, о высшем даре, о единстве чести и о любви между братиями, отвлекши слушателей от земли и поставив их на небесах — посмотрим, о чем, наконец, повелевает Иисус молиться. Конечно, и наименование Бога Отцом заключает в себе достаточное учение о всякой добродетели: кто Бога назвал Отцом, и Отцом общим, тот необходимо должен так жить, чтобы не оказаться недостойным этого благородства и показывать ревность, равную дару. Однако Спаситель этим наименованием не удовлетворился, но присовокупил и другие изречения.

Да святится имя Твое, говорит Он. Ничего не просить прежде славы Отца Небесного, но все почитать ниже хвалы Его, вот – молитва, достойная того, кто называет Бога Отцом! Да святится значит да прославится. Бог имеет собственную славу, исполненную всякого величия и никогда не изменяемую. Но Спаситель повелевает молящемуся просить, чтобы Бог славился и нашею жизнью. Об этом Он и прежде сказал: Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного ( Мф. 5:16 ). И Серафимы, славят Бога, так взывают: Свят, Свят, Свят! ( Ис. 6:3 ). Итак, да святится значит да прославится. Сподоби нас, — как бы так учит нас молиться Спаситель, — так чисто жить, чтобы чрез нас все Тебя славили. Пред всеми являть жизнь неукоризненную, чтобы каждый из видящих ее возносил хвалу Владыке — это есть признак совершенной мудрости.

Да приидет Царствие Твое. И эти слова приличны доброму сыну, который не привязывается к видимому и не почитает настоящих благ чем-либо великим, но стремится к Отцу и желает будущих благ. Такая молитва происходит от доброй совести и души, свободной от всего земного.

Этого и апостол Павел желал каждодневно, почему и говорил: и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления искупления тела нашего ( Рим. 8:23 ). Кто имеет такую любовь, тот не может ни возгордиться среди благ этой жизни, ни отчаяться среди горестей, но, как живущий на небе, свободен от той и другой крайности.

Читайте так же:  Молитва 22 псалом

Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Видишь ли прекрасную связь? Он прежде повелел желать будущего и стремиться к своему отечеству, но доколе этого не будет, живущие здесь должны стараться вести такую жизнь, какая свойственна небожителям. Должно желать, говорит Он, неба и небесного. Впрочем, и прежде достижения неба Он повелел нам землю сделать небом и, живя на ней, так вести себя во всем, как бы мы находились на небе, и об этом молить Господа. Действительно, к достижению совершенства горних Сил нам нимало не препятствует то, что мы живем на земле. Но можно, и здесь обитая, все делать так как бы мы жили на небе.

Итак, смысл слов Спасителя таков: как на небе совершается все беспрепятственно и не бывает того, чтобы Ангелы в одном повиновались, а в другом не повиновались, но во всем повинуются и покоряются (потому что сказано: сильнии крепостию, творящии слово Его – Пс. 102, 20 ) – так и нас, людей, сподоби не в половину творить волю Твою, но все исполнять, как Тебе угодно.

Видишь ли? – Христос научил и смиряться, когда показал, что добродетель зависит не от одной только нашей ревности, но и от благодати небесной, и вместе с тем заповедал каждому из нас во время молитвы принимать на себя попечение и о вселенной. Он не сказал: «да будет воля Твоя во мне» или «в нас», но на всей земли – то есть, чтобы истребило всякое заблуждение и насаждена была истина, чтоб изгнана была всякая злоба и возвратилась добродетель и чтобы, таким образом, ничем не различалось небо от земли. Если так будет, говорит Он, то дольнее ничем не будет различаться от горнего, хотя по свойству они и различны; тогда земля покажет нам других ангелов.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь. Что такое хлеб насущный? Повседневный. Так как Христос сказал: да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, а беседовал Он с людьми, облеченными плотью, которые подлежат необходимым законам природы и не могут иметь ангельского бесстрастия то, хотя и повелевает нам так исполнять заповеди, как и Ангелы исполняют их, однако снисходит к немощи природы и как бы так говорит: «Я требую от вас равноангельной строгости жизни, впрочем не требуя бесстрастия, поскольку того не допускает природа ваша, которая имеет необходимую нужду в пище».

Смотри, однако, как и в телесном много духовного! Спаситель повелел молиться не о богатстве, не об удовольствиях, не о многоценных одеждах, не о другом чем-либо подобном – но только о хлебе, и притом о хлебе повседневном, так чтобы нам не заботиться о завтрашнем, почему и присовокупил: хлеб насущный, то есть повседневный. Даже и этим словом не удовлетворился, но присовокупил вслед затем и другое: даждь нам днесь, чтобы нам не сокрушать себя заботой о наступающем дне. В самом деле, если ты не знаешь, увидишь ли завтрашний день, то для чего беспокоишь себя заботой о нем? Это Спаситель заповедал и далее затем в своей проповеди: Не заботьтесь, — говорит, — о завтрашнем дне ( Мф. 6:34 ). Он хочет, чтобы мы всегда были препоясаны и окрылены верою и не более уступали природе, чем сколько требует от нас необходимая нужда.

Далее, так как случается грешить и после купели возрождения (то есть Таинства Крещения. — Сост.), то Спаситель, желая и в этом случае показать Свое великое человеколюбие, повелевает нам приступать к человеколюбивому Богу с молением об оставлении грехов наших и так говорить: И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим.

Видишь ли бездну милосердия Божия? После отъятия стольких зол и после неизреченно великого дара оправдания Он опять согрешающих удостоивает про щения.

Напоминанием о грехах Он внушает нам смирение; повелением отпускать другим уничтожает в нас злопамятство, а обещанием за это и нам прощения утверждает в нас благие надежды и научает нас размышлять о неизреченном человеколюбии Божием.

Особенно же достойно замечания то, что Он в каждом вышесказанном прошении упомянул о всех добродетелях, а этим последним прошением еще объемлет и злопамятство. И то, что чрез нас святится имя Божие, есть несомненное доказательство совершенной жизни; и то, что совершается воля Его, показывает То же самое; и то, что мы называем Бога Отцом, есть признак непорочной жизни. Во всем этом уже заключается, что должно оставлять гнев на оскорбляющих нас; однако Спаситель этим не удовлетворился, но, желая показать, какое Он имеет попечение об искоренении между нами злопамятства особо говорит об этом и после молитвы припоминает не другую какую заповедь, а заповедь о прощении, говоря: Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит вам Отец ваш небесный ( Мф. 6:14 ).

Таким образом это отпущение первоначально зависит от нас, и в нашей власти состоит суд, о нас произносимый. Чтобы никто из неразумных, будучи осуждаем за великое или малое преступление, не имел права жаловаться на суд, Спаситель тебя, самого виновного, делает судиею над самим Собою и как бы так говорит: какой ты сам произнесешь суд о себе, Такой же суд и Я произнесу о тебе; если простишь своему собрату, то и от меня получишь то же благодеяние – хотя это последнее на самом деле гораздо важнее первого. Ты прощаешь другого потому что Сам имеешь нужду в прощении, а Бог прощает, Сам ни в чем не имея нужды; ты прощаешь сорабу, а Бог – рабу; ты виновен в бесчисленных грехах, а Бог безгрешен

С другой стороны, Господь показывает Свое человеколюбие тем, что хотя бы Он мог и без твоего дела простить Тебе все Грехи, но Он хочет и в этом благодетельствовать Тебе, во всем доставлять тебе случаи и побуждения к кротости и человеколюбию – гонит из тебя зверство, угашает в тебе гнев и всячески хочет соединить тебя с твоими членами. Что ты скажешь на это? То ли, что ты несправедливо потерпел от ближнего какое-либо зло? Если так, то, конечно, ближний согрешил против тебя; а если ты претерпел по справедливости, то это не составляет греха в нем. Но и ты приступаешь к Богу с намерением получить прощение в подобных и даже Гораздо больших грехах. Притом еще прежде прощения мало ли получил ты, когда уже научен хранить в себе человеческую душу и наставлен кротости? Сверх того и великая награда предстоит тебе в будущем веке, потому что тогда не потребуется от тебя отчет ни в одном грехе твоем. Итак, какого будем достойны мы наказания, если и по получении таких прав оставим без внимания спасение наше? Будет ли Господь внимать нашим прошениям, когда мы сами не жалеем себя там, где все в нашей власти?

Читайте так же:  Молитва для выздоровления детей

Когда Спаситель говорит: Твое есть Царство, то показывает, что и тот враг наш подчинен Богу, хотя, по-видимому, еще и сопротивляется по попущению Божию. И он из числа рабов, хотя и осужденных и отверженных, а потому не дерзнет нападать ни на одного из рабов, не получив прежде власть свыше. И что я говорю: ни на одного из рабов? Даже на свиней не дерзнул он напасть до тех пор, пока сам Спаситель не повелел; ни на стада овец и волов, доколе не получил власти свыше.

И сила, – говорит Христос. Итак, хотя бы ты и весьма был немощен, однако должен дерзать, имея такого Царя, Который и чрез тебя легко может совершать все славные дела, И слава во веки, Аминь,

Святитель Иоанн Златоуст

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Отец наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Поскольку церковь чувашская,на данной странице будут публиковаться молитвы на чувашском языке.

Эй, Çÿлти Аттемĕр, Санăн яту хисеплентĕр, Санăн Патшалăху килтĕр, Санăн ирĕкÿ çĕр çинче те Çÿлти пекех пултăр; паян пурăнмалăх çăкăр пар пире; эпир хамăра парăмлă пулнисене каçарнă пек, пирĕн парăмсене каçар пире; çылăха ан кĕрт пире; усалтан хăтар пире.

«Символ веры» — «Тĕн символĕ»

Пĕр Атте Турра ĕненетĕп. Вăл пурне те тытса тăрать; Пĕлĕте, çĕре, курăнаканнине, курăнманнине, пурне те Вăл пултарнă, тесе. Тата пĕр Иисус Христос Турра ĕненетĕп, Вăл Туррăн пĕртен-пĕр Ывăлĕ. Вăл пур ĕмĕртен малтан Ашшĕнчен çуралнă: Вăл, çутăран çутă тухнă пек, чăн Турăран çуралнă чăн Турă, Ăна пултарман, Вăл çуралнă; Вăл Ашшĕпе пĕрех, пурне те Вăл пултарнă, тесе. Вăл пире, этемсене, çăласшăн Çÿлтен анса Святой Сывлăш хăвачĕпе Мария Хĕртен ÿтленсе çын пулнă, тесе. Понтий Пилат пурăннă вăхăтра Ăна пирĕншĕн хĕрес çумне пăталаса, асаплантарса вĕлерсе пытарнă, тесе. Турă Çырăвĕнче çырнă пек, Вăл виççĕмĕш кунне вилĕмрен чĕрĕлсе тăнă, тесе. Вăл Пĕлĕт çине çĕкленсе Ашшĕн сылтăм енне ларнă, тесе. Вăл чĕррисене те, вилнисене те суд туса уйăрма аслăлăхĕпе татах килмелле, Унăн Патшалăхĕ нихăçан та пĕтес çук, тесе. Тата Святой Сывлăш Турра ĕненетĕп, Вăл чĕрĕлĕх парать, Вăл Ашшĕнчен тухать. Ăна Ашшĕпеле, Ывăлĕпеле пĕрле мухтаса пуççапмалла; пророксене Вăл калаттарнă, тесе. Чиркĕве ĕненетĕп, Вăл пĕреççех, таса, пĕтĕм çĕр çинче пĕрре анчах, Вăл апостолсенчен юлнă, тесе. Çылăха каçарттармашкăн пĕрре анчах тĕне кĕмеллине пĕлсе тăратăп. Вилнĕ çынсем чĕрĕлсе тăрассипеле леш тĕнчере ĕмĕр-ĕмĕрех пурăнассине кĕтсе тăратăп. Аминь.

В православной культуре существует множество различных канонов и обычаев, которые для многих некрещенных людей могут показаться весьма необычными. Однако молитва «Отче наш» — это то самое религиозное обращение, слова в котором знакомы всем и каждому не понаслышке.

да прии́дет Ца́рствие Твое́,

я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги наша,

я́коже и мы оставля́ем должнико́м нашим;

и не введи́ нас во искуше́ние,

но изба́ви нас от лука́ваго.

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

Происхождение «Иже еси на небесех» имеет давнюю многовековую историю. В Библии упоминается о том, что автором молитвы Господня является сам Иисус Христос. Она была дана им тогда, когда он находился еще при жизни.

За время существования Отче наш, многие священнослужители выражали и продолжают выражать своё мнение о главном смысле, который изложен в данной молитве. Их толкования при этом сравнительно отличаются друг от друга. И в первую очередь это связано с тем, что в содержании этого священного и глубокомысленного текста заложен очень тонкий, но при этом важный философский посыл, который может быть воспринят каждым человеком абсолютно по-разному. При этом сама молитва по сравнению с другими является достаточно короткой. Поэтому выучить её может каждый!

Молитва «Отче наш» составлена таким образом, что весь ее текст имеет особую структуру, в которой предложения разделяются на несколько смысловых частей.

  1. В первой части говорится о прославлении Бога. Во время её произнесения, люди обращаются к Всевышнему со всем признанием и уважением, думая о том, что это главный спаситель всего рода человеческого.
  2. Вторая часть подразумевает индивидуальные просьбы и пожелания людей направленные Богу.
  3. Заключение, которое завершает молитву и обращение верующих.
Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Проанализировав полностью весь текст молитвы, интересной особенностью окажется тот факт, что за время произнесения всех её частей, людям предстоит семь раз обратиться со своими просьбами и пожеланиями к Богу.

Читайте так же:  Молитвы о пробуждении

А для того, чтобы Бог услышал просьбы о помощи и смог помочь, каждому человеку не помешало бы изучить подробную информацию с детальным разбором всех трех частей молитвы.

Данная фраза дает понять православным, что Бог, это главный правитель Царства Небесного, к которому душой нужно относиться точно также, как и к родному отцу. То есть со всей теплотой и любовью.

Иисус Христос, когда учил своих учеников правильно молиться, говорил о том, что нужно полюбить Отца Бога.

В толковании многих священнослужителей, фраза «Сущий на небесах» понимается в переносном смысле. Так, например, Иоанну Златоусту в своих размышлениях она представлялась в качестве сравнительного оборота.

В других толкованиях говорится, что «Сущий на небесах» имеет образное выражение, где небо является олицетворением любой человеческой души. Иными словами Божья сила присутствует в каждом, кто в нее искренне верит. И поскольку душой принято называть человеческое сознание, которое не имеет материальной формы, но при этом оно (сознание) есть, то соответственно весь внутренний мир верующего в данном толковании предстает в качестве небесного облика, где существует и Божья благодать.

Оно означает, что люди должны славить имя Господа Бога, посредством совершения добрых и благородных поступков, не нарушая при этом всех заповедей Ветхого завета. Фраза «Да святится имя твое» является оригинальной и при переводе молитвы не была заменена.

В библейских сказаниях говорится, что при жизни Иисуса Христа, царство Божие помогало людям преодолевать страдания, изгонять нечистую силу, в том силе бесов, исцелять больной организм от всевозможных болезней, создавая условия для прекрасной и счастливой жизни на земле.

Но со временем огромное количество людей всё-таки оказалось не способными уберечь себя от грязных искушений, порочащие и очерняющие их слабовольные души искусственными соблазнами. В конечном итоге отсутствие смирения и безукоризненное следование своим собственным природным инстинктом превратило большую часть общества в диких зверей. Надо сказать, что данные слова вплоть и до настоящего времени не утратили своей оригинальности.

Речь о том, что не нужно бояться власти Божией, поскольку ему виднее каким образом должна сложиться судьба каждого человека: сквозь труд или боль, радость или печаль. Какими бы неприятными обстоятельствами не был наполнен наш путь, важно, что с Божией помощью он всегда обретает смысл. Это, пожалуй, самые сильные слова.

Эти слова полны загадочности и сложности. Мнения многих священнослужителей сошлось в том, что смысл данной фразы обусловлен постоянством Бога. То есть он должен оберегать людей не только в самые трудные минуты, но и в другие случаи, оставаясь с ними всегда. Очень важно выучить данные слова наизусть.

Нужно научиться прощать грехи близких и посторонних людей. Потому что только тогда все собственные пороки будут прощены.

Это значит, что люди просят Бога о создании на жизненном пути тех трудностей и преград, которые нам по силам пройти. Ибо все неподвластное способно сломить человеческую душу и утратить его веру, подвергнув всякого человека к искушению.

Здесь все понятно. Мы просим у Бога помощи в борьбе со злом.

Молитву Отче наш можно распечатать себе на бумагу перед походом в церковь.

Важно отметить, что все представленные выше слова изложены на современном русском языке, которые являются переводом с древнецерковного.

Дома молитва «Отче наш» читается утром и на ночь перед сном. А в храме обращаться к Богу можно в любое время.

» в конце слова из фразы. Например:

» в конце фразы. Например, для того, чтобы найти документы со словами исследование и разработка в пределах 2 слов, используйте следующий запрос:

Молитвенник на чувашском языке [Текст]. — Изд. 4-е. — [Б. м.] : Православное миссионерское о-во ; Казань : Типолитогр. Имп. ун-та, 1898. — 152 с. : табл.; 17 см.
На тит. л. и обл.: Кĕлĕ кĕнеки
Религия — Христианство — Православие — Русская православная церковь — Религиозный культ — Богослужение. Ритуал. Отправление культа — Молитвы и песнопения — Молитвы и песнопения культа святых
FB Чув 10/954

молитва отче наш на русском языке текст

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь.

Our Father, which art in heaven,
hallowed be thy name;
thy kingdom come;
thy will be done in earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread;
and forgive us our trespasses
as we forgive them who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from the evil one.
For thine is the kingdom
and the power and the glory, for ever.
Amen.

На церковнославянском:
О тче наш, Иже еси на небесе́х!
Д а святится имя Твое, да прии́дет Царствие Твое,
д а будет воля Твоя, яко на небеси́ и на земли́.
Х леб наш насущный да́ждь нам дне́сь;
и оста́ви нам до́лги наша, якоже и мы оставляем должнико́м нашим;
и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лукаваго ( Мф.6:9-13 ).

По-русски:
Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Здесь представлена сильнейшая православная молитва «Отче наш» на грузинском языке.

მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა,

იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა.

პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან,

რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება,
სახელითა მამისა და ძისა და სულიწმიდისა,
აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

Читайте так же:  Божа мати молитва

Мáмао чвéно, рóмели хар цáта ши́на,

Цми́нда икáвн сахéли шéни,

И́кавн нéба шéни, ви́тартса цáта ши́на, э́гретса квéканаса зéда.

Пу́ри чвéни арсóбиса мóмец чвéн дхéс

Да момитéвен чвен тананадéбни чвéнни, ви́тарца чвен ми́вутевебт тáнамдéбта мат чвéнта,

Да ну шéмиквáнеб чвен гансацдéлса, áрамед ми́хснен чвен бороти́саган,

Раметху шени арс супхева, дзали да дидеба,
Сакхелитха мамиса да дзиса да сулитсмидиса,
Атс да марадис да укунитхи укунисамде.

Mámao chvéno, rómeli har tsáta shína,

Tsmínda ikávn sahéli shéni,

Íkavn néba shéni, vítartsa tsáta shína, égretsa kvékanasa zéda.

Púri chvéni arsóbisa mómets chvén dhés

Da momitéven chven tananadébni chvénni, vítartsa chven mívutevebt tánamdébta mat chvénta,

Da nu shémikváneb chven gansatsdélsa, áramed míhsnen chven borotísagan,

Ramethu sheni ars supheva, dzali da dideba,
Sakhelitha mamisa da dzisa da sulitsmidisa,
Ats da maradis da ukunithi ukunisamde.

Во́мэн цза́й Тяньшан дэ фу́,

Юа́нь ни́дэ ми́н бэйцзу́ньвéй шэнг,

Юа́нь ни́дэ чжи́йи́ чэн си́н юй де,
жу́ ю́й тянь

Во́мэн дэ жи́юн лян,цю ни́ цзи́ньтиянь цы гэй во́мэн;

Куа́нь мянь во́мэн дэ цзуи́ чжа́й,

Йоужу́ во́мэн куа́нь мянь куй фу́ во́мендэ жэнь;

бу́яо жàн во́мэн сяньжу йоухо́,

да́нь цзю во́мэн туо́ли́ нà сé э чжэ

Инвэй гóду́,
Цюаньби́нг,
Жуняао, цюáнши нидэ, чжи́да́о юнюа́нь.

Wǒmen zài Tiānshàng de fù,

Yuàn nǐ de míng bèizūnwéi shèng,

Yuàn nǐ de zhǐyì chéng xíngyú de,
rú yú tiān

Wǒmen de rìyòng liáng,qiú nǐ jīntiān cìgěi wǒmen;

Kuān miǎn wǒmen de zuì zhài,

Yóurú wǒmen kuān miǎn kuī fù wǒmen de rén;

búyào ràng wǒmen xiànrù yòuhuò,

dàn jiù wǒmen tuōlí nà xié’è zhě

Yīnwèi guódù,
Quánbǐng,
Róngyào, quán shì mí de, zhídào yǒngyuǎn.

В христианской вере молитва Отче Наш – основная, самая сильная и старейшая из всех. Именно ее оставил Христос для своих апостолов, о чем упоминали в Библии — в своих Евангелия Матфей и Лука, а на стенах храма на Елеонской горе молитва и вовсе была высечена на 140 языках со всего этого мира.

Традиционно православные молитвы читаются на церковно-славянском языке, но есть версии в современной русской речи. Как еще в IX-X веках отмечал Симеон Новый Богослов, прошение только тогда достигнет Господа, когда сам просящий понимает, о чем молит Его. Если верующий христианин по всем правилам трижды в день читает Отче Наш, проговаривая «иже еси на небеси» и «да приидет царствие Твое», но делает это не от души, а потому что надо, а на самом деле не понимает, что это значит и как к этому надо идти, то молитва не будет иметь своей чудодейственной силы.

В православном христианстве из-за разницы переводов Библии и молитвы Отче Наш имеются споры и кривотолки, будто бы истинная из них только одна. Не стоит сомневаться – обе молитвы значат одно и то же, просто сказано это разными словами. Стоит прибегать к той молитве, что полностью вам понятна и близка, и тогда она защитит вас и вашу семью от невзгод и подарит Божье благословение.

Этот вариант молитвы Отче Наш наиболее распространен в православии, но некоторые совершенно не могут понять его сути, вплоть до прочтения «очи наши». Если хочется знать и возносить к небесам Господним именно церковно-славянскую молитву, лучше сохранить ее для себя полностью и с ударениями (в храмах нередко читают без последней строки).

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

да прии́дет Ца́рствие Твое́,

я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша,

я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние,

но изба́ви нас от лука́ваго.

Современный вариант прочтения ничуть не хуже канонического для православной церкви, но куда понятнее и проще запоминается. Особенно это важно детям, для которых простые современные русские слова естественны, а вот старинное церковное наречие никак не запоминается.

Отче наш! Сущий на небесах!

Да святится имя Твоё, да придет Царствие Твоё,

Да будет воля Твоя на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твоё есть Царство и сила и слава вовеки!

Также вы можете скачать и распечатать текст молитвы Отче Наш, чтобы носить с собой и читать тогда, когда почувствуете в этом потребность.

Или же вы можете сохранить фото-картинку, представленную ниже, на котором также есть слова молитвы:

В республиках, где русский язык не является родным для взрослых и детей, молитва Отче Наш переведена на местные диалекты. Оттого, что прошение выходит неоригинальным из-за перевода, оно не является неправильным. Обращение к Господу изначально было представлено на 140 языках, хотя оригинал – на иврите, и в дальнейшем вера распространялась по миру, а Отче Наш переводили на новые языки.

Православные представители Чувашии могут воззвать к Господнему благословению на своем родном языке, не считая обращение неоригинальным.

санăн ирĕкӳ çĕр çинче те çӳлти пекех пултар;

паян пурăнмалăх çăкăр пар пире;

эпир хамăра парăмлă пулнисене каçарнă пек,

пирĕн парăмсене каçар пире,

санăн патшалăху, хăвату, аслăлăху ĕмĕрех

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Читать Отче Наш следует трижды в день – утренняя, обедняя и вечерняя. Каждый раз обращаться к Всевышнему надо трижды, а после – прочитывать Богородице Дево и Верую, чтобы уберечь себя и своих близких от невзгод, а Господу воздать уважение.

Молитва Отче наш текст на чувашском языке
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here