Молитвы на иврите с транскрипцией

Подробное и точное описание: Молитвы на иврите с транскрипцией - святые тексты собранные из всех уголков мира на одном сайте.

Священные тексты на иврите, арамейском, греческом, латинском, коптском,
французском, английском, немецком, итальянском, церковно-славянском и русском языках.

Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου,
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,
γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον·
καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν,
ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφήκαµεν τοῖς ὀφειλέταιςἡµῶν·
καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Примерная транскрипция и перевод
(для понимания аутентичного звучания, прослушайте аудиозапись молитвы)

ПАтер имОн —- Отец наш
О ен тис Уранис —- В небесах
АгиастИто то Онома су —- Пусть будет освящено Имя Твое
ЭльтАто и васИлиа су —- Пусть придет Царство Твое
ГеннетИто то тЕлима су —- Пусть сбудется воля Твоя
Ос ен урАно ке Эпи гис —- Как в небе и на земле
Тон Артон имОн тон эпИусион —- Хлеб наш насущный
Дос имИн сИмерон —- Дай нам сегодня
Ке Афес имИн та офейлиматА имОн —- И оставь нам долги наши
Ос ке имИс афикамЕн —- Как и мы оставили
Тис офИлетес имОн —- Должникам нашим
ке ми исенЕнкис имАс ис пирасмОн —- И не введи нас в искушение
Алля ррИсе имАс апО ту пОниру —- Но избавь нас от злого
(Матфей 6:9-13)

Πάτερ
ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου
τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡµῖν τὸ καθ ἡµέραν·
καὶ ἄφες ἡµῖν τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν,
καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίοµεν παντὶ ὀφείλοντι ἡµῖν·
καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν.

ПАтер —- Отец
АгиастАто то Онома су —- Пусть будет освящено Имя Твое
ЭльтАто и васИлиа су —- Пусть придет Царство Твое
Тон Артон имОн тон эпИусион дИду имИн то кат имЕран —- хлеб наш насущный подавай нам на каждый день
Ке Афес имИн тас амартИас имОн —- и прости нам грехи наши
Ке гар аутОй афИомен пантИ офИлонти имИн —- ибо и мы прощаем всякому должнику нашему
Ке ми исенЕнкис имАс ис пирасмОн —- и не введи нас в искушение.
(Лука 11:2-4)

Священные тексты на иврите, арамейском, греческом, латинском, коптском,
французском, английском, немецком, итальянском, церковно-славянском и русском языках.

תבוא מלכותך, יעשה רצונךכבשמים כן בארץ.

את לחם חקנו תן לנו הים,וסלח לנו על חטאינו

כפי שסולחימ גם אנחנו לחוטאים לנו.

ואל תביאנו לידי נסיון, כי אם חלצנו מן הרע.

Примерная транскрипция и перевод
(для понимания аутентичного звучания прослушайте аудиозапись молитвы)

Авину, шэбашамаим — Отец наш, на небесах
Йиткадэш шимха — освятится Имя Твое
Таво малькутэха — придет Царствие Твое
Йеасэ рцонха — исполнится воля Твоя
Кэбашамаим кэн баарэц — как на небе, также и на земле
Эт лэхэм хукэйну — хлеб наш постоянный
Тэн ляну hайом — дай нам сегодня
Услях ляну аль хатаэйну — и прости нам долги наши
Кмо шэсольхим гам анахну — как и мы прощаем
Ле хотъим ляну — согрешающим против нас
Вэаль твиэйну лиядэй нисайон — не дай нам впасть во власть искушения
Ки им хальцэну мин hара — но сохрани нас от зла

יֵעָשֶׂה רְצוֹנְךָ בָּאָרֶץ כַּאֲשֶׁר נַעֲשָׂה בַשָּׁמַיִם.

תֵּן לָנוּ הַיּוֹם לֶחֶם חֻקֶּנוּ

וּסְלַח לָנוּ אֶת אַשְׁמָתֵינוּ כַּאֲשֶׁר סוֹלְחִים אֲנַחְנוּ לַאֲשֶׁר אָשֵׁמוּ לָנוּ.

וְאַל־תְּבִיאֵנוּ לִידֵי מַסָּה כִּי אִם הַצִילֵנוּ

Ави́ну, щэба́шама́йимЙи́ткадэ́ш шимха́

Йеасэ́ ръцо́нъха ба-áретс ка-ашéр на-асá вашáмайим

Тэн-лáну хайóм лéхем хукéйну.

У-селáх лáну эт ашматéйну, ка-ашéр солехи́м анáхну ла-ашéр áшему лáну.

Вэ-áль-тевиэ́йну лидэ́й массáх, ки-и́м хатзилéйну мин-харá.

Ки леха́
Ха-ма́мелаха́
Вэ-ха́гъвура́
Вэха́-тифъэ́рэт ле-о́льмэ́й óлами́м.

Avínu shebáshamáyim,Yítkadésh shimhá.

Yeasé Retsóneha, ba-árets ka-ashér na-asá vashámayim,

Ten-lánu haiyóm léhem hukéynu.

U-seláh lánu et ashmatéynu, ka-ashér solehím anáhnu la-ashér áshemu lánu.

Ve-ál-teviéynu lidéy massáh, ki-ím hatziléynu min-hará.

Ki lehá
ha-mámelahá
ve-hágevurá
vehá-tif-éret, le-óleméy ólamím

Обязательные молитвы не были представлены в библейском иудаизме. В случае если кто-либо из героев Писания обращался к Всевышнему, то делал это он своими словами. Первые еврейские молитвы со стандартными текстами появились только в эпоху Второго Храма.

Иудеи считают, что сила молитвы настолько велика, что с ее помощью можно совершить любое чудо. Верующие евреи считают, что искреннее молитвенное песнопение достигает небес и существенно влияет на решение Высших Сил.

Обряды иудаизма очень специфичны. Они охватывают все жизненные сферы верующего. К примеру, иудейская вера предписывает любое действие сопровождать славословием бога Яхве.

Сила любой еврейской молитвы заключается в том, что она позволяет приблизиться к Творцу. Молитвенное обращение к Всевышнему позволяет открыть ворота к Небесной Сокровищнице. Если человеку, что-то уже предначертано судьбой и он может достичь поставленной цели своими силами, то этого он все равно не получит, пока не помолится.

Очень важно глубоко понимать слова молитвы, ведь она является логическим завершением любого жизненного действия. Чтобы молитва была эффективной, следует постоянно самосовершенствоваться. Изучая Тору, человек постигает мудрость Творца, а, следовательно, постоянно осуществляет движение вверх, преодолевая ступень за ступенью.

В православных молитвах подчеркивается важность веры человека. Когда вера присутствует в душе, то можно рассчитывать на прощение грехов, а значит получить надежду на Вечную Жизнь после смерти на Небесах. В иудейских молитвах подчеркивается, что служение Богу посредством определенных действий важнее самой веры. То есть вера не должна проявляться только в молитвенных словах, она должна быть подтверждена конкретными поступками в реальной жизни.

Обращаясь в православных христианских молитвах к Богу, человек связывает его с Иисусом Христом, который при жизни был человеком. Иудейская молитва полностью отрицает возможность увидеть Бога в человеческом обличье. Поэтому все молитвенные обращения направлены к невидимой силе, которая управляет миром.

Еще одно отличие еврейской молитвы заключается в том, что верующий посредством молитвы устанавливает диалог с Богом. Молитвенное обращение нельзя считать монологом согласно иудейским понятиям. При этом каждый иудей понимает, что Бог абсолютно свят и неимоверно возвышен над всем живущим. Господь управляет миром во всех его проявлениях, а человек — это всего лишь слабое и невежественное существо, созданное Творцом. И, несмотря на это, с помощью молитвы устанавливается личный контакт с Богом. Слова от верующего направляются к Богу в виде молитвенных фраз и мыслей, ответом же Всевышнего является все то, что происходит после молитвы с человеком.

По законам иудаизма, молитва — это обязанность каждого человека. Верующий должен молится независимо от того имеется ли у него возможность пойти в синагогу. Но при этом следует понимать, что общественная молитва отличается большей силой. Причем очень важно, чтобы во время молитвы имелся миньян, что означает присутствие в молитвенном месте десяти взрослых мужчин еврейской национальности.

Читайте так же:  Урок молитва 4 класс орксэ

В процессе моления верующие не только слушают хазана, который является ведущим, но и молятся сами. Важно обязательно прислушиваться к хазану, которым произносятся начало и конец конкретной молитвы. Важно помнить, что существуют молитвенные отрывки, которые может произносить только хазан. Часть молитв должны произносится верующими мысленно, в то время, как хазан проговаривает их вслух.

Во время еврейской молитвы мужчины и женщины находятся в разных помещениях. Как правило, в синагоге имеется специальное отделение для женщин. Оно может быть в виде балкона или галереи. Некоторые еврейские молитвы читаются стоя. Неопытным верующим необходимо ориентироваться на раввина или на поведение большинства верующих во время молитвы.

Сборник Еврейских молитв называется Сидур. Доступный и понятный толкователь еврейских молитв, который получил название «Врата молитвы», был создан в 1992 году.

Концепция Сидура заключалась в следующем:

 • В понятном переводе на русский язык. Ставилась цель не передать точно смысл ивритского текста, а сделать его легко читаемым, что облегчило бы понимание.
 • В книге присутствует много подробных подзаголовков, которые помогают ориентироваться в молитве, также благодаря этому сформировано подробное оглавление.
 • В книге уделено большое внимание раскрытию смысла молитв и их место в истории еврейской культуры.
 • В предоставлении специальных указаний, которые облегчат участие верующего в службе в синагоге. В книге используется специальная графика, которая указывает на то, в каком месте молитвы следует производить определенные действия.

Молитвы в Сидуре с переводом на русский язык поделены на следующие разделы:

 • Утренняя молитва;
 • Молитва Благословения;
 • Молитвы Минха и Маарив;
 • Молитвы вечера Субботы;
 • Молитвы утра Субботы;
 • Молитвы Минха и завершение Субботы;
 • Молитвы Рош ходеш;
 • Молитвы Шалош регалим. Песах, Шавуот, Суккот;
 • Молитвы дней благодарности. Ханука, Пурим, День Независимости, День освобождения Иерусалима.

Верующие, исповедующие иудаизм, очень трепетно относятся к молитве. Поэтому используют молитвенное обращение во всевозможных жизненных ситуациях.

Иудеи считают, что обращаться к Богу можно по самым разным поводам, в частности:

 • При рождении ребенка;
 • При уходе из жизни человека;
 • Во время проведения обряда обрезания;
 • Перед едой;
 • Сразу после пробуждения и перед сном;
 • Во время празднования свадьбы;
 • В собственный день рождения;
 • При стихийных бедствиях;
 • При раздорах в семье.

В иудаизме считается, что молитва за себя — это обязательная необходимость для каждого верующего. Если человек не просит себе у Бога здоровья, благополучия и спокойствия, то это значит, что у него недостаток веры. Просить Господа за себя — это естественно. Ведь все перечисленные вещи необходимы для жизни человеку. А поскольку истинный верующий должен считать себя полностью зависимым от Всевышнего, то это значит, что он должен просить его о благах для себя.

Но при этом считается, что неправильно молится только за себя, в молитву нужно обязательно включать просьбы, которые касаются нужд других людей. Большинство еврейских обращений составлено таким образом, что в них обязательно упоминается весь еврейский народ прямым или косвенным способом.

Чтобы привлечь в свою жизнь удачу и избавиться от грехов следует трижды в день произносить сильную молитву.

В переводе на русский язык она звучит следующим образом:

«Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств ты с нами. Ты являешься оплотом надежным нашим. Бог Яакова. Сэла.

Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств, я считаю себя счастливым человеком, уповающим на Тебя.

Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств, прошу Тебя о спасении! Царственный Господь обязательно ответит нам в тот самый день, когда мы искренне к нему будем взывать».

Другая действенная молитва на удачу на иврите звучит следующим образом:

На русском языке молитва звучит следующим образом:

Самой сильной еврейской молитвой о здоровье считается молитва «Мешеберах». В Талмуде сказано, что если у кого-то в доме есть больной, то он должен пойти к мудрецу и обратиться к нему с просьбой, чтобы служитель Торы попросил Бога о выздоровлении близкого. Именно поэтому молитва «Мешербах» читается в синагоге по всем еврейским праздникам, а также по понедельникам, четвергам и субботам.

Сила молитвы о здоровье объясняется следующим:

 • Она читается в миньяне от имени всей еврейской общины, поэтому она обязательно будет услышана Богом;
 • Габай всегда когда читает эту молитву находится рядом со свитком Торы, который является священным предметом еврейского народа;
 • Человек, который заказывает молитву, дает обещание пожертвовать деньги на благотворительность и добрые дела.

В субботу слова молитвы звучат следующим образом:

Священные тексты на иврите, арамейском, греческом, латинском, коптском,
французском, английском, немецком, итальянском, церковно-славянском и русском языках.

Библейские тексты в подлинниках

  Библейские тексты на русском и церковно-славянском языках

  Подстрочные переводы Ветхозаветных текстов

   Подстрочные переводы Новозаветных текстов

   Молитва Господня «Отче наш»

    В случае, если аудиофайлы не проигрываются вашим браузером автоматически, сохраните их на своем компьютере, кликнув по ссылке правой клавишей мыши и выбрав пункт «Сохранить объект как. «, после чего откройте при помощи любой программы-аудиоплеера.

    Универсальный бесплатный плеер VLC, проигрывающий все аудио и видеоформаты, можно бесплатно скачать здесь.

    תלמוד ירושלמי Иерусалимский Талмуд (иврит)

    תלמוד בבלי Вавилонский Талмуд (иврит)

    Видео удалено.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Примечание: в связи с большим количеством переходов на сайт по поисковому запросу «Талмуд на русском» уточняю, что полноценного перевода Талмуда на русский язык не существует. Для изучения Талмуда по-прежнему обязательно знание иврита.

     שלחן ערוך‎. Шулхан Арух (иврит)

     Универсальный бесплатный плеер VLC, проигрывающий все аудио и видеоформаты, можно бесплатно скачать здесь.

     Материалы публикуются в некоммерческих религиозно-просветительских и научных целях на правах общественного достояния (public domain) или с указанием авторских прав. Все файлы доступны для бесплатного скачивания.

     Если pdf-файлы не открываются в вашем браузере, сохраните их на компьютере, кликнув по ссылке правой клавишей мыши и выбрав «Сохранить объект как. «. Затем откройте при помощи приложения Adobe Reader. Чтобы бесплатно скачать Adobe Reader, кликните на баннер.

     Подскажите, как научиться читать на иврите сидур (молитвенник), чтобы понять весь текст? Я уже умею хорошо читать на иврите, только мне трудно понимать перевод на иврите. М.

     Во-первых, нужно просто-напросто смотреть слова в словаре. Если Вам слово в словаре найти не удалось, попытайтесь найти корень слова — может быть, там выпал «слабый» нун, или йуд, или вов. Если это не помогло, советую сделать следующее: большинство слов и выражений в Сидуре взяты из Танаха — в основном, из книги Тэилим. Есть Сидуры, в которых указано, откуда взяты слова молитвы. Откройте первоисточник, пользуясь книгой Микроос Гдолос (сборник комментариев на Танах), и посмотрите комментарии. Комментарии Мецудас Цион и Мецудас Довид объясняют простое значение слов. Кроме того, есть Сидуры с переводом. Сидуры издательства Artscroll самые точные. Если Вы уже достигли определённого уровня понимания простого смысла, существует огромное количество книг, в которых разъясняется смысл молитв, например, Оцар а-Тфилос, Эарос а-Тфила и т.д.

     В любом случае, я бы не стал пытаться атаковать Сидур одним наскоком. Лучше всего выбрать несколько самых важных молитв, как, например, Шмонэ-эсрэ («Восемнадцать благословений»), и начать с них. Кроме того, каждый человек учится по-своему. Некоторым больше подходит сначала выучить теорию — грамматику, потом вызубрить слова, потом перевести. Другим легче учиться на примерах, и т.д. Здесь важно познать себя и не пытаться учиться скучным для Вас способом. Помните, главное — постоянство.

     Начинается месяц Элуль — особенное время в еврейском календаре

     Рав Элияу Ки-Тов,
     из цикла «Книга нашего наследия»

     В эту субботу читают главу Ръэ

     Вегетарианство — это по-еврейски?

     Евреи не едят свинину и креветки, потому что это вредно?

     Рав Моше Пантелят,
     из цикла «Уроки Пятикнижия — Ваикра»

     На человека, который водит машину, нарушая правила дорожного движения, и этим создает опасные ситуации на дорогах, можно пожаловаться в полицию

     Рав Шломо Гольдман,
     из цикла «Шмуэль»

     Всевышний дал законы, которые не могут быть исполнены?

     Всевышний справедлив, а люди — не всегда.

     Видео удалено.
     Видео (кликните для воспроизведения).

     Лекция, прочитанная на подпольном семинаре в Ленинграде в 1980 г.

     Заповеди, определяющие построение основ справедливости в обществе.

     Как поддержать существование мироздания?

     Мирьям Климовская,
     из цикла «Рассказы из жизни еврейских мудрецов»

     Почему нельзя устраивать состязания голубей?

     Опечатка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter

     Перепечатка материалов приветствуется с обязательной активной гиперссылкой на Toldot.ru
     после каждого процитированного материала

     Просмотр вами страниц сайта означает автоматическое согласие с нашей
     Политикой конфиденциальности и условиями хранения и обработки персональных данных
     Ссылку на ее актуальную версию всегда можно найти в футере сайта
     Согласен

     Мы просим евреев не пользоваться нашим сайтом в Шаббат и Еврейские праздники

     Отправляясь в путь, протяженностью не менее 4,5 км за пределы города или даже в более короткий путь по опасной местности, после пересечения городской черты произносят:

     יהי רצון מלפניך ד אלק»ינו ואלקי אבותינו, שתוליכנו לשלום ותצעידינו לשלום, ותדריכנו לשלום, ותגיענו למחוז חפצינו לחיים לשמחה ולשלום ( ואם בכוונתנו לחזור באותו יום אומרי ם ותחזירנו לשלום), ותצילנו מכף כל אויב ואורב ולסטים וחיות רעות בדרך ומכל מיני פורעניות המתרגשות לבוא לעולם, ותשלח ברכה בכל מעשה ידינו, ותתננו לחן ולחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו, ותשמע קול תחנונינו. כי אל שומע תפילה ותחנון אתה. ברוך אתה ד», שומע תפילה.

     Йеи рацон мильфанэха Адо-най Элоэйну вэ-Элоэй авотэйну, шэ-толихэйну лэ-шалом вэ-тацидэну лэ-шалом, вэ-тадрихэну ле-шалом, вэ-тагиэну ли-мхоз хефцэйну ле-хаим ле-симха у-лешалом ( и, если собираемся в тот же день вернуться назад, то добавляем вэ-тахзирэну лэ-шалом), вэ-тацилэну ми-каф коль ойев вэ-орэв у-листим вэ-хайот раот ба-дэрэх у-миколь минэй пуръанийот амитрагшот лаво лэ-олам, вэ-тишлах браха бэ-холь маасэ ядэйну , вэ-титнэну лэ-хэн у-лэ-хэсэд у-лэ-рахамим бэ-эйнэха у-вэ-эйнэй холь роэйну, вэ-тишма коль таханунэйну. Ки Эль шомэа тфила вэ-таханун Ата. Барух Ата Адо-най, шомэа тфила.

     Да будет Твоя воля, Ашем, наш Б-г и Б-г наших отцов, вести нас мирным путем, направить наши шаги мирной стезей, проложить нам благополучную дорогу и привести нас к цели нашего путешествия для жизни, радости и мира (и, если собираемся в тот же день вернуться назад, добавляем : и возвратить нас с миром), и избавить нас от рук всех недругов и от подстерегающих нас в засаде, от диких зверей и от рук разбойников, которые могут нам встретиться на пути, и от всех напастей, происходящих в мире. Пошли благословение на все дела наших рук и дай нам обрести милость, благоволение и милосердие в Твоих глазах и в глазах каждого, кто нас видит. И услышь голос нашей мольбы, ибо Ты — Б-г, внемлющий молитвам и мольбам. Благословен Ты, Ашем, слушающий молитву.

     Ум без любви делает человека хитрым

     Банальный вопрос: зачем молиться?
     Это разговор с Богом, общение, слова благодарности, просьбы.
     Но самое первое: если ты не молишься, это то же самое, что не думаешь.
     Всё что мы знаем — мы когда-то об этом думали. То, о чём мы не думали, для нас не существует. Поэтому молитва приводит в порядок наши мысли о Творце.

     Здесь приведён далеко не полный список молитв, но и это может показаться слишком много. Всё верно. Как одежда есть на всякий случай и разную одежду одевают по разному случаю, так и молитвы комбинируются на все случаи жизни. Некоторые молитвы принято читать утром, некоторые после еды, некоторые перед чтением Торы, некоторые на свадьбах, а некоторые на похоронах.

     Кто-то скептически относится к заранее составленным молитвам, придавая больше значения индивидуальным спонтанным отношениям с Богом. «Если я читаю с бумажки, это неискренне».
     Но секрет в том, что постепенно, со временем, молитвы входят внутрь, и становятся теперь искренними.

     Молиться можно и нужно как вместе, так и одному. Судя по Писанию, Бог рассматривает людей не только с индивидуальной стороны, но придаёт большое значение народу, общине, единству.
     Молитвы от Моше, от царя Давида, от раввинов подают нам пример и объединяют всех людей всех времён и поколений к одним целям.

     И ещё. По транслитерации этого сидура удобно учиться читать на иврите (справа налево)!

     © КИФА, 2010-2018

     Тот, кто отправляется в путь, должен читать дорожную молитву. В первый день по отправлении из дома эту молитву следует произнести в дороге, за пределами города. Желательно произнести ее стоя и, по возможности, громко вслух. В остальные дни пути до самого возвращения домой ее произносят утром (можно и в пределах города, в месте ночлега), при этом имя Б-га в конце молитвы не произносится.

     יְהִי רָצוֹן מִלְפָנֶיךָ יְ-יָ אֱ-לֹהֵינוּ וֵא-לֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ. שֶׁתּוֹלִיכֵנוּ לְשָׁלוֹם. וְתַצְעִידֵנוּ לְשָׁלוֹם. וְתַדְרִיכֵנוּ לְשָׁלוֹם. וְתִסְמְכֵנוּ לְשָׁלוֹם. וְתַגִּיעֵנוּ לִמְחוֹז חֶפְצֵנוּ לְחַיִּים וּלְשִׂמְחָה וּלְשָׁלוֹם. (ואם דעתו לחזור מיד אומר: וְתַחֲזִירֵנוּ לְשָׁלוֹם.) וְתַצִילֵנוּ מִכַּף כָּל-אוֹיֵב וְאוֹרֵב וְלִסְטִים וְחַיּוֹת רָעוֹת בַּדֶּרֶך. וּמִכָּל פֻּרְעָנִיּוֹת הַמִּתְרַגְּשׁוֹת וּבָאוֹת לָעוֹלָם. וְתִשְׁלַח בְּרָכָה בְּכָל מַעֲשֵׂה יָדֵינוּ. וְתִתְּנֵנִיּ (בל’ יחיד) לְחֵן וּלְחֶסֶד וּלְרַחֲמִים בְּעֵינֶיךָ וּבְעֵינֵי כָל רוֹאֵינוּ. וְתִגְמְלֵנוּ חֲסָדִים טוֹבִים. וְתִשְׁמַע קוֹל תְּפִלָּתֵינוּ. כִּי אַתָּה שׁוֹמֵעַ תְּפִלַת כָּל פֶּה: בָּרוּךְ אַתָּה יְ-יָ שׁוֹמֵעַ תְּפִלָה:

     Да будет воля Твоя, Б-г, Вс-сильный наш и Вс-сильный отцов наших, на то, чтоб Ты вел нас к миру1 и направлял шаги наши к миру и указывал нам путь к миру и поддерживал нас к миру и дал достичь нам нашей цели — к жизни, к радости и к миру (тот, кто собирается возвращаться незамедлительно, добавляет: и возвратил нас к миру). И избавь нас в этом пути от рук всякого врага и от засады и от разбойника и от злых зверей. И от всех несчастий, что, случается, приходят в этот мир. И пошли благословение всякому делу рук наших. И одели меня (в ед. числе) приязнью, милостью и милосердием в Твоих глазах и в глазах всех, кто нас видит. И одари нас доброй милостью. И внемли голосу молитв наших, ибо Ты внемлешь молитве любых уст. Благословен Ты, Б-г, внимающий молитве! (Во все дни путешествия, кроме первого, последнюю фразу произносят без упоминания имени Б-га: Благословен внимающий молитве!)

     Йе-и рацон милфанэха, Адо-най Эло-эйну Вэйло-эй авотэйну, шетолихэйну лешалом, вэтацъидэйну лешалом, вэтадрихэйну лешалом, вэтисмэхэйну лешалом, вэтагиэйну лимхоз хэфцейну лехаим улесимха улешалом (тот, кто собирается возвращаться незамедлительно, добавляет: вэтахзирэйну лешалом). Вэтацилейну микаф коль ойев вэорэв вэлистим вэхайот раот бадэрэх. Умиколь пуръонийот амитрагшот уваот леолам. Вэтишлах браха бэхоль маасэ йадэйну. Вэтитнэйни лехэйн улэхэсэд улэрахамим бэ-эйнэха увэ-эйнэй холь роэйну. Вэтигмэлэйну хасадим товим. Вэтишма коль тфилатэйну, ки Ата шомэа тфилат коль пэ. Барух Ата Адо-най шомэа тфила! (Во все дни путешествия, кроме первого, последнюю фразу произносят без упоминания имени Б-га: Барух шомэа тфила!)

     Выражение «к миру» (где предлог к имеет смысл не направления, а как в выражении «к лучшему») хоть и менее благозвучно и традиционно, чем «с миром», является калькой с выражения лешалом, используемого в молитве. Что соответствует сказанному в Шулхан-Арухе о том, что, желая отправляющемуся в дорогу удачного завершения пути, следует напутствовать его словами не бэшалом (буквально «с миром»), а лешалом.

     После того, как встали, умылись, но до того, как начать завтракать — произносят главную и самую первую из известных библейских молитв — «Шма Йисраэль» («Слушай Израиль» — перевод с библейского) Эта молитва — символ веры в Единого Творца и безоговорочного принятия на себя полной Его власти.

     Эль мелех нээман.

     אל מלך נאמן

     Следующую фразу произносят в полный голос, прикрыв глаза правой рукой и думая о том, что в ней сформулирована наша готовность принять абсолютную власть Бога.

     Шма Исраэль, Адонай ЭлоэйнуАдонай эхад!

     שמע ישראל, יהוה אלהינו יהוה אחד

     Произнося следующий отрывок, следует подумать о том, что мы принимаем заповедь любить Бога.

     Вэ-аhавта эт Адонай Элоэха бэ-холь левавха у-вэ-холь нафшеха, у-вэ-холь меодэха. Вэ-айу а-дварим а-эле, ашер Анохи мецавха а-йом аль левавэха, вэ-шинантам ле-ванэха, вэ-дибарта бам бэ-шивтэха бэ-вейтэха у-вэ-лехтэха ва-дэрэх, у-вэ-шохбэха, у-вэ-кумэха, у-кшартам лэ-от аль ядэха, вэ-айу летотафот бейн эйнэха у-хтавтам аль мезузот бейтэха у-ви-шеарэха.

     ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך, ובכל נשפך, ובכל מאדך: והיו הדברים האלה, אשר אנכי מצוך היום, על לבבך: ושננתם לבניך, ודברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך: וקשרתם לאות על ידך, והיו לטטפת בין עינך: וכתבתם על מזזות ביתך, ובשעריך:

     Тот, кто молится не в миньяне, начинает со слов:
     Произнося следующий отрывок, следует подумать о том, что мы принимаем все заповеди и признаем постулат о награде и наказании.
     Вэ-hайа , им шамоа тишмэу эль мицвотай, ашер Анохи мецавэ этхэм а-йом лэа h ава эт Адонай элоэйхэм у-лэовдо бэ-холь левавхэм у-вэ-холь нафшехэм вэ-натати мтар арцехэм бэ-ито, йорэ у-малькош, вэ-асафта дганэха, вэ-тирошха, вэ-иц h арэха, вэ-натати эсэв бэ-садха ли-вэ h эмтеха вэ-ахалта вэ-савъата, ишамру лахэм пэн-ифтэ левавхэм вэ-сартэм ва-авадтэм элоhим ахэрим вэ-иштахавитэм лаэм, вэ-хара аф Адонай бахэм, вэ-ацар эт а-шамаим вэ-ло иhие матар, вэ-а-адама ло титэн эт йевула, ва-авадтэм мээра ме-аль а-арэц а-това ашер Адонай нотэн лахэм. Вэ-самтэм эт дварай эле аль левавхэм вэ-аль нафшэхэм у-кшартэм отам лэ-от алъ йедхэм вэ-айу лэ-тотафот бейн эйнэйхэм, вэ-лимадтэм отам эт бнейхэм лэдабэр бам бэ-шивтэха бэ-вейтэха у-вэ-лехтэха ва-дэрех у-вэ-шохбэха у-вэ-кумэха, ухтавтам аль мезузот бейтэха у-ви-шеарэха. Лэ-маан ирбу йемэйхэм в-имэй внэйхэм аль hа-адама, ашер нишба Адонай ла-авотэйхэм латэт ла h эм к-имэй h а-шамайим аль ha -арэц.

     והיה , עם שמע תשמעו אל מצותי, אשר אנכי מצוה אתכם היום, לאהבה את יהוה אלהיהם ולעבדו, בכל לבבכם, ובכל נשפכם: ונתתי מטר ארצכם בעתו, יורה ומלקוש, ואספת דגנך ותירשך ויצהרך: ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת: השמרו לכם, פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלהים אחרים, והשתחוויתם להם: וחרה אף יהוה בכם, ועצר את השמים, ולא יהיה מטר,והאדמה לא תתן את יבולה, ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם: ושמתם את דברי אלה, על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אתם לאות על ידכם, והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את ביכם, לדבר בם בשבתך בביתך, ובלכתם בדרך, ובשכבך ובקומך: וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך: למען ירבו ימיכם וימי בניכם, על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם, כימי השמים על הארץ:

     Перед тем, как начать читать следующий отрывок, следует взять кисти цицит, которые до сих пор были в левой руке, обеими руками и целовать их каждый раз при произнесении слова «кисти», а так же в конце этого отрывка. Произнося слова «посмотрев на которые», надо провести кисти перед глазами.
     Вайомер Адонай эль Моше лэмор, дабэр эль бнэй Исраэль вэ-амарта алэйhэм, вэ-асу лаhэм цицит аль канфэй вигдейэм лэ-доротам, вэ-натну аль цицит а-канаф птиль тхэлет, вэ-айа лахэм лэ-цицит у-рэитэм ото у-зхартэм эт коль мицвот Адонай ва-аситэм отам, вэ-ло татуру ахарэй левавхэм вэ-ахарэй эйнэйхэм, ашер атэм зоним ахарэй h эм, лэ-маан тизкэру ва-аситэм эт коль мицвотай, ви- h йитем кдошим лэ-элоэйхэм, Ани Адонай элоэйхэм, ашер оцейти этхэм миэрэц Мицраим ли h йот лахэм л-эло h им, Ани Адонай элоэйхэм. Эмет.

     ויאמר יהוה את משה לאמר: דבר אל בני ישראל, ומרת אלהם, ועשו להם ציצת, על כנפי בגדיהם לדרתם, ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת: והיה לכם לציצת, וראיתם אתו, וזכרתם את כל מצות יהוה , ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זנים אחריהם: למען תזכרו, ועשיתם את כל מצותי, והייתם קדשים לאלהיכם: אני יהוה אלהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים, אני יהוה אלהיכם: אמת

     תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמים כן בארץ.

     את לחם חקנו תן לנו הים, וסלח לנו על חטאינו

     כפי שסולחימ גם אנחנו לחוטאים לנו.

     ואל תביאנו לידי נסיון, כי אם חלצנו מן הרע.

     Авину, шэбашамаим — Отец наш, на небесах
     Йиткадэш шимха — освятится Имя Твое
     Таво малькутэха — придет Царствие Твое
     Йеасэ рцонха — исполнится воля Твоя
     Кэбашамаим кэн баарэц — как на небе, также и на земле
     Эт лэхэм хукэйну — хлеб наш постоянный
     Тэн ляну hайом — дай нам сегодня
     Услях ляну аль хатаэйну — и прости нам долги наши
     Кмо шэсольхим гам анахну — как и мы прощаем
     Ле хотъим ляну — согрешающим против нас
     Вэаль твиэйну лиядэй нисайон — не дай нам впасть во власть искушения
     Ки им хальцэну мин hара — но сохрани нас от зла

     (Ки леха hамамлаха- потому что Твое Царство
     Вэhагвура — и сила
     Вэhатифъэрэт — и слава
     Леольмэй — олямим.
     Амэн — на веки веков. Аминь)

     Первую строку произносят, прикрыв глаза правой рукой:
     Шма Исраэль Адонай Элоэйну Адонай эхад.
     (Ашкеназское произношение: Шма Исроэйл Адойной Элой-эйну Адойной эход.)
     Слушай, Израиль: Господь – Бог наш, Господь один!
     Следующую строку произносят шепотом:
     Барух шем квод малхуто лэолам ваэд.
     (Борух шейм квойд малхусой лэойлом воэд)
     Благословенно славное имя царства Его во веки веков!

     Вэа-авта эт Адонай Элоэха бэхоль левавха увэхоль нафшеха, увэхоль меодэха. Вэайу адварим аэле, ашер Анохи мецавха айом аль левавэха, вэшинантам леванэха, вэдибарта бам бэшивтэха бэвейтэха увэлехтэха вадэрэх, увэшахбэха, увэкумэха, укшартам лэот аль ядэха, вэайу летотафот бейн эйнэха ухтавтам аль мезузот бейтэха увишеарэха.
     (Вэоавто эйс Адойной Элой-эхо, бэхол лэвовхо увэхол нафшехо увэхол мэойдэхо. Вэойу адворим оэйлэ, ашер онойхи мэцавхо айойм ал лэвовэхо. Вэшинантом лэвонэхо вэдибарто бом, бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо вадэрэх, увэшохбэхо увэкумэхо. Укшартом лэойс ал йодэхо, вэойу лэтойтофойс бэйн эйнэхо. Ухсавтом ал мэзузойс бэйсэхо, увишъорэхо.)
     Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем своим, и всей душою своей, и всем существом своим, и будут эти слова, которые я заповедал тебе сегодня, в сердце твоем, и повторяй их детям своим, и произноси их, сидя в доме своем, находясь в дороге, ложась и вставая; и повяжи их как знак на руку свою, и будут они знаками над глазами твоими, и напиши их на дверных косяках дома своего и на воротах своих.

     Друзья, сегодня мы хотим предложить вашему вниманию мессианский сидур — краткий сборник мессианских молитв на русском и иврите (с русской транскрипцией).

     В сидуре представлены следующие молитвы:

     • мессианский вариант древней молитвы «Амида»;
     • молитва благословения Торы;
     • Шаббатние молитвы и благословения;
     • Шма Исраэль;
     • 22-й Псалом, «Во время нужды»;
     • молитва «Отче наш»;
     • «Молитва освящения» по Ефесянам 3:14-21;
     • молитва «Благословен Грядущий» — «Барух Аба»;
     • несколько разных брахот, в том числе «Шегехеяну» и «Благословение Аарона».

     Изначально сидур был подготовлен мессианской общиной «Шавей Цион», г. Хайфа. Позже — оформлен и напечатан для использования на Шаббате и прочих служениях в Винницкой Еврейской Мессианской Общине.

     Совсем недавно компанией Appgress было разработано приложение на Android. Приложение, помимо молитв из мессианского сиддура, включает в себя указание пределов недельных глав Торы, с активной ссылкой на мессианские комментарии из цикла «777 секунд Торы», а также вкладку «Мессианские цитаты», ведущую на Инстаграм портала ieshua.org.

     Уверены, Вы найдёте приложение и сам сборник молитв полезными для себя и своей общины/церкви.

     Отзывы в комментариях и к приложению на странице в Google Play приветствуются!

     Разработчик — фирма Appgress. Молодая мессианская команда, которая занимается разработкой приложений на мобильные платформы, а также созданием веб-сайтов.

     Первую строку произносят, прикрыв глаза правой рукой:
     Шма Исраэль Адонай Элоэйну Адонай эхад.
     (Ашкеназское произношение: Шма Исроэйл Адойной Элой-эйну Адойной эход.)
     Слушай, Израиль: Господь – Бог наш, Господь один!
     Следующую строку произносят шепотом:
     Барух шем квод малхуто лэолам ваэд.
     (Борух шейм квойд малхусой лэойлом воэд)
     Благословенно славное имя царства Его во веки веков!

     Вэа-авта эт Адонай Элоэха бэхоль левавха увэхоль нафшеха, увэхоль меодэха. Вэайу адварим аэле, ашер Анохи мецавха айом аль левавэха, вэшинантам леванэха, вэдибарта бам бэшивтэха бэвейтэха увэлехтэха вадэрэх, увэшахбэха, увэкумэха, укшартам лэот аль ядэха, вэайу летотафот бейн эйнэха ухтавтам аль мезузот бейтэха увишеарэха.
     (Вэоавто эйс Адойной Элой-эхо, бэхол лэвовхо увэхол нафшехо увэхол мэойдэхо. Вэойу адворим оэйлэ, ашер онойхи мэцавхо айойм ал лэвовэхо. Вэшинантом лэвонэхо вэдибарто бом, бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо вадэрэх, увэшохбэхо увэкумэхо. Укшартом лэойс ал йодэхо, вэойу лэтойтофойс бэйн эйнэхо. Ухсавтом ал мэзузойс бэйсэхо, увишъорэхо.)
     Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем своим, и всей душою своей, и всем существом своим, и будут эти слова, которые я заповедал тебе сегодня, в сердце твоем, и повторяй их детям своим, и произноси их, сидя в доме своем, находясь в дороге, ложась и вставая; и повяжи их как знак на руку свою, и будут они знаками над глазами твоими, и напиши их на дверных косяках дома своего и на воротах своих.

     Учим молитву Отче наш на иврите:

     אבינו שבשמים
     Авину, шэбашамаим — Отец наш, на небесах

     יתקדש שמך
     Йиткадэш шимха — да святится Имя Твое

     תבוא מלכותך,
     Таво малькутэха — да придет Царствие Твое

     יעשה רצונך
     Йеасэ рцонха — да исполнится воля Твоя

     כבשמים כן בארץ.
     Кэбашамаим кэн баарэц — как на небе, также и на земле

     את לחם חקנו
     Эт лэхэм хукэйну — хлеб наш насущный

     תן לנו הים
     Тэн ляну hайом — дай нам сегодня

     וסלח לנו על חטאינו
     Услях ляну аль хатаэйну — и прости нам долги наши

     כפי שסולחימ גם אנחנו
     Кмо шэсольхим гам анахну — как и мы прощаем

     לחוטאים לנו.
     Ле хотъим ляну — согрешающим против нас

     ואל תביאנו לידי נסיון,
     Вэаль твиэйну лиядэй нисайон — не дай нам впасть во власть искушения

     כי אם חלצנו מן הרע
     Ки им хальцэну мин hара — но сохрани нас от зла

     Нет, не так )) В греческом стоит «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς», «о» — это относительное местоимение, которое просто означает слово «который».
     Вы же говорите про «ὁ ὤν». «ὤν» — как раз и означает «сущий», а «о» — в данном случае просто артикль, который может также быть относительным местоимением мужского рода 1го лица, ед. числа, чем он и является у Матфея.

     Проще говоря, намека на имя Бога тут нет. Там имеется просто «который» и не более того.

     «Сущий» как Тэнгри = Яхве сохранился в тюркских текстах (у кумано-кыпчаков, якутов и караимов), в том числе и в молитве «Отче наш». Якутский вариант молитвы передал в 1692 г. голландский путешественник Н. Витсеном (N. Witsen). Транскрипция записанная Н. Витсеном:

     Aibiit Bisene Mega Tagara Oer duqer, kirbejer Atïn Jena, kelega Atïn, Jena bologa, kognün, Jena, Jeme; Tagaraga isierge aspitin, bisenin koenatagini koeloe, bisaga ani, kebes bisaga, Jespitin bisenin kaitak bisigi kebesebit, jemaghterbitin bisenin kilerima bisigini aiga biisa bisigini abasintan olisin; Jena bar iraghtati küstaek Atin Boeka, Kirdikoe.

     Транскрипция Н.К. Витсена, исправленная О.Н. Бетлингком:

     Ajыыбыт бiciäнä мäңä Таңара ÿрдÿгäр кilбäjäр аатың äjiäнä, кäliäђä аатың äjiäнä буолуођа кöңÿlÿң äjiäнä äмiä Таңарађа i сiргä аспытын бiсiäнiн кÿннäтäђiнi кулу бiсiäхä аны, кäбiс бiсiäхä iäспiтiн бiсiäнiн, хаjтах бiсiгi кäбiсäбiт iäстäхтäрбiтiн бiсiäнiн кilläрiмä бiсiгiнi Ajыыга быысаа бiсiгiнi абаасыттан ол iсiн äjiäхä бар ыраахтађы кÿстääх аатың бука кiрдiк.

     Отче-наш /наш/ вечное/ небо/ в его высоте/ сияет/ твое имя/ твое/ приидет/ твое имя/ твое/ свершится/ твоя-воля/ твоя/ также/ на небе/ и/ на земле/ нашу пищу/ нашу/ дневную/ дай/ нам/ теперь,/ сними/ нам/ нашу-вину/ нашу,/ как/ мы/ прощаем/ наших должников/ наших/ не веди/ нас/ к греху, / избави/ нас/ от дьявола/ этого ради:/ твое/ существующее господство, /могущественно/ твое-имя, / совершенно/ истина.

     Продолжение 1
     В современных некоторых тюркских переводах «Отче наш» слово «Сущий/Тэнгри/Иегова» отсутствует, например в турецком: «Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın». А в азербайджанском, например, сохранено – «Olan»: «Göylәrdә olan Atamız».
     Есть ли связь между греческим словом «Тетраграмматон» (τετραγράμματον от греч. τετρα, «четыре», и γράμμα, «буква» означающее четырёхбуквенное непроизносимое имя Бога: ЯХВЕ (ЙОД-хе-вау-хе) и четырехбуквенным руническим именем Тэнгри записанным соответствующими знаками палеоиврита (тав-нун-реш-ЙОД) (о связях тюркского рунического и древнего арамейского ученые писали)? Имя Бога, как сокращенная часть тетраграмматона, в новозаветных книгах написанных на древнегреческом языке встречается 4 раза в составе слова «Аллилуйя»:

     греческий – Αλληλούϊα
     латинский — alleluia
     «халелу-Йа’х» (Откр. 19:1,3,4,6).

     В транскрипции: «халелу-Йа’х», что значит «Хвалите Йах».

     Иисус в Мат. 6:9 говорит: «да святится имя Твое». В Евр. 13:15 апостол говорит прославлять имя Его. И Христос, и апостолы в Новом Завете ссылаются на имя Бога и прославляют его. И в Откр. 19 четыре раза прославляется: «халелу-Йа’х». «Хвалите Йах». Имя – названо.

     «Йах» — יה
     Буквы йод (י) и хе (ה) – первые буквы ветхозаветного тетраграмматона – יהוה (ЯХВЕ).

     Выражение «халелу-Йа’х» встречается около 24 раз в древнееврейских рукописях Библии. Форма же сокращенного имени «Йах» (יה) в древнееврейском Писании встречается 50 раз, как отдельно стоящее слово.

     В караимском Символе Веры ТУВ ТААМ форма «халелу-Йа’х» записана как «Махтанъыз Тэнърини» и в других местах Ветхого Завета, например, Пс 115:18, 147:20, 146:10, 148:14; 1 Паралипоменон 16:36.

     Продолжение 2
     В самых старых древнегреческих вариантах Нового Завета вместо слова «Господь» (Kyrios) переписчики ставили сокращения — две буквы с горизонтальной чертой над ними: ΚΣ или ΘΣ. Те же самые искажения сделали переписчики Ветхого Завета с древнееврейского на греческий в Септуагинте (LXX). Но в оригинале сокращений быть не могло. В более старых копиях Септуагинты на месте этих двух букв стоит древнееврейский тетраграмматон еврейскими буквами. Абсолютно все рукописи Септуагинты до первого века н.э. содержат либо тетраграмматон еврейскими буквами, либо его греческую форму iao/Ἰαὼ («Scribal Practices» Эммануэль Тов, E.Tov).

     То есть в изначальном тексте Септуагинты стояло — ЯХВЕ, которое заменили сначала на ΚΣ. Это может означать, что во втором веке нашей эры тексты Септуагинты и Нового Завета были изменены в одном отношении: для замены имени Бога стал использоваться nomen sacrum – ΚΣ. Благодаря обильным рукописным свидетельствам LXX мы точно знаем, что в LXX это сокращение пришло на смену именно тетраграмматону или iaō. Рукописей Нового Завета первого века у нас нет, но поскольку в копиях Нового Завета и LXX второго века мы встречаем совершенно одинаковую замену, при этом мы также знаем, что до замены в LXX стоял именно тетраграмматон, логично заключить, что и в Новом Завете тоже был тетраграмматон. Этому вовсе не противоречит то, что ΚΣ может быть сокращением от Kyrios. Важно не то, что ΚΣ обозначало в умах людей второго века, а то, что стояло в тексте Нового Завета до ΚΣ (норвежский лингвист и гебраист Рольф Фурули).

     В новозаветной книге дважды: в Деяниях 2:16-21 и в книге Послания к Римлянам 10:13 стоит цитата из пророка Иолия (2:32): «кто призовет имя [Господне], спасется». У Иолия, в ветхозаветной книге, разумеется, стоит вместо слова «Господне» — тетраграмматон «ЯХВЕ».

     Ориген, Епифаний Кипрский, Иероним Стридонский, Феодорит Кирский дают транслитерацию слова ЯХВЕ в своих сочинениях, описывая нравы и обычаи иудеев как Ἰαὼ или Ἰὰ. По мнению караимского гебраиста Неемии Гордона, такие греческие транслитерации, как «Иа» и «Аиа», на самом деле могут транслитерировать не столько сам тетраграмматон, сколько его сокращенный вариант, состоящий из первой и последней буквы: (יה), как «Иа» и (איה), как «Аиа», в последнем варианте в начало могла быть добавлена протетическая буква «алеф» (א) для облегчения произношения. Самаритянское же произношение «Иаве» могло также произойти не от самого тетраграммтона, а от варианта замены табуированного имени на другое слово, в частности на Йафэ (יפה), что означает прекрасный, где средняя буква «Фей» (פ) согласно самаритянскому ивриту часто произносилась как «β», таким образом получалась греческая транслитерация, читаемая как «Иабе» или «Иаве» (Неемия Гордон «Произношение Имени»).

     Таким образом, мы видим, что в сохранившихся фрагментах тюркских текстов Ветхого и Нового Завета (у кумано-кыпчаков, якутов и караимов) сохранено единство Книги Бога и его имени – Тэнгри/Яхве.

     Молитвы на иврите с транскрипцией
     Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here