Текст молитвы лития

Подробное и точное описание: Текст молитвы лития - святые тексты собранные из всех уголков мира на одном сайте.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды.

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й, / сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, / я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, / иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, / упоко́й и ду́ши раб Твои́х, / я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, / Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

И ныне: Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, / моли́ спасти́ся душа́м их.

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, / но а́дову разруши́л еси́ си́лу, / и воскре́сл еси́, я́ко победитель, Христе́ Бо́же, / жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся, / и Твои́м апо́столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние.

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́, их) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю, я) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме: / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. Трижды.

И нам дарова́ живо́т ве́чный, / покланя́емся Его́ / тридне́вному Воскресе́нию.

И обращаемся к лежащим в могиле со словами: Христо́с воскре́се!

(Краткое заупокойное моление)

Иерей: Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Чте́ц: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́, и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́, и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Слава Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилуиа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Три́жды)

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся/ ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й,// сохраня́я их во блаже́нней жи́зни, я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди,/ иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются,// упоко́й ду́ши раб Твои́х, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Ты еси́ Бог, соше́дый во ад и у́зы окова́нных разреши́вый,// Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая,// моли́ спасти́ся душа́м их.

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о упокое́нии душ усо́пших рабо́в Бо́жиих (имярек), и о е́же прости́тися им вся́кому прегреше́нию во́льному же и нево́льному.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Я́ко да Госпо́дь Бог учини́т ду́ши их, иде́же пра́веднии упокоя́ются.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Ми́лости Бо́жия, Ца́рства Небе́снаго и оставле́ния грехо́в их, у Христа́, безсме́ртнаго Царя́ и Бо́га на́шего, про́сим.

Хор: Пода́й, Го́споди.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Иерей: Бо́же духо́в и вся́кия пло́ти, сме́рть попра́вый и диа́вола упраздни́вый, и живо́т миру Твоему́ дарова́вый: Сам, Го́споди, упоко́й ду́ши усо́пших раб Твои́х (имярек), в ме́сте све́тле, в ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, отню́дуже отбеже́ боле́знь, печа́ль и воздыха́ние. Вся́кое согреше́ние, соде́янное и́ми сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием, я́ко благи́й человеколю́бец Бог, прости́, я́ко несть челове́к, и́же жив бу́дет и не согреши́т. Ты бо Еди́н кроме́ греха́, пра́вда Твоя́ пра́вда во ве́ки, и сло́во Твое́ и́стина.

Читайте так же:  Молитва на счастье любовь

Возглас: Я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й усо́пших раб Твои́х (имярек), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и пресвяты́м и благи́м и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диакон: Прему́дрость.

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор: Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор: Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́.

Иере́й: Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй, воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, ду́ши от нас преста́вльшияся рабы Своея (имярек), в селе́ниих пра́ведных учини́т, в не́дрех Авраа́ма упоко́ит и с пра́ведными причте́т, и нас поми́лует, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Хор: Ами́нь.

Диакон: Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м (имярек), и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Хор: Ве́чная па́мять. (Трижды)

Ду́ши их по благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Заупокойная лития — особое моление установленое для поминовения усопших. По сути своей это сокращенная Панихида, читаемая в храмах, домах и на кладбищах, священнослужителями и мирянами. Данный текст — общеупотребительный, адаптирован для чтения мирянами дома и на кладбище.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й, / сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, / я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, / иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, / упоко́й и ду́ши раб Твои́х, / я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, / Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

И ныне: Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, / моли́ спасти́ся душа́м их.

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши: / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй, Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, ду́ши от нас преста́вльшихся рабо́в Свои́х [имярек], в селе́ниих пра́ведных учини́, в не́дрех Авраа́ма упоко́й и с пра́ведными сопричти, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. И абие: Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м [имярек], и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Поют: Ве́чная па́мять, трижды.

По традиции так же поют:

Ду́ши их во благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

М олитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.

П о молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. Трижды.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй, трижды. Слава, и ныне:

Господи, помилуй. (3) С лава, и ныне:

Читайте так же:  Молитва о рождении девочки Матроне

Отче наш, Иже еси на Небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.

Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу.

Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго водворится. Речет Господеви: заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися, оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоей тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое; Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою; на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя мое. Воззовет ко Мне, и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение мое.

Живущий помощью Всевышнего под кровом Бога небесного водворится. Скажет Господу: «Заступник мой Ты и прибежище моё, Бог мой и уповаю на Него». Ибо Он избавит тебя от сети ловцов и от вести тревожной. За плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями Его будешь надеяться, – как оружие окружит тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы, летящей днём; от опасности, во тьме блуждающей, от несчастья и демона полуденного. Падёт рядом с тобою тысяча, и десять тысяч справа от тебя, но к тебе не приблизятся. Только очами твоими посмотришь и воздаяние грешников увидишь. Ибо Ты, Господи, надежда моя! Всевышнего сделал ты прибежищем твоим. Не подступится к тебе зло, и бич не приблизится к шатру твоему, ибо Он Ангелам Своим заповедает о тебе сохранить тебя на всех путях твоих, – на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь и попирать будешь льва и дракона. «Ибо на Меня он уповал, и избавлю его, прикрою его, ибо он познал имя Моё. Призовёт Меня, и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долгоденствием исполню его и явлю ему спасение Моё».

С лава, и ныне: А ллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. Трижды.

С лава, и ныне: А ллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) И три поклона.

Со духи праведных скончавшихся, / душу раба Твоего [или рабы Твоея ] , Спасе, упокой, / сохраняя ю во блаженной жизни, / яже у Тебе, Человеколюбче.

Со духами праведных скончавшихся / душу раба Твоего [или: рабы Твоей ] , Спаситель, упокой / сохраняя её в блаженной жизни, / той, что у Тебя, Человеколюбец.

В покоищи Твоем, Господи, / идеже вси святии Твои упокоеваются, / упокой и душу раба Твоего [или рабы Твоея ] , яко един еси Человеколюбец.

В месте упокоения Твоем, Господи, / где все святые Твои обретают покой, / упокой и душу раба Твоего [или: рабы Твоей ] , / ибо Ты Один – Человеколюбец.

С лава: Ты еси Бог сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, / Сам и душу раба Твоего [или рабы Твоея ] упокой.

С лава: Ты – Бог наш, сошедший во ад / и муки узников прекративший, / Сам и душу раба Твоего [или: рабы Твоей ] упокой.

И ныне: Едина чистая и непорочная Дево, Бога без семене рождшая, / моли спастися души его [или ея ] .

И ныне: Единая чистая и непорочная Дева, / Бога во чреве носившая неизреченно, / ходатайствуй о спасении души раба Твоего [или: рабы Твоей ] .

Со святыми упокой, / Христе, душу раба Твоего [или рабы Твоея ] , / идеже несть болезнь, ни печаль, / ни воздыхание, / но жизнь безконечная.

Со святыми упокой, Христе, / душу раба Твоего [или: рабы Твоей ] , / там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, / но жизнь бесконечная.

Икос: Сам един еси безсмертный, / сотворивый и создавый человека: / земнии убо от земли создахомся, / и в землю туюжде пойдем, / якоже повелел еси, создавый мя и рекий ми: / яко земля еси, и в землю отыдеши: / аможе вси человецы пойдем, / надгробное рыдание творяще песнь: / аллилуия, аллилуия, аллилуия.

Икос: Ты Сам – один бессмертный, / сотворивший и создавший человека: / мы же, смертные, из земли были созданы, / и в ту же землю пойдем, / как повелел Ты, создав меня и сказав мне: / «Ты земля, и в землю отойдешь», / куда все мы, смертные, пойдем, / надгробное рыдание претворяя в песнь / «Аллилуия, аллилуия, аллилуия!»

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, / без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно Бога-Слово родившую, / истинную Богородицу – Тебя величаем.

Таже: Слава, и ныне: Господи, помилуй, трижды. Благослови.

С лава, и ныне: Г осподи, помилуй. (3) Благослови.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.

По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).
Читайте так же:  Молитва от деменции

Вечная ваша память, достоблаженнии отцы и братия наша, присно поминаемии. Трижды.

Вечная ваша память, достоблаженные и приснопамятные отцы и братья наши. (3)

Душа его [или ея ] во благих водворится, и память его [или ея ] в род и род.

Душа его [или: её ] среди благ водворится, и память его [или: её ] в род и род.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. Трижды.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (3)

Ничего лучшего или большего мы не можем сделать для усопших, чем молиться о них, поминая на Литургии. Это им всегда необходимо, особенно в те сорок дней, когда душа умершего следует по пути к вечным селениям. Тело тогда ничего не чувствует: оно не видит собравшихся близких, не обоняет запаха цветов, не слышит надгробных речей. Но душа чувствует молитвы, приносимые за нее, благодарна тем, кто их возносит, и духовно близка к ним. О, родные и близкие покойных! Делайте для них то, что нужно и что в ваших силах, используйте свои деньги не на внешнее украшение гроба и могилы, а на то, чтобы помочь нуждающимся, в память своих умерших близких, на Церкви, где за них возносятся молитвы. Будьте милосердны к усопшим, позаботьтесь об их душе. Тот же путь лежит и перед вами, и как нам тогда захочется, чтобы нас поминали в молитве! Будем же и сами милостивы к усопшим.

Го́споди, Бо́же, Влады́ка всего́ ми́ра ви́димого и неви́димого.
О т Твое́й Свято́й во́ли зави́сят все дни и ле́та мое́й жи́зни.
Б лагодарю́ Тебя́, премилосе́рдный О́тче, что Ты дозво́лил мне прожи́ть ещё оди́н год; зна́ю, что по греха́м мои́м я недосто́ин э́той ми́лости, но Ты ока́зываешь мне её по неизречённому человеколю́бию Твоему́.
П родли́ и ещё ми́лости Твои́ мне, гре́шному; продо́лжи жи́знь мою́ в доброде́тели, споко́йствии, в здра́вии, в ми́ре со все́ми сро́дниками и согла́сии со все́ми бли́жними.
П ода́й мне изоби́лие плодо́в земны́х и всё, что к удовлетворе́нию ну́ждам мои́м потре́бно.
Н аипа́че * же очи́сти со́весть мою́, укрепи́ меня́ на пути́ спасе́ния, что́бы я, сле́дуя по нему́, по́сле многоле́тней в ми́ре сем жи́зни, прейдя́ в жи́знь ве́чную, удосто́ился быть насле́дником Ца́рства Твоего́ небе́сного.
С ам, Го́споди, благослови́ начина́емый мно́ю год и все́ дни жи́зни мое́й.
А ми́нь.

Священник в епитрахили, скуфье или камилавке и диакон с кадильницею, поклонившись святому престолу, выходят из алтаря северной дверью в притвор и становятся лицом к алтарю.

Диакон в это время совершает каждение храма и молящихся, хор поет стихиры на литии (Минея, Триодь).

При соборном служении все сослужащие, в епитрахилях, выходят северной и южной дверями.

Стихиры на литии поются в следующем порядке: стихиры храму, стихиры святому, «Слава, и ныне», Богородичен. Богородичны стиховные содержатся в конце каждой Минеи вместе с догматиками.

Только праздничные стихиры (литийные, без стихир храма) поются на все двунадесятые праздники; их попразднства и отдания, случившиеся в воскресенье; воскресенье, совпавшее с предпразднством Рождества Христова, называемое Неделей святых отец; Недели (воскресенья) Фомино, жен-мироносиц и святых отцов Первого Вселенского Собора (325) — 7-я Неделя по Пасхе.

Ектении о разных нуждах молящихся.

Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое, посети мир Твой милостию и щедротами, возвыси рог христиан православных и низпосли на ны милости Твоя Богатыя: молитвами Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии: силою Честнаго и Животворящаго Креста: предстательствы честны΄х Небесных Сил безплотных: честнаго славнаго пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна: святых славных и всехвальных апостол: иже во святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго: иже во святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийскаго, чудотворца: святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей словенских: святых равноапостольных великаго князя Владимира и великия княгини Ольги; иже во святых отец наших, святителя Михаила, перваго митрополита Киевскаго; первосвятителей Московских и всея Руси: Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона; митрополитов Московских Филарета и Иннокентия; святителей имя рек (епархиальных): святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны (и святаго имя рек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святых: молим Тя, многомилостиве Господи, услыши нас, грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас.

Хор: Господи, помилуй (40 раз).

Диакон: Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем Святейшем Алексии, Патриархе Московском и всея Руси, о Господине нашем Преосвященнейшем епископе (имя рек) и о всем во Христе братстве нашем, и о всякой души христианстей, скорбящей же и озлобленней, милости Божия и помощи требующей: о покровении града сего и живущих в нем (или веси сея и живущих в ней; или святыя обители сея и живущих в ней); о мире и состоянии всего мира; о благостоянии святых Божиих Церквей: о спасении и помощи со тщанием и страхом Божиим труждающихся и служащих отец и братий наших: о оставльшихся и во отшествии сущих: о исцелении в немощех лежащих: о успении, ослабе, блаженней памяти и оставлении грехов всех преждеотшедших отец и братии наших, зде лежащих и повсюду, православных; о избавлении плененных, и о братиях наших во службах сущих, и о всех служащих и служивших во святем храме сем (аще во обители: во святей обители сей) рцем.

Хор: Господи, помилуй (50 раз).

Диакон: Еще молимся о еже сохранитися граду сему (или веси сей), и святому храму сему (аще во обители: святей обители сей), и всякому граду и стране от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани: о еже милостиву и благоуветливу быти благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратити всякий гнев, на ны движимый, и избавити ны от належащаго и праведнаго Своего прещения, и помиловати ны.

Хор: Господи, помилуй (трижды).

Диакон: Еще молимся, и о еже услышати Господу Богу глас моления нас, грешных, и помиловати нас.

Хор: Господи, помилуй (трижды).

Священник: Услыши ны, Боже, Спасителю наш, Упование всех концев земли и сущих в мори далече: и милостив, милостив буди, Владыко, о гресех наших и помилуй ны. Милостив бо и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Читайте так же:  Какую молитву читать перед чтением Евангелия

Диакон: Главы наша Господеви приклоним.

Все молящиеся приклоняют головы.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси, и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится: обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его; долготою дний исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Тропарь, глас 4-й:

Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ты еси Бог, сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Едина Чистая и непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душе его.

Седален, глас 5-й:

Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего, и сего всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая, яко Благ, прегрешения его вольная и невольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче.

Кондак, глас 8-й:

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя и рекий ми: яко земля еси, и в землю отъидеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (Трижды), благослови.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему (имя), и сотвори ему вечную память.

Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

После обычного начала и 90-го псалма: «Живый в помощи Вышняго…» Великая ектения «Миром Господу помолимся» с заупокойными прошениями, затем «Аллилуиа» со стихами, потом:

Тропарь, глас 8-й:

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй, и полезное всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Господи, души раб Твоих: на Тя бо упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тебе и стену и пристанище имамы, и Молитвенницу благоприятну к Богу, Егоже родила еси, Богородице Безневестная, верных спасение.

Тропари за упокой, глас 5-й

Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Святых лик обрете источник жизни и дверь райскую, да обрящу и аз путь покаянием, погибшее овча аз есмь, воззови мя, Спасе, и спаси мя.

Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Агнца Божия проповедавше и заклани бывше якоже агнцы, и к жизни нестареемей, святии; и присносущней преставльшеся: Того прилежно, мученицы, молите долгов разрешение нам даровати.

Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

В путь узкий хождшии прискорбный, вси в житии крест яко ярем вземшии и Мне последовавший верою, приидите насладитеся, ихже уготовах вам почестей и венцев небесных.

Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Образ есмь неизреченныя Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений, ущедри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием, и возжеленное Отечество подаждь ми, рая паки жителя мя сотворяя.

Читайте так же:  Джапа Иисусова молитва

Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Древле убо от не сущих создавый мя и образом Твоим Божественным почтый, преступлением же заповеди, паки мя возвративый в землю, от неяже взят бых, но еже по подобию возведи древнею добротою возобразитися.

Запев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Упокой, Боже, рабы Твоя и учини я в раи, идеже лицы святых, Господи, и праведницы сияют яко светила; усопшия рабы Твоя упокой, презирая их вся согрешения.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Трисиятельное Единаго Божества, благочестно поем вопиюще: Свят еси, Отче Безначальный, Собезначальный Сыне, и Божественный Душе; просвети нас, верою Тебе служащих, и вечнаго огня исхити.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Радуйся, Чистая, Бога плотию рождшая во спасение всех, Еюже род человеческий обрете спасение, Тобою да обрящем рай, Богородице Чистая, Благословенная!

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. ( Трижды)

Посем ектения: Паки и паки…

Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих ( имярек), и о еже простится им всякому прегрешению, вольному же и невольному.

Хор: Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.

Милости Божия, Царства Небеснаго, и оставления грехов их, у Христа Безсмертнаго Царя и Бога нашего просим.

Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый! Сам Господи, упокой души усопших рабов Твоих ( имярек), в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими, словом, или делом, или помышлением, яко Благий Человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты бо един, кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина.

Возглас: Яко Ты еси Воскресение, и Живот, и покой усопших рабов Твоих…

Седален, глас 5-й:

Покой, Спасе наш, с праведными рабы Твоя, и сия всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая яко Благ, прегрешения их, вольная и невольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

От Девы возсиявый миру, Христе Боже, сыны света Тою показавый, помилуй нас.

Ирмосы канона, глас 8:

Яко по суху пешешествовав Израиль, по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияше.

Катавасия: Воду прошед яко сушу, и египетскаго зла избежав, израильтянин вопияше:

Избавителю и Богу нашему поим.

Запевы: Покой, Господи, души усопших раб Твоих.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Несть свят, якоже Ты, Господи Боже мой, вознесый рог верных Твоих, Блаже, и утвердивый нас на камени исповедания Твоего.

Катавасия: Небеснаго круга Верхотворче, Господи, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, Едине Человеколюбче.

Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве.

Катавасия: Молитву пролию ко Господу, и Тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися, и живот мой аду приближися, и молюся яко Иона: от тли, Боже, возведи мя.

Кондак, глас 8-й: Со святыми упокой, Христе, душы раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Икос: Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека: земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Иерей: Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим.

Хор: Дуси и души праведных восхвалят Тя, Господи.

Бога человеком невозможно видети, на Него же не смеют чини ангельстии взирати: Тобою бо, Всечистая, явися человеком Слово воплощенно, Егоже величающе, с небесными вои Тя ублажаем.

Катавасия: Ужасеся о сем небо, и земли удивишася концы, яко Бог явися человеком плотски, и чрево Твое бысть пространнейшее небес. Тем Тя, Богородицу, ангелов и человек чиноначалия величают.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Тропари, глас 4-й: Со духи праведных скончавшихся души раб Твоих, Спасе, упокой, сохраняя их во блаженней жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и души раб Твоих, яко Един еси Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ты еси Бог, сошедый во ад и узы окованных разрешивый, Сам и души раб Твоих упокой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семене рождшая, моли спастися душам их.

Посем ектения: Помилуй нас, Боже…

Отпуст и возглашение иерея или диакона:

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим (имярек) и сотвори им вечную память.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Хор: Вечная память. ( Трижды)

Текст молитвы лития
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here