Живущий под кровом всевышнего под сенью всемогущего покоится молитва

Подробное и точное описание: Живущий под кровом всевышнего под сенью всемогущего покоится молитва - святые тексты собранные из всех уголков мира на одном сайте.

Хвалебная песнь Давида (Псалом 90) (исполнитель: Молитва )

Используйте ВКонтакте, Одноклассники или Facebook, чтобы связаться с друзьями и активизировать участников вашей социальной сети.

Войти через ВКонтакте Войти через Одноклассники Войти через Facebook Войти, используя логин и пароль на Tekstovoi.ru

Молитва (исполнитель: Живущие под кровом Всевышнего )

Используйте ВКонтакте, Одноклассники или Facebook, чтобы связаться с друзьями и активизировать участников вашей социальной сети.

Войти через ВКонтакте Войти через Одноклассники Войти через Facebook Войти, используя логин и пароль на Tekstovoi.ru

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся, рече́т Го́сподеви: Засту́пник мо́й еси́ и Прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна: плещма́ Свои́ма осени́т тя́, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни́, от ве́щи во тме́ преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́ : я́ко А́нгелом свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. Я́ко на Мя́ упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне́, и услы́шу его́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Перевод: Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Господь – упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое». 2

О, ди́вный чудоде́йственною си́лою четвероконе́чный и трисоста́вный Кре́ст Христо́в! У подно́жия твоего́ во пра́х распросте́ртый, поклоня́юся ти́, честно́е Дре́во, отгоня́ющее от на́с вся́кое де́монское стреля́ние и освобожда́ющее на́с от все́х бе́д, скорбе́й и напа́стей. Ты́ бо еси́ Дре́во жи́зни, ты́ еси́ очище́ние возду́ха, освяще́ние свята́го хра́ма, огражде́ние на́шего жили́ща, охране́ние одра́ моего́, просвеще́ние ума́ моего́, се́рдца и все́х мои́х чу́вств. Твое́ свято́е зна́мение огражда́ет мя́ со дня́ моего́ креще́ния, оно́ со мно́ю и на мне́, во вся́ дни́ живота́ моего́, на су́ше и на вода́х, оно́ же сопровожда́ть мя́ бу́дет до моги́лы, осени́т и пра́х мо́й, оно́ бо, свято́е зна́мение чудоде́йственнаго Креста́ Госпо́дня, возвести́т все́й вселе́нной о часе́ всео́бщаго воскресе́ния ме́ртвых и после́дняго стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Бо́жия.
О, Кре́сте Всечестны́й! Осене́нием твои́м вразуми́, научи́ и благослови́ мя, недосто́йнаго, всегда́ несомне́нно ве́рующаго в непобеди́мую си́лу твою́, огради́ мя от вся́каго врага́ и супоста́та, исцели́ вся́ неду́ги моя́ душе́вныя и теле́сныя.
Г о́споди, Иису́се Христе́ Сы́не Бо́жий! Си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Твоего́ поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго. Ами́нь.

Бо́г на́м Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех обре́тших ны́ зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ смуща́ется земля́, и прелага́ются го́ры в сердца́ морска́я. Возшуме́ша и смято́шася во́ды и́х, смято́шася го́ры кре́постию Его́. Ре́чная устремле́ния веселя́т гра́д Бо́жий: освяти́л е́сть селе́ние Свое́ Вы́шний. Бо́г посреде́ его́, и не подви́жится: помо́жет ему́ Бо́г у́тро зау́тра. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ гла́с Сво́й Вы́шний, подви́жеся земля́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же положи́ чудеса́ на земли́: отъе́мля бра́ни до коне́ц земли́, лу́к сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко А́з е́смь Бо́г: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на земли́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль.

Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы; двинулись царства: [Всевышний] дал глас Свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, – какие произвел Он опустошения на земле: прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что Я – Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова. 2

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, (исполнитель: Молитва )

Используйте ВКонтакте, Одноклассники или Facebook, чтобы связаться с друзьями и активизировать участников вашей социальной сети.

Войти через ВКонтакте Войти через Одноклассники Войти через Facebook Войти, используя логин и пароль на Tekstovoi.ru
Читайте так же:  Молитва за папу умершего

Слушать онлайн или читать текст молитвы Псалом 90 на русском языке. Молитва Псалом 90 — очень сильная молитва от попадания под дурное влияние самого разного проявления!

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходяшия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Господь — упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое

Псалмы считаются очень сильными молитвами, так как, представляют собой словосложения людей (стоящих в первом ряду), поверивших Богу, последовавших за Ним, просвещенных Святым Духом. Они как Ангелы Божии среди язычников, которых избрал Сам Бог. Через них Он явил Свое Величие и Славу народу жестокому и упрямому во зле, то есть, евреям.

Мощь псалма 90 или «Живый в помощи Вышняго» заключается не только в словах, но зависит от веры, обращающегося к Могущему Все. Смысл текста можно свести к следующему: кто доверяет, надеется, уповает на Бога, тот получает просимое, всегда имеет Его защиту. Возлюбивший Имя Господне – будет долголетен и прославлен. И автор перечисляет виды помощи, получаемые верующим.

Самые часто употребляемые и любимые псалмы, это – 50 (покаянный) и 90 (хвалебный и защищающий от всех бед). Последний входит в чтение 6 часа, упоминается на погребении и панихидах. Православные давно убедились, что «Живый в помощи» помогает в самых опасных ситуациях. Известно: на войне нет неверующих, ибо смерть стоит за спиной, поэтому текст молитвы:

    либо учили наизусть; либо зашивали в гимнастерку; либо носили с собой и регулярно читали, прося защиты у Бога.

И получали ее. Есть много историй, когда по словам молитвы, освобождались из лап «костлявой старухи». Нередко люди носили ленточку (поясок) с текстом 90 Песни, веря, что имеют защиту (бес не приблизится), как от креста Господня (особенно, когда крестик носить запрещали).

Чтение этого псалма обязательно входит в Правило (состоящее из 3 – 4 молитв), читаемое в самых тяжелых ситуациях, когда вся надежда возлагается на Бога. Например, в любых трудностях постоянно произносят, пока положение не выправится, такие молитвы:

Примечание: Псалом 50/26 читают, когда грозит смертельная опасность. Например, бомбят населенный пункт, враг приближается к жилью, за человека, находящегося в горячей точке. Или за попавших в тюрьму, на чужбину (плен), чтобы над ними не издевались, и не глумились жестокие люди.

Эта молитва универсальная, поэтому читается верующими в любой затруднительной ситуации. Если ознакомиться не просто с переводом текста на русский язык, а с толкованием, станет понятно: всегда и везде человек находится под покровительством Божиим. Это значит, что ничего страшного не случится с тем, кто регулярно обращается к защите Небесных Сил. Когда прибегают к «Живый в помощи»:
    При любых угрозах со стороны злых людей. Если преследуют страхи, кошмарные сны, наведена порча, сглаз, проклятие. Пс. 90, вместе с молитвой «Да воскреснет Бог», оградит от всякой нечисти. Когда одолевает лень или иные страсти, мешающие в делах. Чтобы не попасть под дурное влияние (наркоманов, алкоголиков, распутников и пр.). От нападения врагов, при защите жилья от разорения, от издевательств. Если грозит смерть (при отравлении, эпидемии, от неизвестных причин, при гнойных воспалениях, от радиации) и мн. др.

Примечание: Лучше всего выучить молитву наизусть. Причем, узнав ее смысл, легче запомнить и читать на старославянском. Поверьте, вы полюбите эти слова. Они льются, как песня: сами рождаются и восстанавливаются в уме. Утверждаю это из собственного опыта: современный перевод, какой-то корявый. Традиционный – сам с языка просится, и когда необходимо, легко читается по памяти.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Псалом № 90 (со Славой) слушать:

Среди исследователей считается, что текст этого псалма, который начинается со слов «Живый в помощи», были составлены царем Давидом по поводу спасения от трехдневной моровой язвы поэтому его еще называют хвалебной песнью Давида. В этом поучительном псалме пророк поучает, что вера в Бога является лучшей защитой от всякого зла и от бесовских нападок. Любящие своим сердцем Бога и уповающие на Его защиту, могут не бояться различных опасностей.

Девяностый псалом — очень сильная молитва о помощи, которая, исходя из многовекового опыта, поможет оградить от любых неприятностей и зла. Он — «как сильное оружие на демонов,90-й псалом испытан многими поколениями христиан» (иеромонах Иов (Гумеров).

Даже слова сатаны, во время искушений Спасителя, доказывают нам, насколько действенны против него слова 90-го псалма. После Своего Крещения, Господь Иисус Христос на сорок дней удалился в пустыню для молитв и там Спасителя начал искушать диавол. Одним из искушений было:если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано:

Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» (Мф.4:6).

«Ангелам своим…» — это слова из девяносто псалма и, сатана вряд ли бы их повторил, если бы они не были настолько сильны в борьбе с ним.

Пс.90:1-2 Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится, речет Господеви: заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него.
Живый в помощи Вышняго — кто надеется и уповает на помощь Всевышнего, тому Он и будет покровительствовать. Верующий в Господа говорит Господу: Ты заступник мой и прибежище мое: Бог мой, я буду надеяться на Него.
В этом стихе идет речь о преданности человека воле Божией, надежде на Его защиту и поэтому, на спокойствие и уверенность в своей безопасности.

Пс.90:3-4 Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна: плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина его.
Господь Бог избавляет от любых сетей , от всякого зла, которые могут привести в смятение (от словесе мятежна). Он прикроет тебя от бед (плещма Своима осенит тя) и даст ощущение спокойствия и безопасности (и под криле его надеешися).
Истина Божия окружит тебя со всех сторон и будет, как оружие. Истина здесь — это верность Господу, Он обещает Свою помощь , и те, кто хотят ее получить, обязательно получают.

Пс.90:5-6 Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща и беса полуденнаго.
Ночная тьма — это образ страхов, опасности. Псалмопевец убеждает человека, что тому, кто находится под Божией охраной, не нужно бояться ни ночных страхов, ни стрел «летящия во дни«. Ты будешь огражден от всякой (неприязненной) вещи, которые бывают по ночам (во тме преходящия), и от разных случайностей, неожиданностях при «встречах» (от сряща, т.е. от того, что происходит нечаянно), от злых духов, которые могут напасть и в полдень (среди бела дня).

Пс.90:7-8 Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится: обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши.и еси.
Если с одной стороны нападает тысяча врагов а с другой – десять тысяч (или больше), то и в этом случае они не смогут приблизиться к тебе. Они не причинят тебе никакого вреда и ты сам, своими глазами, увидишь, как Господь накажет их за это (обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши).
В библейской истории описывается, как Иудейский царь Езекия, будучи окружен неприятелем, возопил ко Господу Богу и получил от Него защиту — 185 тыс. войско ассирян было поражено в одну ночь (2Пар.32).

Пс.90:9 Яко Ты, Господи, упование мое: Вышняго положил еси прибежище твое.
Ты, Господи, вся моя надежда и опора (яко ты, Господи, упование мое), говорит псалмопевец. Одного Всевышнего выбрал ты (положил еси) прибежищем твоим.

Но, даже невзирая на столь большие опасности, которые символизируют эти животные, человек, находящийся под Божией защитой, отразит нападения любых врагов и победит самое ужаснейшее зло.

Пс.90:14-16 Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его: долготою дний исполню его и явлю ему спасение Мое.
Далее пророк говорит от лица Бога: после того, как человек стал надеяться на Меня (яко на Мя упова), то Я избавлю его и укрою от бед и опасностей. А за то, что он начал верить Мне (яко позна имя Мое), я не оставлю его без защиты. И, если человека постигнет какая-либо неприятность, Я буду рядом с ним в этой беде (с ним есмь в скорби), избавлю его (изму его) от нее, и даже прославлю его. Т.е. даже тяжелые обстоятельства Господь превратит в благополучие и славу.
Долготою дний исполню его — верующий и любящий Бога, получит в награду долгую жизнь на земле и и блаженство жизни будущего века.
Псалом «Живый в помощи» наиболее популярен среди верующих, его чаще всего ищут в интернете. Очень полезно выучить этот псалом наизусть и читать его перед всяким важным делом.

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится. Это потрясающее утверждение, конечно же, является первым стихом 90-го Псалма, который мы с Глорией любим уже много лет. Я изучал его, цитировал его, исповедовал его, молился им, восклицал его и даже иногда выкрикивал перед престолом благодати.

Однако он взрывается внутри меня одним откровением за другим с того времени, как я начал молиться им каждый день за Вас и всех других наших Партнёров. Позвольте мне провести Вас через этот сильный псалом и поделиться некоторыми откровениями, которые я получил из него.

Посмотрите 1-ый стих: «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится». Заметьте, что безопасное для нас место — в тени Божьей. Это означает, что Он больше нас. Он достаточно велик, чтобы покрыть тенью всё Тело Христово. Где бы Вы ни находились, Вам надо всего лишь оглянуться, взглянуть вверх — и Он там!
Он всегда там!

Прежде чем мы рассмотрим остальные стихи, припомните, что сказал Иисус в Евангелии от Матфея 10:32: «Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным». Далее в Евангелии от Луки 12:8 Он сказал: «Всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими «. То, что Вы говорите здесь, на земле, заставляет сверхъестественным образом происходить на небе.

Ничего удивительного, что Псалом 90:2 начинается со слова «говорит!»
2 Говорит Господу: «прибежище моё и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»
3 Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы.
4 Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение -истина Его.
5 Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днём,
6 Язвы, ходящей в мраке, заразы, опустошающей в полдень.
7 Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится.
8 Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым.
9 Ибо ты сказал: «Господь — упование моё»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим.
10 Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему.
11 Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе -охранять тебя на всех путях твоих.
12 На руках понесут тебя, да не преткнёшься о камень ногою твоею.
13 На аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона.
14 «3а то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Моё.
15 Воззовёт ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его, и прославлю его;
16 Долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Моё».

Заметьте, 2-ой стих является нашим исповеданием. Если мы не хотим говорить или не скажем это, тогда остальная часть псалма никогда для нас не сработает, поскольку Иисус является Первосвященником нашего исповедания. Его исповедание приходит в ответ на наше (Послание к Евреям 3:1).
Всё, что нам нужно сделать, — это сказать: «Он — моё прибежище. Он — моя защита. Он — мой Бог. На Него я уповаю».
Затем в 3-ем стихе сразу же начинает говорить Иисус: «Он [Бог Отец] избавит тебя. » Далее он продолжает Своё исповедание перед Отцом о нас в ответ на наше исповедание перед людьми о Нём.
В 11-ом и 12-ом стихах Иисус исповедует перед Отцом служение ангелов и каковы их обязанности по отношению к тем из нас, кто «говорит Господу».
Если Вас это недостаточно захватывает, посмотрите 14-ый стих. Теперь Отец говорит в ответ на исповедание Иисуса перед Ним:

За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Моё. Воззовёт ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его, и прославлю его; Долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Моё.

Видео удалено.
Хвалебная песнь Давида. Не надписан у евреев.
1 Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. 1 Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,
2 Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. 2 говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»
3 Яко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, 3 Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы,
4 плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его. 4 за плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями Его будешь надеяться, – как оружие окружит тебя истина Его.
5 Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, 5 Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем,
6 от ве́щи во тме преходя́шия, от сря́ща, и бе́са полу́деннаго. 6 язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.
7 Паде́т от страны́ Твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю Тебе́, к Тебе́ же не прибли́жится,
Видео (кликните для воспроизведения).

Я говорю Господу: Он — моё прибежище. Он — моя защита. Он — мой Бог. На Него я уповаю.
Мы с Глорией любим вас всё больше с каждым разом, когда молимся за Вас.
ИИСУС — ГОСПОДЬ!

В Библии сказано, что всякий призвавший имя Господа будет спасен. В молитвах мы говорим: «…Да святится имя Твое…». В православии встречаются и христианская молитва Всевышнему, и молитва Господу,- но ведь, ни Господь, ни Всевышний, ни Бог, ни Создатель не являются именем. Исчезновение имени случилось несколько веков назад, еще до явления Христа. Одной из заповедей Божьих, провозглашенных на священной синайской горе, была заповедь об имени. Сказано,- не употребляй имени Господа напрасно. Всякий имел трепет перед произнесением имени Бога. Писари при переписке священных текстов, Его имя наносили особыми чернилами. Фарисеи постепенно уверили еврейский народ, что имя Всевышнего должно быть секретным, чтобы не допустить гнева за напрасное упоминание. Лучше сохранить его в проверенном месте, среди священников храма, чем допустить гнев — так говорили они. К моменту, когда святые писания с еврейского переводились на греческий язык, имя Бога уже было изъято. Но именно в таком виде святые писания и стали известны всему миру.

В священном писании описано многих случаев, когда люди чудотворной молитвой Всевышнему просили его об излечении и получали его. Это свидетельствует о том, что благодать Господа исходит на тех, кто просит. Просить нужно смиренной молитвой, понимая, что Всевышнему наперед известны все наши нужды и прошения. Но это не значит, что раз Господь все знает, то и молиться не о чем. Это не так. И одним из лучших способов общения с Богом является самостоятельная молитва, прославляющая Всевышнего, в которой мы восхваляем его и благодарим за то, что у нас уже есть. Не смотря на то, что у Господа все заранее предрешено, в случае усердной молитвы он может изменить свое решение. Как, например, в случае с женщиной-хананеянкой. Хоть женщина и была другой веры, но видя исцеления людей обращавшихся с просьбами к Христу, она тоже осмелилась просить Иисуса. Просила она об исцелении для дочери. Он ей отказал, но она своими молитвами смогла изменить его решение, и сын Божий выполнил ее просьбу.

Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Бога небесного покоится,
Скажет Господу ты защита моя прибежище мое На тебя уповаю.
Избавит он тебя от сети ловца и от язвы гибельной тысяча пойдет подле тебя
десять тысяч отдеснуют, но к тебе не приблизятся ибо заповедает он ангелам своим
охранять тебя на всех путях твоих и понесут тебя на руках Перьями своими осенит тебя
И под крылами его будешь ты безопасен Щит и ограждение — истина Его.
Только смотреть будешь очами своими и видеть возмездие нечестивым на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона.

Олег пишет: Прокоментируйте, пожалуйста, обетования данные Богом в Псалме 90 о защите Божьей и то, что мы знаем о мученической смерти Стефана, апостолов, и многих верующих сегодня. С одной стороны ничего с тобой не случится, а с другой — смерть не от долготы дней.

Мир вам, Олег!

Список мучеников надо начинать именем Христа, не так ли? ХРИСТОС, Стефан, апостолы, и далее – огромное количество верующих, растерзанных львами на аренах римских амфитеатров, забитых камнями, сожжёных на кострах инквизиции и т.д. Впрочем сюда же надо добавит всех истинных пророков Божиих, которые тоже были либо в пренебрежении, либо побиты камнями. «да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира , от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом» (Лук.11:50-51).

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу:»прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»

Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его.

Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящейво мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча идесять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты [сказал]:»Господь — упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона.

«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое».

Основная мысль псалма такова: всякий ходящий с Богом и пред Богом, не подвергнется ничему, что предназначено для грешников.

Псалом содержит в себе, как минимум, три уровня смысла.

Первый уровень – тот, который видит каждый человек. Назовём его «ветхозаветным». Именно во времена ветхого завета, который Всевышний заключил со Своим народом, слова этого псалма должны были исполняться буквально и, кстати, на примерах ветхозаветных историй мы видим, что как только человек или народ начинали полностью полагаться на силу и мудрость, защиту и спасение Божии, они сразу же начинали побеждать и процветать. Как только отклонялись из-под водительства Всевышнего, сразу оказывались у порога проблем.

Второй уровень – это пророчество о Мессии. Помните, когда сатана искушал Иисуса в пустыне, он предложил Сыну Божьему сброситься с крыла храма? Какими словами он искушал Иисуса?

«и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» (Матф.4:6). Что читаем в Пс.90:11-12? «Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею» . Оказывается, сатана хорошо подкован в знании Писания! И уж точно он знал продолжение псалма: «руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона». Знал, но не понёс Иисуса к гнезду аспида или василиска. Почему? Потмоу что эти стори были пророческими относительно самого сатаны. Что это за аспид и василиск?

И то и другое – змеи, ядовитые змеи. И тут вспоминается Быт.3:1 « Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене. » и так же вспоминается Быт.3:15 «и вражду положу между тобою (* змей ) и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» .

Снова читаем псалом: «да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь» . Это пророчество, сбывшееся во Христе! Он всю Свою жизнь попирал сатану, не давая ему ни малейшего шанса овладеть Его сердцем. А когда римские войны подняли крест с распятым на нём Иисусом и вонзили его в каменное углубление Голгофы, прозвучал финальный аккорд пророчества: Мессия поразил змея (сатану) в голову, полностью попрал его! Смерть Христа стала Его победой над сатаной. Знаете, как переводится слово Голгофа? «Место черепа». Крест с распятым на нём Господом Жизни образно был вонзён в самый череп змея! Да змей ужалил Господа и Ему пришлось умереть, но змей не смог удержать Его в могиле, потому что праведность и святость Иисуса Христа попрала родоначальнака смерти!

«попирать будешь льва и дракона» Что мы знаем о льве в образах Библии? Одно из значений этот слова находится в 1Пет.5:8 « Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» . Что мы знаем о драконе? «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали [против них], но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною , обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» ( Откр.12:7-9).

Таким образом, перед нами картина полной победы Христа над сатаной, в каком бы образе он ни явился: «на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона».

Каким же Христос смог одержать победу над сатаной? Своими добровольными мучениями в этом страшном мире греха, свой смертью! И это был единственный путь: умереть Самому вместо нас, тех, кто грешил и по закону должен умереть.

«как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр.2:14-15).

Иисус был единственный на земле Человек, который мог надеяться на воскрешение, поэтому именно Ему нужно было вкусить вторую смерть за всех и для всех, кто захочет быть спасённым от неё для Вечности. Человек Иисус так любил Отца, так доверял Ему, что никогда ничего не делал от Себя, никогда не нарушил ни одну заповедь Отца, поэтому в псалме сказано: «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое».

Всю Свою человеческую жизнь Иисус прожил «под кровом Всевышнего» , всею Своею жизнью утверждая: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Поэтому до тех пор, пока не пришёл Его час исполнить последнее самое страшное поручение Отца, Иисус постоянно испытывал на Себе слова рассматриваемого нами псалма: «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень». Ведь согласитесь, что за три с половиной года постояных переходов с места на место, когда Ему негде было даже голову приклонить, когда Его то и дело пытались побить камнями или арестовать, Он всё равно был свободен, здоров и полон сил, совершая Своё дело пропроведи Евангелия. Как бы мир ни мучил Его, за всю Его жизнь Его не коснулось ничего из того, что было бы наказанием за грех.

А обещание «избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое» относится уже к воскресшему Иисусу.

Третий уровень смысла рассматриваемого псалма – это пророчество о каждом человеке, вступившем в Новый Завет. Принявший Христа должен хорошо понимать, что Царствие, которое Бог сейчас строит на этой земле, народ, который Он собирает для Себя, – это Царствие, этот народ не от мира сего (Иоан.18:36). Поэтому мир ненавидит и то, и другое, как сатана ненавидит Христа. Поэтому каждый, вступивший в завет с Господом при Голгофской жертве, оказывается подобным Христу, а значит, становится врагом миру и над ним начинают сбываться слова Спасителя:

(Иоан.15:20) «Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше».

Давайте ещё раз медленно прочитаем псалом.

«Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен»

Бог – наше прибежище и защита, но от чего?

сеть ловца , в терминах Библии, — это служние чужим богам (Исх.23:33), чуждые истине, нечистивые мысли и действия (Пс.118:110; Прит.12:12; Прит.20:25), наша и чужая глупость, лесть (Прит.18:7; Прит.29:5), бедственное время, когда не знаешь, что происходит (Еккл.9:12)

гибельная язва , в терминах Библии, — это греховное состояние человека и человечества (Ис.1:3-6) и наказание Божие, которое человек навлекает на себя, возлюбив грех более правдности (Исх.12:13; Откр.16:21; Откр.18:4)

Получается, что тот, кто находится под кровом Всевышнего, отделён от возможных согрешений и от главного наказания за грех – смерти. Под крыльями Всевышнего человек будет безопасен, т.к. сможет избегать главной опасности этого мира – греха.

Матф.23:37 «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья , и вы не захотели!»

Бог обещает , что грех уже не будет командовать человеком, который скрылся под крыльями Всевышнего. А почему? Потому Его крылья, образно говоря, – это истина. «щит и ограждение — истина Его» . Там, под кровом Всемогущего, человек может познать Истину: «и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан.8:32). Нам дано обещание , что мы будем свободными от сетей ловца и гибельной язвы! от греха!

«Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым». Это обещание .

1) . о том, что всякий, доверивший свою жизнь Христу, сможет исполнить своё предназначение в этом мире тьмы;

2) . о времени перед вторым пришествие Христа, когда начнут изливаться наказания на этот мир. Христовы последователи устоят в это страшное время (Откр.6, 14 и 15 главы, например). Да, многие из них погибнут, но ведь это будет лишь физической смертью, ведь мы знаем, что верующие уже унаследовали жизнь в Вечности (Матф.10:28; Матф.19:29; Иоан.3:15). Верующие уже имеют жизнь вечную: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную» (Иоан.3:36) «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Иоан.6:47).

Поэтому перед нами строки, которые обещают нам, что что бы ни случилось, как бы нам ни пришлось страдать, какие бы испытания ни выпали на нашу долю, мы их не убоимся , но исполним поручение Иисуса так же, как Он исполнил поручение Отца (Иоан.20:21)

Уверовавшие смогут это сделать потому, что во всём надеются не на себя, а на Бога: «Господь — упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». К каждому верующему относятся слова: «Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона». Потому что силою Христа каждый верующий будет побеждать свою падшую, подчинённую сатане плоткую природу, потому что каждый истинно верующий будет отвечать сатане так же как мудро, с верою в истинность Писания, как когда-то отвечал ему Иисус:

«если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также : не искушай Господа Бога твоего».

И к каждому уверовавшему относится обещание.

1) . избавления, защиты от второй смерти, «избавлю его; защищу его»
2) . того, что Сам Бог будет проходить с нами времена скорби (Матф.28:20), «услышу его; с ним Я в скорби»
3) . прославить устоявшего в Истине (Откр.3:21; Откр.21:7) «избавлю его и прославлю его» и
3) . дать ему (ей) бесконечную долготу дней «долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое»

«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое».

Пусть всякое доброе обещание нашего Бога, Создателя и Спасителя, исполнится в вашей жизни,

Живущий под кровом всевышнего под сенью всемогущего покоится молитва
Оценка 5 проголосовавших: 1